Behandling Handläggning av Clostridium difficile infektion

advertisement
Doknr. i Barium Kategori
Infektion
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2013-01-08
Version
Clostridium difficileinfektion - Behandling
Utfärdad av: Lars-Magnus Andersson, vårdenhetsöverläkare, Marianne Jertborn, professor/
överläkare, Torsten Sandberg, överläkare
Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef
Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent
Denna rutin gäller för
Infektion
Revideringar i denna version
Detta är version 1.0 122221
Syfte
Enhetlig behandling av clostridium difficileinfektioner.
Ansvar
Behandlande läkare/PAL. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som
verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.
Arbetsbeskrivning
Handläggning av Clostridium difficile infektion (CDI)
A. Primär infektion
1. Mild infektion
Sätt ut antibiotika och avvakta några dygn
2. Medelsvår infektion
T. Flagyl (metronidazol) 400 mg x 3 i 10 dagar
3. Svår infektion
K. Vankomycin 125 mg x 4 i 10 dagar
4. Svår, komplicerad infektion (svår sepsis/septisk chock, toxisk dilatation, ileus,
pseudomembranös kolit)
Vankomycin 500 mg x 4 per os (kan ges via nasogastrisk sond* eller via rektalsond*
om toxisk dilatation/ileus) + Inf. Metronidazol 500 mg x 3 iv. Behandlingstiden får
individualiseras.
Akut kirurgkonsult!
*500 mg vancomycin pulver till infusionsvätska löses i 10 ml sterilt vatten och späds
med NaCl till 100 ml.
B. Recidiv 1
Behandling enligt A1-4.
www.sahlgrenska.se
1 (av 3)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
Clostridium difficileinfektion - Behandling
C. Recidiv 2 (medelsvår eller svår)
Vankomycin i nedtrappande dosering enligt följande:
K. Vankomycin 125 mg x 4 i 10 dagar
K. Vankomycin 125 mg x 2 i 7 dagar
K. Vankomycin 125 mg x 1 i 7 dagar
K. Vankomycin 125 mg varannan dag i 7 dagar
K. Vankomycin 125 mg var tredje dag i 14 dagar
D. Recidiv 3 (medelsvår eller svår)
K. Vankomycin 125 mg x 4 i 10 dagar. Därefter lägsta möjliga underhållsdos av vankomycin
i avvaktan på instillation av human feceskultur (se separat checklista).
Vankomycinbehandlingen avslutas senast 1 dygn före instillationen.
Nya läkemedel
Fidaxomicin (Dificlir) är ett nytt antibiotikum för peroral behandling av C. difficile infektion
(CDI). I 2 studier jämfördes fidaxomicin med vankomycin för behandling av mild till måttligt
svår CDI hos vuxna med förstagångsinfektion eller som haft högst ett recidiv de senaste 3
månaderna. Det förelåg ingen skillnad i behandlingseffekt mellan preparaten. Däremot var
risken för recidiv av CDI inom 4 veckor efter avslutad behandling c:a 10 procentenheter lägre
för dem som behandlades med fidaxomicin.
Det saknas jämförande studier med fidaxomicin på barn och patienter med allvarlig eller
livshotande CDI eller med multipla recidiv. Det finns heller ingen jämförelse mellan
fidaxomicin och metronidazol vid mild till måttligt svår CDI.
Doseringen av Dificlir (200 mg) är 1 tablett 2 gånger dagligen i 10 dagar. Dificlir ingår inte i
läkemdelsförmånen och förskrivs därför inte på recept utan enbart på rekvisition.
Prisjämförelse, november 2012 (10-dagars kur): Dificlir (c:a 14 300 kr), Vankomycin (c:a
1000 kr), Metronidazol (c:a 100 kr).
På grund av hög kostnad och bristfällig dokumentation vid allvarlig eller livshotande CDI
rekommenderas för närvarande inte Dificlir för behandling av CDI. Dificlir kan möjligen
övervägas i sällsynta situationer när det är särskilt angeläget att minimera risken för recidiv
eller om patienten inte kan ta metronidazol eller vancomycin.
Allmänna synpunkter
x Undvik tarmmotilitetshämmande medel som loperamid under det akuta förloppet av
CDI
x
Undvik om möjligt protonpumpshämmare
x
Nyttan av probiotika i behandlingen av CDI saknar tillräcklig evidens
www.sahlgrenska.se
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
Clostridium difficileinfektion - Behandling
Uppföljning och utvärdering
Ansvarig för uppföljning och utvärdering är Lars-Magnus Andersson, vårdenhetsöverläkare,
Infektion
www.sahlgrenska.se
Sida 3 (av 3)
Download