Schema kortföredrag

advertisement
Schema för kortföredrag NKL 2016
TORSDAG 17/11
Tid
HALLEN
Registrering och kaffe
09:00-09:30
Välkommen och praktisk information
09:30-09:45
Nationella riktlinjer – Språkstörning
09:50-10.30
10.40–11.05
11.10–11:35
8. Lärares röster i bakgrundsbabbel. Om
normalhörande och hörselskadade barns
förståelse och lärande i klassrummet,
Sahlén & Karjalainen
4. Språkutredningar vid flerspråkighet
inom Logopediskt flerspråkighetscenter
på Södertälje sjukhus, Alkass Yousef
11.40–12.05
19. Talmotorik, oralmotorik och
fonologi hos barn med typisk
utveckling, Rex m.fl.
12.10–13.10
13.10- 13.35
LUNCH
13.40–14.05
27. Videoinspelning och transkription
som ett verktyg för att bedöma
barns användning av språkljud som
fokuserats
i fonologisk intervention, Samuelsson &
Lundeborg m.fl.
6. Språkstörning hos barn med olika
grad av hörselnedsättning?
Hansson m.fl.
14.10–14.35
14.40–15.10
15.10–16.10
14. Utvärdering av workshop i
kommunikation för vårdpersonal,
Saldert m.fl.
SAL 7
SAL 8
Nationella riktlinjer – Dyslexi
Nationella riktlinjer – Könsdysfori
21. Påverkan av maxillär framflyttning med
Le Fort I osteotomi på artikulation hos
personer
födda med läpp-käk-gomspalt, Hagberg m.fl
32. En standarduppsättning resultatmått
(Speech Outcome Standard Set) för
bedömning
av tal vid Läpp-Käk-Gomspalt (LKG),
Lohmander
3. Röstpåverkan efter tyreoideakirurgi utan
skada på nervus laryngeus recurrens,
Bergström Börlin & Hillgren m.fl.
18. Fonologisk särdragsanalys mot anomi vid afasi efter
stroke, Kristensson m.fl.
40. Kartläggning av artikulation, orofacial
funktion samt förståelighet hos 5-åringar
med
LKG, Malmenholt mfl.
24. Kurs i Vardagssamtal för personer med
Aspergers syndrom – dokumentation och
utvärdering av ett arbetssätt på
Vuxenhabiliteringen, Svensson m.fl.
1. Förbättrad samverkan mellan logopedverksamheten och
skolan för elever som stammar, Pettersson & Rundström
25. Röstproblem hos äldre med förvärvad
hörselnedsättning, Hengen m.fl.
16. KOL-patienter med akut stroke – Hur gör vi en säker
sväljbedömning? Gonzalez Lindh m.fl.
26. Andningsmönster, röst- och talproduktion efter låg
cervikal ryggmärgsskada, Flodin & Johansson m.fl.
23. Att använda surfplattor som samtalsstöd i kommunikation
med personer med demens, Samuelsson m.fl.
15. Förekomst av subjektiva sväljsvårigheter hos patienter
med kroniskt obstruktiv
lungsjukdom (KOL) Gonzalez Lindh m.fl.
KAFFE
Jämlikt bemötande - att möta värderingsfritt utan skygglappar Malin Skreding Hallgren
Tid
16.15–16.40
16.45-17.10
17.15-17.40
HALLEN
SAL 7
SAL 8
9. Effekt av ordfrekvens på grammatisk
bearbetning och medvetenhet hos
svenskspråkiga skolbarn med och utan
språkstörning, Hallin m.fl.
7. Lexikal organisation hos barn med
språkstörning: en undersökning av
behärskning av
adjektivantonymer, Hansson m.fl.
13. Sammanhållen vårdkedja inom
neurologopedi: inneliggande, kommun,
primärvård, Lundberg & Helldén
30. Evidens kring bedömning av
röstfunktion. Var står vi idag? Lundblad&
Wier mfl
12. Patienters upplevelser av att leva med sväljsvårigheter
efter stroke och av insatserna
från logoped - en kvalitativ studie, Helldén m.fl.
39. Utvärdering av behandlingseffekt med VHI-11,Tuomi &
Abrahamsson m.fl.
35. Uppföljning av skolbarn som diagnostiserats med
stamning i förskoleåldern: prevalens
och könsfördelning, Samson m.fl.
17.45
After Work med mat, mingel och musik
FREDAG 18/11
31. Utveckling av kommunikationsstöd
28. Prosodiska aspekter av ord- och
08.15-08.40
för personer med kognitiva och/eller
kommunikativa
funktionsnedsättningar och
minnesproblem, Laakso m.fl.
nonordsrepetition hos barn med
språkstörning, Sundström m.fl.
20. Utvärdering av Lidcombeprogrammet på barns
språkanvändning och kommunikativa
Interaktion, Femrell m.fl.
08:45-09:45
09.45-10.15
10.15–11.05
11.05–11.20
11:25–11.50
Jämlik vård och hälsa – Hur kan vi genom att utveckla en jämlik vård bidra till mera jämlik hälsa? Margareta Kristenson
KAFFE
Kommunikativ tillgänglighet - AKK som verktyg för universell utformning. Susanne Bäckström& Ingrid Mattsson Müller
Reflektion - Jämlik hälsa och vård
11:50-12:50
12:50-13:15
LUNCH
13:20-13:45
13.50–14.00
37. Evidens för intervention vid tal- och
oralsensomotoriska avvikelser,
McAllister & Sjögreen m.fl.
10. Fotokalendern – det bästa som hänt!
Hur kan foton och videos bli det bästa
samtalsstödet för alla? Eriksson &
Nilsson
22. Orofacial dysfunktion hos barn med
motorisk talstörning, Mogren m.fl.
AVSLUTNING
29. Finns vetenskapligt stöd för
feminiserande röstbehandling som ges till
transkvinnor
med könsdysfori? Södersten
17. Svenska och franska logopeders arbete med personer med
kommunikationssvårigheter till följd av stroke i höger
hemisfär, Löfgren
33. Effekten av talsyntesstöd på
textförståelse och läshastighet hos personer
med lässvårigheter, Grunér
34. Finotorisk timingförmåga hos vuxna som stammar och
vuxna med Parkinsons
Sjukdom, Sundqvist m.fl.
36. Stamning- självkänsla och självbild
under uppväxtåren, Samson & Lagerberg
m.fl.
2. Klinisk erfarenhet och utveckling av kort test för
bedömning av pragmatisk Språkstörning, Sonered.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards