GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Fysik och teknisk fysik

advertisement
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Fysik och teknisk fysik
KURSPLAN
FYN130 Fysik 3: Matematisk fysik och Elektromagnetiska fält, 12 poäng
(Mathematical Physics and Electromagnetic Fields, 12 points)
1. Beslut om inrättande av kursen
Kursplan fastställd av Sektionen för fysik och teknisk fysik 1995-02-09 att gälla dels för kurs
inom naturvetarprogrammet, dels för fristående kurs. Ansvarig institution är Fysiska institutionen.
2. Kursens nivå
Grundkurs inom huvudämnet fysik.
3. Kursens mål
Målet med kursen är att den studerande skall: inhämta kunskaper om de matematiska hjälpmedel
som används för att behandla fysikaliska problem i det tredimensionella rummet; öva färdigheten
att använda matematiska metoder inom olika delar av fysiken, främst elektricitetslära, värmelära
och kvantfysik; inhämta grundläggande kunskap om elektromagnetisk fältteori och dess
tillämpningar; öva förmågan att kvalitativ och kvantitativ behandla elektromagnetiska fenomen;
inhämta en grund för fortsatta studier i elektromagnetisk vågrörelselära samt elektricitetslära och
elektronik.; öva förmågan att utföra och demonstrera och presentera fysikaliska experiment
4. Kursens innehåll
Kursen består av två delmoment:
1. Matematik; 7 poäng
2. Elektromagnetiska fält; 5 poäng
Delkurs 1 Matematisk fysik (tentamen 7 p)
Linje- och ytintegraler med hjälp av integralsatser och utnyttjande av kroklinjiga koordinater.
Källor och virvlar av olika slag. Käll- och virvelfria fält, potential och vektorpotential. Poissons
ekvation. Analys av fält. Bestämning av fält från olika käll- och virvelfördelningar.
Delkurs 2 Elektromagnetiska fält (tentamen 4,5 p, laboration 0,5 p)
Elektriska laddningar och fält. Coulombs lag. Laplace och Poissons ekvationer. Energi hos
system av laddningar. Potential och spänning. Allmänna elektrostatiska fältproblem. Laddade
partiklars rörelse i elektriska och magnetiska fält. Lorenzkraft. Stationär elektrisk ström. Fältet
från laddningar i rörelse. Biot-Savarts lag. Elektriska och magnetiska fält i olika referensramar.
Faradays lag. Magnetiska fältets energi. Maxwells ekvationer. Elektromagnetiska vågor.
Strålning från oscillerande laddningar. Elektriska och magnetiska fält i materia. Polarisation.
Relativistisk behandling av elektromagnetiska fält.
5. Undervisningens utformning
Undervisningen består av föreläsningar, övningar, demonstrationer, datorövningar och
laborationer.
6. Examination
Prov ges vid slutet av varje delmoment. På godkänt prov ges betygsgraderna Godkänd eller Väl
godkänd. Studerande som inte godkänts vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen.
Student som underkänts två gånger i prov för kurs eller del av kurs har rätt att begära annan
examinator. Ansökan ställs till berörd institution.
För att erhålla betyg över hel kurs krävs att samtliga obligatoriska moment fullgjorts. Över hel
kurs ges betygen Godkänd och Väl godkänd.
7. Förkunskaper
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs NMA030, Flervariabelanalys, 10 poäng eller att
motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
8. Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
Download