Anvisningar för projektarbete

advertisement
MAH / IMER
Lena Isaksson
Adjunkt
Förvaltningsrätt
1-30 VT 08
Anvisningar för projektarbete
Vad är ett projekt?
Projektarbete på 1-30 sker enskilt och består av ett skriftligt arbete. Projektarbetet ska
vara en fördjupning inom ett ämnesområde som tillsammans med föreläsningar och
övningar ska ge dig som student en första träning i hur man gör en juridisk rättsutredning. Det handlar om att genomföra ett kort vetenskapligt arbete inom givna ramar.
Finna och bekanta sig med relevant litteratur, utveckla ett metodiskt tillvägagångssätt
utifrån ett valt problemområde. Dessutom skall ett resultat redovisas som visar att du
kan skriva en vetenskaplig text.
Det handlar om att hitta eller konstruera ett juridiskt problem och sedan lösa detta
problem. Det ska vara ett realistiskt problem – något som kan uppstå när man arbetar
som tex. handläggare på en myndighet. Att formulera ett bra problem är en viktig del av
uppgiften och utgör en del av bedömningen av uppgiften.
Att välja ämne
Välj själv ett ämne eller fråga som du är intresserad av eller nyfiken på inom ramen för
förvaltningsrätten eller de lagar som kursen behandlar. Det kan vara något som
uppmärksammats i media eller något som du själv stött på och vill veta mer om. Det kan
t.ex. vara sekretessbedömning av vissa ärenden, grunden för ekonomiskt bistånd, eller
förutsättning för återkallande av ett gynnande förvaltningsbeslut.
Material
Det material som kan användas för att fullgöra detta arbete är författningar, offentligt
tryck (förarbete), rättsfall samt litteratur. Du kan också göra intervjuer.
Postadress
Besöksadress
Tel
Internet
E-post
Malmö högskola
205 06 Malmö
Citadellsv 7
040-665 72 90
www.mah.se
[email protected]
Avgränsa ämnet
Erfarenheterna visar att ämnena många gånger blir alltför omfattande och stora. Men
arbetet får inte heller bli alltför litet och innehållslöst. Man bör tänka på följande: Vad
hinner jag göra på de veckor jag har till förfogande? Hur pass lätt- eller svårtillgängligt
material vill jag arbeta med? Hur lång tid räknar jag med att de olika delmomenten tar?
En hjälp med att avgränsa ämnet får man genom att studera relevant litteratur inom det
ämne som valts. På biblioteket kan du få hjälp att söka litteratur, eller själv göra det
genom olika databaser.
Inlämning
Projektet lämnas till ansvarig lärare, Lena Isaksson, senast den 28 maj 2008.
Utförandet
Utförandet av arbetet består av två moment, en skriftlig del och ett muntligt
oppositionsseminarium.
Den skriftliga delen
Gällande det skriftliga momentet hänvisas i huvudsak till Svenska språknämndens,
Svenska skrivregler. Projektet ska vara på ca 7 sidor löpande text (12 punkter Times
New Roman, 1½ radavstånd). Fotnoter/referenser med sidhänvisning skall användas.
Projektet skall innehålla en framsida och en litteraturförteckning där utöver litteratur,
även rättsfall och propositioner skall anges. Det är av största vikt att följa dessa
formaliakrav då utformningen av projektet ingår som en del i den allmänna
bedömningen.
Vad skall arbetet innehålla?
Att arbete kan disponeras på olika sätt. Följande är därför bara ett förslag på hur ett
projekt kan se ut.
2
-
Titelsida
-
En inledning där relevansen för det valda ämnet/problemet framgår
-
Metod
-
Resultatet av undersökningen
-
Diskussion och slutsatser
-
Litteraturförteckning
-
Eventuella bilagor
Citat, hänvisningar/referenser
Citat skall alltid vara markerade med ”citattecken”. Citat skall anges ordagrant. Man
måste också alltid ange källan. Var sparsam med citat. Ta endast med det som är
väsentligt och tänk efter varför du vill citera. Syftet med citat är vanligtvis att man vill
citera något som är väldigt bra (eller dåligt) eller att man vill diskutera en viss
formulering och därför vill ange den i den ursprungliga formen.
När man använder sig av andra författares tankegångar eller material skall man ange
detta i form av en hänvisning i texten eller genom en fotnot. Det är viktigt att läsaren
kan se vad som är dina tankegångar och resonemang samt vad som är hämtat från någon
annan. Förutom att läsaren skall kunna se vad som är ditt och vad som är hämtat från
andra har hänvisningarna/fotnoterna också som syfte att läsaren skall kunna finna källan
– kanske för att själv fördjupa sig i originalet. Fotnoter kan också användas för att göra
förklaringar eller kommentarer som inte passar i den löpande texten.1
Det är av största vikt att följa dessa formaliakrav då utformningen av arbetet ingår som
en del i den allmänna bedömningen. Du får inte heller använda något eget arbete som
tidigare använts som underlag för examination. Observera att plagiat/kopiering av text
kan tolkas som vilseledande/fusk, vilket kan leda till avstängning från högskolan efter
beslut av rektor/disciplinnämnd.
1
Anmärkningsvärt är att person X inte var närvarande vid omröstningen, men att beslutet trots detta drevs
igenom.
3
Vanliga problem
Ett vanligt problem med projekt är att frågeställningen inte kopplas samman med
slutsatsen. Språkliga fel är också vanliga. Läs igenom ditt arbete noga och använd
stavnings- och grammatikkontrollen. Om du är osäker på hur man skriver vissa saker
eller hur man anger referenser, så slå upp det i referenslitteraturen. Tänk även på att den
röda tråden måste finnas i hela projektet. Kontrollera så att eventuella citat är korrekta,
att källhänvisningar/fotnoter stämmer och att all litteratur som använts finns angiven i
litteraturlistan.
Hur bedöms projektet?
Projektet betygsätts av examinator. För att projektet skall bli godkänt krävs att det i stort
sett är korrekt enligt de anvisningar som lämnats. Det är således viktigt att problemet är
tydligt angivet och besvarat i projektet, att viss litteratur (rättsfall, förarbete och doktrin)
har gåtts igenom, att det finns ett analyserande drag i resultatredovisningen samt att
kärnan i projektet har fångats i sammanfattningen. Språket skall vara begripligt och
projektets struktur tydlig. Utöver detta bedöms den analytiska inriktningen, samt
huruvida tolkningar, analyser och diskussioner är självständiga och väl underbyggda.
Projektet kan få betyget G eller VG. Om det finns brister i projektet – t.ex. avseende
formalia – kan arbetet behöva komma att kompletteras innan det blir godkänt. Om
bristerna är allvarliga blir arbetet underkänt och måste göras om.
Oppositionsseminarium
I första hand skall opponeringen handla om arbetets substans. Var konstruktiv i din
kritik och glöm inte att även positiva omdömen hör hemma på en opposition. Alla som
medverkar vid oppositionsseminariet bör ha läst genom de projektarbeten som skall
bedömas.
Oppositionsseminariet går till på följande vis:
4

Den person (respondenten) vars projektarbete skall opponeras på får först
tillfälle till att kortfattat ta upp eventuella brister i arbetet som upptäckts efter
inlämningen.

Opponenten skall sedan kort presentera projektarbete (innehåll, upplägg och
resultat).

Respondenten får sedan möjlighet att kommentera presentationen/sammanfattningen, och eventuellt komplettera denna om studenten anser att
opponent har missat någon väsentlig punkt i presentationen.

Sedan är nästa steg själva oppositionen som utgörs av kommentarer och frågor
till den vars arbete opponeras på. Opponenten ska fokusera på syfte,
problemformuleringar/ frågeställningar. Diskutera hur väl frågorna besvaras, om
andra perspektiv eller ansatser kunde ha varit intressanta och viktiga, hur väl
analysen i projektarbetet genomförts. Fokusera på innehållet i projektarbetet.
Berör till slut formalia, till exempel språk, noter, referenser och så vidare. Den
försvarande studenten ges i anslutning till varje fråga/kommentar tillfälle att
svara. (15-20 min).

Ordet är fritt för kommentarer från alla i salen.

Examinator avslutar med ett sammanfattande omdöme om projektarbetet.
Referenslitteratur
Wahlgren, Warnling-Nerep & Wrange, Juridisk skrivguide.
Svenska Språknämnden, Skrivregler.
Statsrådsberedningen, Civildepartementet, Myndigheternas skrivregler.
5
Download
Random flashcards
Create flashcards