(aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till (aflibercept

advertisement
Din guide till
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany
Copyright © 2012 Bayer Pharma AG
www.bayerhealthcare.com
Innehåll Sid
Vad är Eylea?........................................................ 4
Åldersförändringar i gula fläcken...................................... 5
Innan du får en injektion
med Eylea ............................................................. 6
Injektionen med Eylea....................................... 7
Efter injektionen med Eylea............................ 8
Eventuella biverkningar ................................... 9
Vad händer sedan?........................................... 14
Dina kommande besök.................................................. 14
Om du inte har fått en dos Eylea...................................... 14
Avsluta behandlingen med Eylea..................................... 14
Innan behandlingen med EYLEA® påbörjas,
ska du läsa igenom detta informationsmaterial noggrant,
inklusive den medföljande bipacksedeln,
och lyssna på CD-skivan.
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
4
Den här broschyren och den medföljande CD-skivan innehåller
information som kommer att hjälpa dig att bättre förstå
behandlingen med Eylea.
Vad är Eylea?
Åldersförändringar i gula fläcken
Eylea används till vuxna för att behandla åldersförändringar
i gula fläcken, så kallad våt makuladegeneration (våt AMD,
wet Age-related Macula Degeneration).
Eylea tillhör en grupp läkemedel som bromsar utväxten
av blodkärl under makula (gula fläcken), så kallade
kärlhämmande eller anti-VEGF läkemedel. VEGF är en
speciell faktor som stimulerar bildningen av nya skadliga
blodkärl under makula. Dessa nya skadliga blodkärl hämmas
alltså av Eylea.
Eylea är en lösning som injiceras i ögat med en tunn nål.
Behandlingen går fort och känns nästan inte då ögat
bedövats före behandlingen. Behandlingen måste ofta
upprepas flera gånger.
Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken
till kraftig synnedsättning hos personer över 60 år.
Gula fläcken, eller makula på latin, är ett litet område
centralt i ögats näthinna och är ett extra känsligt område
där bilden blir som skarpast. Därför är förändringar som
inträffar här särskilt allvarliga. Eftersom sjukdomen vanligtvis
bara påverkar det centrala seendet, det vill säga det skarpa
seendet rakt framåt, blir du inte helt blind.
Problemen uppträder då nya blodkärl bakom näthinnan
börjar växa in mot makula. De nya blodkärlen är ofta
mycket bräckliga och kan börja läcka blod och vätska under
makula. Detta orsakar en snabbt försämrad funktion hos
cellerna i makula som då kan resultera i synstörningar. Det
vanligaste symtomet vid våt makuladegeneration är så kallat
krokseende, det vill säga att raka linjer ser krokiga ut.
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
4
5
Innan du får en injektion
med Eylea
Injektionen med Eylea
Innan du får injektionen, är det viktigt att du talar om för
läkaren om du:
• Läkaren kan be dig använda ögondroppar några
• Har en infektion i eller runt ögat
• Använd inte smink under själva injektionsdagen
• För närvarande upplever smärta eller rodnad i ögat
• Vid injektionsbesöket kommer vårdpersonalen
• Tror du kan vara allergisk (överkänslig) mot aflibercept
eller något annat innehållsämne i Eylea, klorhexidin
eller bedövningsmedel
dagar före injektionen
att se till att du är avslappnad och känner dig
bekväm
• Har haft problem med tidigare ögoninjektioner
En läkare eller sjuksköterska förbereder dig för
behandlingen:
• Har glaukom eller tidigare har haft ökat tryck i ögonen
• Du får bedövande ögondroppar
• Tidigare har sett ljusblixtar eller fläckar i synfältet
• Ögontvätt används för att noggrant rengöra ögat
• Tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana
och huden runt omkring
• Ansiktet täcks med en speciell duk
• Ögat hålls öppet med en liten klämma så att du
inte kan blinka
Därefter ger en erfaren läkare dig injektionen i
den vita delen av ögat.
• Du kan känna ett lätt tryck i ögat när du får
injektionen
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
6
7
Efter injektionen
med Eylea
Eventuella biverkningar
• Läkaren kan göra några ögontester, t.ex. en mätning av
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka
biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
• Direkt efter behandlingen är synen suddig. Om du
Biverkningar i samband med administreringen av
Eylea beror antingen på själva läkemedlet eller på
injektionsproceduren och påverkar främst ögat.
• Läkaren kan be dig använda ögondroppar några dagar
Biverkningar pga injektionsproceduren:
De allvarligaste biverkningar pga injektionsproceduren är:
• Ögat kan bli rött (konjunktival blödning). Om rodnaden
• Infektion i ögongloben (endoftalmit) med inflammation i
trycket i ögat
normalt kör bil, ska du inte göra det förrän synen är
normal igen
för att förhindra infektioner
inte försvinner inom några dagar, eller blir sämre, ska
du kontakta läkare
• Du kan se rörliga fläckar i synfältet
(glaskroppsgrumlingar). Om fläckarna inte försvinner
inom några dagar, eller blir sämre, ska du kontakta
läkare
• Du kan få smärta i ögat efter injektionen. Om smärtan
blir värre eller inte försvinner inom några dagar, ska du
kontakta läkare
• Injektioner kan orsaka andra biverkningar (se
kommande sidor). Var uppmärksam på förändringar i
ögat efter injektionen
ögats inre del
• Grumling av ögonlinsen (katarakt)
• Tillfällig ökning av trycket i ögat
Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.
Om du får en infektion i ögat eller andra komplikationer, kan
du ha:
• Ögonsmärta eller ökat obehag
• Förvärring av ögonrodnad
• Suddig eller sämre syn
• Ökad ljuskänslighet
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
8
9
Det är viktigt att alla symtom diagnostiseras och
behandlas så fort som möjligt.
Kontakta omedelbart läkare om du utvecklar några av dessa tecken
eller symtom.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte
nämns i denna information. För fullständig beskrivning
av biverkningar hänvisas till bipacksedeln för
läkemedlet.
Nedan anges andra biverkningar som har rapporterats
ha ett eventuellt samband med själva injektionen eller
av läkemedlet.
Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 personer):
•M
inskad synskärpa (näthinneavlossning, ruptur
på det retinala pigmentepitelet, avlossning av det
retinala pigmentepitelet)
•N
äthinnedegeneration
De vanligaste biverkningarna pga injektionsproceduren är:
•D
imsyn (nukleär katarakt)
• Rött öga som en följd av blödning från små blodkärl i
•G
rumling av ögonlinsen (subkapsulär katarakt)
ögats yttre lager (konjunktival blödning)
• Ögonsmärta
• Lossning av den gelliknande substansen i ögat
(glaskroppsavlossning)
• Grumling av ögonlinsen (katarakt)
• Rörliga fläckar i synfältet (glaskroppsgrumlingar)
• Ökning av trycket i ögat
•S
kada på hornhinnan (korneal erosion)
•H
ornhinneödem (kornealt ödem)
•S
märta vid injektionsstället
•K
änsla av att ha något främmande i ögat
•Ö
kat tårflöde
•S
vullna ögonlock
•B
lödning vid injektionsstället
•R
ött öga (okulär hyperemi, konjuktival hyperemi)
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
10
11
Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 personer):
Sällsynta (förekommer upp till 1 av 1 000 personer):
•A
llmänna allergiska reaktioner (överkänslighet)
•V
ar i ögat (hypopyon)
•G
rumling av ögonlinsen (katarakt)
I kliniska studier har det rapporterats ökad
incidens av blödning från små blodkärl i ögats
yttre vävnadslager (konjunktival blödning) hos
patienter som får blodförtunnande medel. Den
ökade incidensen var likartad mellan patienter
behandlade med ranibizumab och Eylea.
•B
lödning i glaskroppen som fyller utrymmet mellan
näthinnan och linsen i ögat
•S
törd syn/dimsyn (korneal erosion, lentikulär opacitet)
•S
kada på ögonglobens yttre skikt (korneal erosion)
• I rritation vid injektionsstället
•K
onstig känsla i ögat
• Ögonlocksirritation
• I nflammation i vissa delar av ögat (vitrit, uveit, irit,
iridocyklit, ljusväg och inflammatoriska celler i främre
ögonkammaren)
Användning av systemiska VEGF-hämmare,
substanser som liknar dem som finns i Eylea, utgör
ett eventuellt samband med risk för blodproppar
som blockerar blodkärl (arteriella tromboemboliska
händelser) som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.
Det finns en teoretisk risk för sådana händelser
efter en injektion av Eylea i ögat.
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
12
13
Vad händer sedan?
Bipacksedel bifogat i fickan
Dina kommande besök
• Läkare informerar om dina kommande besök och om
resultaten av behandlingen
• Du behöver regelbunden behandling för din sjukdom
Tala med läkaren om hur länge behandlingen ska pågå
Om du inte har fått en dos Eylea.
• Boka ett nytt besök för undersökning och injektion
Avsluta behandlingen med Eylea
• Kontakta läkare innan du avslutar behandlingen
Läs bipacksedeln för mer information.
Om du har ytterligare frågor om användningen
av Eylea, kontakta läkare.
14
15
rP
ye
Ba
ha
rm
a
(aflibercept injektionsvätska, lösning)
AG
,D
-13
34
2B
erlin
,
AG
rma
Germ
r Pha
any C
e
y
a
B
2
opyright © 201
ar
e.
co
m
DIN GUIDE TILL EYLEA
c
lth
ea
rh
e
y
ba
w.
ww
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards