Vård och användning av områden för friluftsliv samt grön

advertisement
Sammandrag, vård och användning av områden för friluftsliv samt grön- och skyddsområden i
nationalstadsparken i Borgå
Vård och användning av områden för friluftsliv samt grön- och
skyddsområden i nationalstadsparken i Borgå
Enkät 1.7–27.8.2016 på Borgå stads webbtjänst
Sammandrag av svaren, sammanställt av planläggare Anne Rihtniemi-Rauh
14.9.2016
Med en webbenkät undersökte Borgå stad under
sommaren 2016 stadsbornas åsikter om
friluftsområden i nationalstadsparken i Borgå.
Kommuninvånarna hade möjlighet att berätta om
deras favoritfriluftsområden och ge förslag till
utveckling av tjänster och verksamhet. Svaren,
sammanlagt 173, beaktas vid utarbetandet av
skötsel- och nyttjandeplanen för
nationalstadsparken.
Av svaren framgick att man uppskattar friluftsskogar på grund av att de är lugna och att de har
goda friluftsleder och stigar. I många områden är det viktigt att ha möjlighet att observera naturen
och att njuta av landskapet. På basis av svaren uppskattar motionärerna kanske mest att det i
Kokon finns friluftsleder, skidspår, rutter för terrängcykling och en backe som utmanar dem att
springa. Också Jonasbacken med skidspår, motionsspår och klippor är en mycket omtyckt,
mångsidig friluftsskog och en plats där man kan njuta av stadsnaturen. Där kan man också plocka
bär och svamp i praktiken i mitten av staden.
De som svarade på enkäten motionerar på många olika sätt, oftast brukar man promenera och
cykla. I svaren poängteras också terrängcykling och betydelsen av stigar då man promenerar och
löper. Det varierar hur olika områden används för friluftsliv. I friluftsskogar i centrum behövs enligt
svaren utmanande motionsspår men också stigar för en lugn promenad. Man önskar också några
tillgängliga rutter. Det önskas också jämna stigar till platser med en fin utsikt så att personer med
”dåliga ben” också kan gå till dessa platser. Dessutom önskar man att det placeras bänkar vid
stigen så att man kan vila.
Om Näsebacken kom det mest svar. 51 personer skrev sina tankar om den gamla parkskogen.
Människor tycker att den gamla tallskogen är vacker och enastående, utsikterna är härliga, platsen
har historisk stämning, kultur och natur förenas. ”Näse sten, en underbar och romantisk plats där
det är lätt att i tankarna gå 100 år tillbaka i tiden. Utsikterna från stenen är tyvärr täckta av
träden...” Utvecklingsönskemål är bl.a. renovering av gamla parkgångar och trappor, en fortsatt
jämn vård av tallskogen och guider och ruttbeskrivningar för besökare. En barnfamilj föreslår att
säkerheten av utsiktsplanen på Näse sten förbättras genom att räcken förnyas. Dessutom önskade
man bänkar där man kan sitta och stanna för en tid.
Om Jonasbacken kom det 19 svar. Där finns det enligt dem som svarade en fin känsla av
naturskog, ”en riktig omväxlande skog i staden”. Terrängstigarna används för löpning och
terrängcykling och i skogen plockar man bär och svamp och observerar naturen. Ett
utvecklingsönskemål är att en stigrutt märks som terrängcykelrutt och att konditionsbanan görs
bredare så, att den på vintern kan ha ett skidspår och en plogad friluftsväg bredvid varandra.
Sammandrag, vård och användning av områden för friluftsliv samt grön- och skyddsområden i
nationalstadsparken i Borgå
Om Ruskis kom det 28 svar. Mest njuter man på området av fågelskådning, utsikter, närheten till
naturen och ron samt av att se boskapen vandra fram och tillbaka. Men området har också en
viktig social funktion för det är en mötesplats för människor som är intresserade av naturen. Det
fanns åtta omnämnanden av temat. ”Vid det här fågeltornet har jag fått njuta av många underbara
fågelutflykter och fina soluppgångar och solnedgångar samt träffat, mött och diskuterat med
många fågel- och naturentusiaster, såväl unga, personer i min ålder och gamla. Det är lätt att
komma till fågeltornet och ofta finns det gott om besökare.”, ”I fågeltornet är det trevligt att skåda
fåglar med kikare och titta på höglandsboskap.”, ”Vackra utsikter mot alla håll och lugnt”. Det som
man tycker är viktigt i Ruskis med tanke på vården av området är att områden med öppet vatten
bevaras och att spridningen av vassruggar begränsas. Man vill gärna öppna några utsikter genom
att ta bort träd längs vägen och spången. Spången är viktig och det kunde finnas mer av dem. En
ny hinderlös utsiktsplan föreslås också.
Om Ekudden kom det 24 svar. Den är ett viktigt naturobjekt som människorna besöker också på
grund av skogens stämning och lugnet. ”Hela Ekuddens område är verkligen förförtjusande med
sina alla ekträd. Fågelarterna är också många. ”Det är härligt att ett sådant här ställe har bevarats
och skyddats.” En besökare föreslår att det anläggs en plats för tält och öppen eld men det är inte
möjligt på grund av naturskyddsbestämmelserna.
Om Svinö kom det 34 svar. Svinö ansågs vara ett bra joggings- och utflyktsmål där det utöver
naturstigar finns vackra utsikter över berg och öppna ängar. Vid sidan av naturen fascinerar Svinö
med dess förflutna som stadsbornas plats där de tillbringade sommaren. Villor och små
sommarstugor anses vara ljuvliga och de är en del av den byggda kulturmiljön. Många tycker att
stenbryggan är förtjusande och man simmar och fiskar där. Särskilt de som vet att de kommer till
ett naturskyddsområde undrar sig över rörigheten vid vägkanterna. Man önskar att Svinö får en
rekreationsstrand och en brygga där man kan stiga i land. Ett ytterligare önskemål är att rutterna
på naturstigen kompletteras bl.a. från fågeltornet till stigen och stranden.
Om Folkparken i Kokon kom det 27 svar. Den historiska parken med sina gamla ädellövträd och
träalléer anses vara skön. Den gamla paviljongen är kulturhistoriskt värdefull och borde enligt dem
som svarade hållas i skick. Granittrapporna leder till ett högt utsiktsberg med fina utsikter mot ån
och deltat. Parken eller paviljongen kunde enligt förslagen ha en sommarkiosk eller ett
sommarkafé och i parken kunde man arrangera evenemang i små skala. De som svarade tyckte
att växten av vassruggen borde begränsas och att man inte borde få åka med bil till parken. Vid
stranden fiskar man: ”En av de få platser med en brygga där man t.ex. kan meta. I allmänhet
kunde ån ha mera allmänna bryggor.”
Om friluftsskogarna i Kokon kom det 40 svar. Friluftsskogarna i Kokon anses å ena sidan vara
en av de bäst naturenligt vårdade skogarna i staden och å andra sidan som plats som lämpar sig
för idkare av olika sportgrenar. Den goda vården av området får beröm. I friluftsskogen är
promenad- och löprutterna viktiga. Skidspåret i Kokon är viktigt, även om krävande med sina
backar. Slalombacken betraktas som väsentlig i centrum och användarna har också hittat de nya
verksamheterna, såsom downhill och backlöpningen. Dessutom önskar man att sluttningen ska få
trappor för backlöpning och skogen en rutt för terrängcykling samt markering av cykelrutter. De
som svarade hade också visioner för framtidens koncept för en idrottspark i Kokon där också
sommarverksamheten på slalomcentrets område utvecklas. Bland svaren kan man också finna
dessa tankar: ”En bastu skulle lämpa sig bra för den nuvarande simstranden vid Kokon”, ”Som
löprutt/sandväg underbar och avslappande”, ”Min kära löprutt”, ”Min motionsslinga 5 km. Nerverna
vilar när man lyssnar på fåglar”, ”Motionsslinga längs vilken jag har sprungit och promenerat 11 år.
Den trevligaste platsen i Borgå.”
Sammandrag, vård och användning av områden för friluftsliv samt grön- och skyddsområden i
nationalstadsparken i Borgå
Om Uddas strand kom det 12 svar. Man tycker att strandrutten mellan centrum och Hammars är
fin och viktig. Människor önskar att stranden ställvis får mer öppet havslandskap samt att man kan
komma intill vattnet. Möjligheten att få låta hundarna simma gläder.
Om Gammelbacka skog kom det 25 svar. Skogen är en trevlig plats på grund av naturen och
Tornberget som utsiktsplats. Enligt svaren har skogen goda och tillräckliga gångvägar, skidspår
och stigar för terrängcykling. Det vore bra att belysa och ploga en rutt i skogen under den tid det är
mörkt och som promenad- och löprutt för vintersäsongen. Längs stigarna vill man få
informationsskyltar och i herrgårdens park information om områdets förflutna.
Om Hammars strand kom det 25 svar. Den verkligt förtjusande strandruttens kondition och
utsikter är utmärkta. I svaren föreslår man att strandrutten fortsätts ända till Haiko. Strandens
omväxlingar och vård får beröm och öppnande av landskapen och regelbunden röjning av slyet
önskas. Människor önskar att stränderna får mer platser där man kan komma alldeles intill vattnet
såsom på de gamla simplatserna Bekkas och Örnshamn samt på SEO:s strand.
Om Sågholmarna kom det 16 svar. Sågholmarna ses som en fin utflyktsplats men den förorenade
marken gör människorna misstänksamma. Dessutom kan man komma till holmarna bara med
egen båt. För holmarna föreslås landskapsvård, röjning av några stigar och reparation eller
borttagande av kanter som har gjorts av pålar. En person föreslår att holmarna ska få ett vindskytt
och en eldplats, en person föreslår en sommarholme för småstugor och fyra personer ett
campingområde, en kiosk och en simplats.
Om Telegrafberget kom det 13 svar. Telegrafberget är en av de finaste utsiktsplatserna i Borgå. Å
andra sidan var det några personer som inte kände platsen. På Telegrafberget finns det
terrängstigar som lämpar sig för utmanande terrängcykling. Det som man önskade var att
strandrutten skulle fortsättas till Haiko. Fina utsikter från utsiktstornet. Platsen är tyvärr ofta skräpig
och rörig. Kanske en tydligare rutt till Hammars strand vore bra.” ”Så pass mycket skog att man
också kan vara i sin egen ro en stund.”
Om Furuholmen och Stornäsudden kom det 13 svar. Furuholmen ansågs vara ett härligt
båtutflyktsmål. Eldplatsen och toaletten fick beröm. Det som människorna tyckte är tråkigt är att det
har uppstått ett råddigt ’läger’ under Furuholmens grilltak och i närheten av udden av västra näset.
Stornäsudden saknar en brygga som enligt en person som svarade kunde ligga på näsets
nordöstra strand. De som svarade tyckte att holmarna är fina men saknar man en egen båt är
tillgängligheten sämre. Därför önskar man någonstans, t.ex. i Hammars, möjlighet att hyra en
roddbåt.
Download