Farliga ämnen i avfallet

advertisement
Farliga ämnen i avfallet
- Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet?
- Strategier för minskade risker med
kemikalier i varor
Mona Blomdin Persson
Sekretariatet Strategier och styrmedel
www.kemi.se
•  Hur många farliga
kemikalier finns det och i
vilka varor hittar man
dem?
•  Åtgärdsstrategier för
att minska riskerna
Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö
Riksdagen i juni 2010:
”Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”
Grundbultar för att nå miljökvalitetsmålet
1.  Kunskap om kemiska ämnens hälso- och
miljöegenskaper.
2.  Varor förses med hälso- och miljöinformation
om de farliga ämnen som ingår.
3.  Särskilt farliga ämnen ska fasas ut
4.  Hälso- och miljöriskerna med kemikalier
behöver fortlöpande minska.
Några av dagens utmaningar för Giftfri miljö och
kemikaliekontrollen
Osäkerhet om storleken på miljö- och hälsoproblemen med
kemikalier
–  Kända hälso- och miljöproblem med många ämnen kombinerat med
stor okunskap om de flesta ämnen
–  Ca 140 000 förregistrerade kemiska ämnen i EU
–  Ca 76 000 kemiska produkter (ämnen och blandningar) tillverkades i
eller fördes in till Sverige år 2008
–  Ca 2100 företag tillverkar eller för in/importerar kemiska produkter till
Sverige
Företagen förändras årligen, liksom kemikalierna och varorna….
30.000 – 100.000 kemiska ämnen på marknaden
?
Särskilt
?
farliga ämnen
?
?
Farliga ämnen
?
Ämnen som inte faller för
farlighetskriterierna
?
Vad är särskilt farliga ämnen enligt EU:s
kemikalieförordning Reach?
Ämnen som
•  kan orsaka cancer, förändra arvsmassan eller störa fortplantningen (CMRämnen kategori 1A och 1B enligt klassificeringsförordningen, CLP)
•  är mycket svårnedbrytbara och i hög grad kan ansamlas i levande
organismer (vPvB-ämnen)
•  är svårnedbrytbara, kan ansamlas i levande organismer och är giftiga
(PBT-ämnen)
Inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö:
- Även de som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande
Ämnen med särskilt farliga egenskaper
som vi känner sedan länge…
Kvicksilver
Kadmium
Bly
Asbest
PCB
Särskilt farliga ämnen identifieras löpande…
Bromerade
flamskyddsmedel
Kvicksilver
Kadmium
Ftalater
Asbest
Antracen
Bly
Bisfenol A
PCB
Kortkedjiga
klorparaffiner
TBTO
Identifierade särskilt farliga ämnen
•  EU:s Kandidatförteckning i Reach
Nu 53 ämnen.
200 ämnen förväntas identifieras inom två år.
•  Chemsecs SIN-lista
Nu 378 ämnen, inkl. 22 hormonstörande ämnen.
Fler utmaningar…
Miljontals varor innehåller eller har behandlats med
kemiska produkter.
Vilken försiktighetsgrad ska vi ha?
- Bristande skydd för barn och foster i dagens lagstiftning för t.ex.
hormonstörande ämnen.
- Hormonstörande ämnen kan ge allvarliga effekter vid exponering
även vid mycket låga nivåer (inte bara dosen avgör, utan när man
blir exponerad är avgörande, t.ex. i fosterstadiet)
-  Kombinationseffekter? Nanomaterial/storlek?
-  Behov av ytterligare FoU och utveckling av lagstiftningen
Farliga ämnen finns i alla slags varor*
The yellow beads contain in
excess of 140 mg/kg of lead.
Origin: Kina
Azo dyes releasing 1170 mg/kg
of the aromatic amine
benzidine. Origin: India
The insole contains 1.5 mg/
kg of dimethylfumarate
(DMF). Origin: Kina
Contains 10.37 mg/kg
of DEHP. Origin: Kina
Contains 39.3% by weight of
DEHP and 5.81% by weight
DBP. Origin: Kina
*Exempel från EU/Rapex vecka 33-34, 2011
Kemikalier finns i alla varor och i avfallet
De farligaste ämnena måste fasas ut ur kretsloppet
Information om vilka farliga ämnen som finns i varan
behöver förmedlas systematiskt till aktörer under
varans hela livscykel
Vad pågår? Strategier och
handlingsplaner
•  Handlingsplan för en giftfri vardag
–  Regeringen satsar 25 milj kr/år
2011-2014
–  Öka skyddet av barn och konsumenter
–  KemI startar många projekt nu
•  Strategi för att minska riskerna med
farliga ämnen i varor
–  Ny rapport från KemI i september
•  Miljömålsberedningens strategi för
Giftfri miljö
–  Arbetet påbörjat, klart juni 2012
Önskvärda förändringar för att uppnå
Giftfri miljö
Ökad substitution av farliga ämnen i varor
•  Ökade insatser behövs för att fasa ut särskilt farliga
ämnen från nyproducerade varor och förhindra att de
återcirkulerar i kretsloppet.
Ökad tillgång till information om kemikalieinnehåll i varor
•  Information måste vidareförmedlas systematiskt till
aktörer under varans hela livscykel.
Ökad kunskap om flöden, risker och hantering av kemikalier i
varor
•  Tillräcklig kunskap måste byggas upp och spridas till
olika aktörer i samhället.
Hur? Strategier och exempel på
åtgärder
1.  Utnyttja en kombination av styrmedel
och drivkrafter
- Begränsningar inom EU och mer generella
angreppssätt för särskilt farliga ämnen
- Globala begränsningar (Stockholmskonv m.m.)
- Riktade kunskapshöjande insatser (bl.a. varuimportörer)
- Stimulera företag att gå längre än detaljreglerna
2.  Utnyttja synergier med processer utanför
kemikalieområdet
- Stärka kemikalieaspekterna i EU:s arbete om
resurseffektivitet, avfall, produktsäkerhet
3. Stärk kommunikationen och samverkan
mellan ansvariga myndigheter och mellan
myndigheter, näringsliv och organisationer
- Ökad tillsynssamverkan – nationellt och inom EU
- Branschdialogerialoger
- Öka användningen av riskminskningsverktyget
PRIOnyttaoch internationellt
4. Ökat samspel mellan insatser nationellt, inom EU
och internationellt
- 
- 
Informationssystem för kemikalieinnehåll i varor –
både EU och globalt/FN
Ökad tillsynssamverkan nationellt och inom EU
5. Fokusera särskilt på vissa varugrupper
Viktigaste prioriteringsgrunderna:
- Varor som används av många, särskilt barn
- Potential för direkt exponering och/eller spridning till miljön
av farliga ämnen
- Generering av stora avfallsmängder
• 
• 
• 
• 
leksaker och andra varor avsedda för barn
byggprodukter och inredningar
kläder och skor
elektriska och elektroniska produkter
6. Satsa på forskning och öka kunskapen hos fler
aktörer i samhället
- Stort behov av ytterligare FoU (flöden, risker, hantering,
kombinationseffekter, nano, hormonstörande m.m.)
- Utveckla statistik och uppföljning
- Riktade informationsinsatser till strategiska
målgrupper
•  Tack!
•  Gå gärna in på
Kemikalieinspektionens
hemsida www.kemi.se
www.kemi.se
Download