Europeiska revisionsrätten
Anbud nr .24/1612/10
Bilaga VIII
Intyg på heder och samvete
(lämnas vederbörligen ifyllt och undertecknat)
I enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, offentliggjord i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 248 den 16 september 2002,
intygar jag .................................................................................................................................
företrädare för företaget (firmanamn, adress och momsregistreringsnummer) .........................
....................................................................................................................................................
på heder och samvete att ovannämnda företag och/eller dess företrädare inte befinner sig i en
eller flera av följande situationer:
a)
Är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått
ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en
motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och
andra författningar.
b) Har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom.
c)
Har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt
kan styrkas av den upphandlande myndigheten.
d) Har inte fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt
lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i Luxemburg.
e) Har i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella
organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens finansiella
intressen.
f)
För närvarande är föremål för administrativa sanktioner inom ramen för ett
upphandlingsförfarande som finansierats genom Europeiska unionens budget.
Europeiska revisionsrätten förbehåller sig rätten att när som helst kräva in andra handlingar
eller intyg.
Detta intyg ger dessutom Europeiska revisionsrätten fullmakt att hos behöriga nationella
myndigheter inhämta upplysningar om de lämnade uppgifternas sanningsenlighet.
Utfärdat i ................................. ,
den ...........................................................
(namnteckningen ska föregås av
anmärkningen "Läst och godkänt")
___________________
firmastämpel
___________________
(namn och befattning)
Anm.: För upphandlingar vars värde överstiger 125 000 euro ska den anbudssökande eller
anbudsgivaren lämna ett intyg på heder och samvete. Den som tilldelas kontraktet är skyldig att
tillhandahålla de officiella handlingarna innan kontraktet undertecknas.