Broschyr - Trelleborgs kommun

advertisement
Arbetssätt.
Det finns en språklig och kommunikativ
medvetenhet
hos
pedagogerna.
Personalen får regelbunden handledning
av tal- och språkpedagog och logoped,
som även arbetar individuellt och i grupp
med barnen.
Språkstimulansen
och
språkträningen
genomsyrar hela verksamheten och sker
på ett lekfullt sätt, i såväl stor som liten
grupp,
men
även
individuellt.
Tydlig
Kommunikationsavdelning
struktur och tydliga rutiner löper som en
röd tråd och tecken (TAKK) samt bildstöd
används
som
Högalid avd. Blå och
komplement.
i
Dalajär avd. Pollux – integrerade
gruppen och på förskolan utgör en viktig
kommunikationsavdelningar – en
funktion vad gäller kommunikation och
naturlig kombination av
samspel barn emellan. Det är även viktigt
kommunikationsträning och
för ett barn med språksvårigheter att träffa
förskoleverksamhet.
”Dragarbarnen”,
d.v.s.
övriga
barn
andra med liknande svårigheter. Barnets
individuella
utveckling
följs
upp
och
utvärderas kontinuerligt.
Majvi Wijk, rektor/förskolechef Högalid
tel.nr. 0410-733022
De
vuxna
som
arbetar
på
kommunikationsavdelningen följer med på
barnets ”resa” mot en ökad språklig och
kommunikativ förmåga.
[email protected]
Christina Persson Lundberg, rektor/förskolechef
Dalajär tel.nr. 0410-733374, 070-8817503
[email protected]
Organisation
kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningsverksamheten
regelbunden närvaro, d.v.s. måndag till
i Trelleborgs kommun är uppdelad på två
fredag kl.09.00-14.00 och kontinuerliga
förskolor, dels avdelning Blå på Högalids
uppföljningssamtal.
förutsätter
Mål.
Kommunikationsavdelningens mål är:
förskola, som ligger i den nordvästra
Vem erbjuds plats?

att erbjuda en kommunikativ miljö.
Pollux på Dalajärs förskola, som ligger i
Barn som erbjuds plats på avdelningen är

att stimulera och utveckla den
den östra delen av Trelleborg i närheten
barn mellan 3-5 år med grava primära
av Gislövs läge.
språkstörningar. Det innebär att barnet
delen av Trelleborgs tätort, dels avdelning
språkliga förmågan.

inte har något annat funktionshinder som
En
kommunikationsavdelning
är
en
specialanpassad integrerad verksamhet,
vilken fungerar som ett alternativ till vanlig
t.ex. en hörselskada eller en konstaterad
utvecklingsstörning
som
Exempel på svårigheter hos ett barn med
barn med språkstörning.
språkstörning är:
samma
principer
barnomsorg,
t.ex.
som
för
samma
-
och
öppettider.
språkljudsmönster
(fonologi).
övrig
taxor
Avvikande
-
Bristande ordförråd. (semantik)
-
Nedsatt förmåga att sätta ihop ord
till meningar (grammatik).
Urvalet
av
språkplats
vilka
sker
barn
i
Logopedmottagningen
Trelleborg,
som
erbjuds
samråd
på
med
Lasarettet
rektor/förskolechef
i
och
personal från tal och språkteamet i
kommunen. Den språkliga utredningen är
gjord
av
logoped.
Plats
på
-
Nedsatt språkförståelse.
-
Avvikande
kommunikationsförmåga
(pragmatik).

att öka barnets möjligheter att
samspela med andra barn.

språkstörningen.
Barngruppen består av 14 barn varav 4 är
På kommunikationsavdelningarna gäller
barnet till ökad självkänsla.
förklarar
förskola för barn med grav språkstörning.
att genom ett bättre språk, hjälpa
att underlätta för barnets framtida
måluppfyllelse
skrivutveckling.
i
läs-
och
Download