Kör ut IBI-trender i 1s time resolution

advertisement
060907
Projektplan: Amplitudintegrerat EEG i prognosbedömning av mycket
för tidigt födda
Syfte
Att utvärdera det prognostiska värdet av digitalt registrerade och kvantifierade parametrar i
amplitudintegrerat EEG hos mycket för tidigt födda barn.
Frågeställningar
1. Korrelerar kvantitativa aEEG-mått under de första 72 levnadstimmarna till grad av
perinatal hjärnskada diagnosticerad med radiologiska metoder hos barn födda före 28
veckors graviditeslängd?
2. Korrelerar nämnda aEEG-mått hos dessa patienter till kliniskt utfall i form av scoringmått vid klinisk uppföljning?
3. Skiljer sig gruppvis de kvantitativa aEEG-måtten hos barn födda före 28 graviditetsveckor
med respektive utan radiologiskt konstaterad hjärnskada?
Material
Patientunderlag:
Extremprematurer med gestationsålder<28 w, var av ett stort
antal förväntas ha har IVH/PVL.
aEEG-monitor:
aEEG-registreringar utföres med Viasys/Taugagreinings
monitor Nervus som programmerats för möjliggörande av
kvantifiering aEEG-mått och export av trenddata i form av
textfiler. Registrering görs med en biparietal EEG-kanal (P3P4). Under mätningen noteras klockslag för rutinmässiga
omvårdnadsåtgärder, medicinska intensivvårdsåtgärder,
eventuella kramptillbud, medicinering, respiratoriska/kardiella
tillbud samt kliniska och radiologiska undersökningar.
aEEG-registreringar:
Varierande längd under de första 120 levnadstimmarna.
Samtliga registreringar påbörjade före 60 timmars ålder.
Eftersträvas längsta möjliga registrering under de fösta 72
levnadstimmarna.
Radiologi
Ultraljud under vårdtillfället. MR-undersökning under eller
efter vårdtillfället.
Uppföljning
Klinisk neurologisk undersökning med värdering av eventuell
CP-skada. Utvecklingsbedömning, Scheffzek score,
Optimality score.
Metod
Studerade aEEG-variabler:
aEEG-amplitude of lower border (linear),
aEEG-amplitude of upper border (linear),
aEEG peak-peak amplitude (linear, envelope function),
interburstintervall.
Suppression ratio (%), för att ta hänsyn till små mängder mer
kontinuerlig aktivitet.
Digitalt kvantifierade trender avseende interburstintervall exporteras från respektive
registrering i programvaran Nervus. Detta sker med 1s time resolution. På samma sätt
exporteras suppression ratio(%) med 1s time resolution och Burst Suppression Ratiowindow length på 60 s. Likaså exporteras trender avseende aEEG-amplituder (linear aEEGamplitude, linear peak-peak aEEG-amplitude= envelope).
När trenderna exporteras noteras samtidigt artefaktavsnitt som klipps bort ur
mätvärdestabellerna. I MatLab beräknas för varje 6-immmarsepok medelvärde för
suppression, interburstintervall, aEEG-amplitud i upper/lower borders samt peak to peak
amplitude. Motsvarande medelvärden beräknas även för hela den registrerade tidsperioden
samt för den del av registreringen som utförts under de första 72 levnadstimmarna.
I SPSS analyseras ickeparametriskt huruvida interburstintervall, suppression eller
amplitudmått skiljer sig åt mellan grupperna med respektive utan hjärnskada. Materialet
testas för korrelation mellan aEEG-parametrar och grad av hjärnskada respektive utfall i
klinisk uppföljning.
Download