LFY330, Fysik för lärare 3 30 högskolepoäng

advertisement
Naturvetenskapliga Fakultetsnämnden
LFY330, Fysik för lärare 3
30 högskolepoäng
Physics for teachers in secondary school 3,
30 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2010-08-25 och gäller fr.o.m.
höstterminen 2010.
Ansvarig institution: Institutionen för fysik
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt
Kursen ersätter stor delar av kursen LFY320 och kan ej tillgodoräknas samtidigt som
denna i en examen.
2. Inplacering
Fördjupningskurs i Lärarprogrammets inriktning ”Fysik för lärare”. Kursen kan
även ges som fristående kurs. Beroende på valda kurser i övrigt kan kursen ingå i en
lärarexamen avsedd för undervisning i fysik i grundskolans senare år och
gymnasieskolan. Kursen kan även ingå i en generell examen.
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs LFY230 med minst 15 hp godkända
eller motsvarande kunskaper.
4. Innehåll
Kursen består av tre delkurser och innehåller både teoretiska och laborativa inslag,
där de senare syftar till att utveckla studentens experimentella förmåga.
Delkurs 1. Elektromagnetisk fältteori, 7,5 hp
Theory of electromagnetic fields, 7.5 higher education credits
I delkursen ingår:

elektriska laddningar och fält, Coulombs lag, Laplace och Poissons
ekvationer,

energi hos system av laddningar, potential och spänning, allmänna och
elektrostatiska fältproblem,

laddade pertiklars rörelse i elektriska och magnetiska fält, Lorentzkraft,

fält från laddningar i rörelse, stationär elektrisk ström, Biot-Savarts lag,

polarisation, elektriska och magnetiska fält i materia, magnetiska fältets
energi, Faradays lag,

Maxwells ekvationer, elektromagnetiska vågor, strålning från oscillerande
laddningar, relativistisk behandling av elektromagnetiska fält.
Delkurs 2. Kvantfysik, 7,5 hp
Quantum physics, 7.5 higher education credits
I delkursen ingår:

grundläggande kvantfysik och kvantmekanik med kvantfysikens
experimentella bakgrund, mätprocessen,

Schrödingerekvationen, kvantmekanikens formalism, bundna tillstånd,
spridning,

centralfält, banimpulsmoment och spinn, elektrontillstånd i en- och
flerelektronatomer, Pauliprincipen och det periodiska systemet,

strålningsprocesser.
Delkurs 3. Projektarbete, 15 hp
Laboratory project, 15 higher education credits
Projektarbetet väljs i samråd med handledare/examinator, inom ett område som har
anknytning till experimentell fysik och mätteknik.
Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, demonstrationer, seminarier
och projektarbete. Universitetets webbaserade lärplattform utnyttjas för att ge en
inblick i hur sådana system kan användas i undervisningen.
5. Mål
Det övergripande målet med kursen är att studenterna utvecklar en fördjupad
förståelse av fysikens begrepp, dels utifrån fysikens vetenskapliga grund och dels
utifrån de ingående momentens relevans för läraryrket. Efter genomgången kurs ska
studenterna även ha fått en fördjupad insikt i naturvetenskapens och teknikens
framväxt samt karaktär. De ska även ha en fördjupad insikt om vilka kriterier som
utmärker vetenskap i motsats till pseudovetenskap.
Efter avslutad kurs skall studenterna:
1. kunna beskriva, förklara och förutsäga företeelser i natur, vardag och
samhälle rörande innehållet i kursens olika delmoment.
2. kunna använda sig av fysikens vetenskapliga metoder och modeller för att
formulera hypoteser samt genomföra och tolka mätningar, observationer och
experiment.
3. muntligt och skriftligt kunna presentera mer komplexa fysikaliska och
ämnesdidaktiska problemställningar.
4. kunna redogöra för den övergripande idéhistoriska utvecklingen inom
vetenskapen, och reflektera över fysikens relevans för samhället och
medborgarna, samt hur medborgarna kan dra nytta av fysikaliska kunskaper.
5. kunna identifiera och diskutera etiska frågeställningar utifrån ett breddat
naturvetenskapligt perspektiv, samt etiska frågeställningar som
naturvetenskap ger upphov till.
6. kunna beskriva, analysera och problematisera lärandets perspektiv och
villkor, med stöd från ämnesdidaktisk forskning och utveckling samt
erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.
7. ha förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning samt
reflektera över sin egen undervisning utifrån teoretiska perspektiv.
8. kunna redogöra för genomförda fysikexperiment och fysikdemonstrationer,
samt kunna möta elevernas föreställningar om fenomen i världen och
reflektera över vilka möjligheter för lärande som de kan utgöra för både
flickor och pojkar.
9. ha förmåga att dokumentera, analysera, bedöma och värdera elevers lärande
och utveckling i förhållande till målen i skolans styrdokument.
6. Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
7. Former för bedömning
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter,
laborationer, demonstrationer och skriftliga tentamina.
För godkänt betyg på kurs krävs förutom godkända prov även att det i kursen
ingående projektarbetet redovisats och godkänts. För studerande som ej godkänts
vid ordinarie prov och redovisningstillfälle erbjuds ytterligare provtillfällen.
Student som underkänts två gånger i prov för kurs eller del av kurs har rätt att
begära annan examinator. Ansökan ställs till berörd institution. Slutbetyg på kursen
erhålls då samtliga delkurser och obligatoriska moment godkänts.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl
godkänd (VG). På laborationerna ges endast betygen Godkänd och Underkänd.
Anmälan görs till kursansvarig senast en vecka efter kursstart om ECTS-betyg
önskas
9. Kursvärdering
Varje delkurs utvärderas och resultaten blir föremål för diskussion mellan lärarna på
kursen och representanter för studenterna. Protokoll/minnesanteckningar från denna
diskussion avrapporteras till kursansvarig nämnd. Utvärderingen sker i slutet av
kursen. Vid planeringen av påföljande kurstillfälle dokumenteras det hur resultaten
av utvärderingen har tagits till vara.
10. Övrigt
Download