Bilaga 2 Avtalsvillkor konsultavtal Smart Innovation

advertisement
KonsultavtalIUCSkåne–SmartInnovation
Avtalomkonsulttjänster
Parter
Uppdragsgivare:
Uppdragstagare: IUCiSkåneAB,556101-2153,
Anckargripsgatan3,
21119Malmö
idetföljandeIUCSKÅNEAB
idetföljandeKonsulten
Dettaavtalangerdevillkorsomskallgällamellanparternavidutförandeavdetjänster
sombeskrivsidettaAvtal.AvtaletomfattardettaKonsultavtal,allmännavillkorför
konsulttjänstertillIUCSkåneABsamtkompletterandebilagorrörandevillkorför
respektiveprojekt
§1Uppdraget
KonsultenåtarsigattiprojektetSmartInnovationledaochplaneratematräffar
och/ellercoachningavföretagiprojektet.Uppdragetskallutförasavnamngiven
konsult.ErsättarefårintesättasinutangodkännandefrånIUCSkåneAB.
§2Konsultensersättning
Konsultenharrätttillersättningmed(avtalatbelopp)pertimmeoch/eller(avtalat
belopp)förnätverksträffar.Ingenersättningutgårförreskostnaderellerrestid.För
dennaersättningskallarbeteutförasenligtbifogadeupphandlingsunderlag.
§3KonsultensrättsligaförhållandetillIUCSkåneAB
KonsultenäruppdragstagaregentemotIUCSkåneAB.Konsultenägerrättsligenicke
bindaIUCSkåneABgenomavtalominköpavförnödenhetellertjänst.
§4Ansvar
Konsultenskallinnehaansvarsförsäkringavseendeuppdragsomomfattasavdetta
avtal.
KonsultavtalIUCSkåne–SmartInnovation
Konsultensvararfulltutförsakskadorsomvållatsavegen
personalelleruppdragstagaresomanlitatsföruppdragets
utförandeavKonsulten.
IUCSKÅNEABägerhävaavtaletomKonsultenintelojaltmedverkartilluppdragets
fullgörande,såvidadennaförsummelseinteärattbetraktasåsomringa.Vidhävningpå
dennagrundärKonsultenskyldigattersättaIUCSKÅNEABdenskadasomvållatsIUC
SKÅNEABellerIUCSKÅNEAB:suppdragsgivare.
LikasåägerIUCSKÅNEABrättatthävaavtaletomprojektetavbrytsavTillväxtverket.
§5Ändringar
Ändringarochtilläggtilldettaavtalskallupprättasskriftligenochundertecknasavbåda
parterförattvaragällande.
§6Meddelanden
Meddelandenparternaemellanenligtdettaavtalskallskegenombud,rekommenderat
brevellere-post(medmottagsbekräftelse)tillparternasiingressenangivnaellersenare
ändradeadresser.
KonsultavtalIUCSkåne–SmartInnovation
§7Avtalstid
Dettaavtalträderikraftvidundertecknandetochgällertill2019-01-31.
Kontaktpersoner:
KontaktpersonförIUCSKÅNEABSkåneABär:
JennyBramell
Anckargripsgatan3
21119Malmö
KontaktpersonförKonsultenär:
Dettaavtalharupprättatsitvålikalydandeexemplarvaravparternatagitvarsitt.
Ort:
Ort:
Datum:
Datum:
FörIUCSKÅNEABSkåneAB
FörKonsulten
JennyBramell
Bilagor:
Bilaga1.AllmännavillkorförkonsultuppdragtillIUCSKÅNEABSkåneAB
KonsultavtalIUCSkåne–SmartInnovation
ALLMÄNNAVILLKORFÖRKONSULTUPPDRAGTILLIUCSKÅNEABSKÅNEAB
§1Giltighet
Idenmånannatejöverenskommitsmedavseendepåvisstuppdragskalldessa
bestämmelserägatillämpningviduppdragsomutförstillIUCSKÅNEABSkåneAB.
DessaallmännavillkorutgörenbilagatillKonsultavtaletsomharingåttsmellanIUC
SKÅNEABSkåneABochKonsultenochärenintegreraddelavavtalet.
§2Riktlinjerförarbetetsutförande
KonsultenförbindersigattutföradetarbetesomspecificerasavIUCSKÅNEABSkåne
ABochföljaderiktlinjersomkonsultenochIUCSKÅNEABSkåneABkommeröverens
om.RedovisningochdokumentationutförsenligtanvisningarfrånIUCSKÅNEABSkåne
AB.
§3Personal
IUCSKÅNEABSkåneABskallgodkännadenpersonalsomkonsultenanvänderför
arbetetsutförande.Idetfallkonsultenönskarbytapersonalskalldettaiförhand
godkännasavIUCSKÅNEABSkåne.Omkonsultenintekanhittalämpligpersonalför
uppdragetsutförandeupphöravtaletattgällamedomedelbarverkan.
§4Konsultensskyldigheterocharbetstider
KonsultenärskyldigattutföraTjänsternaienlighetmedavtaletochIUCSKÅNEAB
Skånesinstruktionerochmeddenskicklighetsomkanförväntasavenprofessionell
konsultibranschen.
Konsultensordinariearbetstidbestämsavaktuelltuppdragsförutsättningar.Normalt
utföresarbetetpådagtid.
§5Ersättning
Ersättningtillkonsultenutgårenligtöverenskommetpris.Dettaersättningsbelopp
inbegriperkostnadernaförpension,semestrarochandraliknandeförmåner.IUC
SKÅNEABSkåneABskallutöveröverenskommenersättningerläggadärpåbelöpande
mervärdeskatt.PrisjusteringskallöverenskommasmellanIUCSKÅNEABSkåneABoch
konsulteninnanenprisjusteringträderikraft.
§6Betalning
Betalningskermånadsvisper45dagarnettoefterfakturansmottagande.
Konsultenkanfaktureraupparbetat/redovisatarbeteeftervarjemånadsutgång.
Ombetalningejerläggsinom45dagar,ägerkonsultenuttagadröjsmålsräntamed
gällandediskontoplussexprocentefterförfallodag.
KonsultavtalIUCSkåne–SmartInnovation
§7Äganderättochnyttjanderätt
IUCSKÅNEABSkåneABförbehållersigäganderättentillalltmaterialochallaresultat
somframkommervidtjänstensutförande(”Resultaten”).Allupphovsrättliksom
eventuellpatenträttellerannanimmateriellrätthänförligtillResultatenutgörIUC
SKÅNEABSkånesegendom.Närkonsultenarbetarmedmetoderochhjälpmedelsom
tillhandahållsavIUCSKÅNEABSkåneABägerkonsultenejrättattanvändadessa
metoderochhjälpmedeliandraprojektutanIUCSKÅNEABSkånesskriftligatillstånd
ochfårejspridadessatilltredjepart.
§8Sekretess
KonsultenfårintetilltredjemanutanIUCSKÅNEABSkåneABsgodkännandelämnaut
handlingarellerpåannatsättåtergeuppgifterochkonfidentiellinformationvilken
konsultenerhållitfrånIUCSKÅNEABSkåneellerfrånföretagsomärföremålför
uppdragetsutförande,iannanutsträckningänvadsomerfordrasföruppdragets
genomförande.Konsultenskallgenomtystnadsförbindelsemedpersonalellerandra
lämpligaåtgärdertillseattsedvanligsekretessiakttas.Sekretessskyldighetengällerinte
försådaninformationsomärallmäntkändellerkommertillallmänkännedompåannat
sättängenombrottfrånpartssidamotinnehålletidettaavtal.
§9ForceMajeure
Omfullgörandetavnågotavparternasåtagandenenligtavtaletförhindrasavstrejk
(såvälavtalsenligsomavtalsstridig),annanarbetskonflikt,åska,eldsvåda,feli
teleförbindelserellerannankommunikation,lagbudellerannanomständighetsompart
inteskäligenkundeförväntasharäknatmedochföljderpartintehellerskäligenkunde
haundvikitellerövervunnitelleravatthansunderleverantörförhindrasfullgörasina
åtagandenpågrundavomständighetersomharangivits,skalldettautgöra
befrielsegrundsommedförtidsförskjutningochbefrielsefrånviteochandrapåföljder.
Dettaägertillämpningoavsettomorsakentillförseningeninträffatföreellerefterden
avtaladeleveransdagen.Omavtaletsfullgörandetillväsentligdelförhindrasförlängre
tidäntremånaderpågrundavovanangivenomständighet,ägervarderapartenutan
ersättningsskyldighetskriftligenfrånträdaavtalet.
§10Ansvarförskada
KonsultenansvararmednedanangivnabegränsningarförskadasomhenvållatIUC
SKÅNEABSkåneABgenomförsummelsepåsinsida.Konsultensskadeståndsansvar
omfattarendastersättningfördirektskadatillföljdavkonsultensförsummelse.
Konsultensansvaromfattarsåledesejindirektaskadorsåsomuteblivenvinst,förväntad
besparing,förlustavinkomst.
§11Försäkringar
Konsultenskahagällandeansvarsförsäkringtillbetryggandebelopp.
KonsultavtalIUCSkåne–SmartInnovation
§12Uppsägningavavtal
Parternasavtalkanuppsägasavvarderapartenmediakttagandeavenuppsägningstid
omenmånad.Sådanuppsägningskallvaraskriftlig.
§13Tvist
Tvisterangåendetolkningellertillämpningavdeavtalenmeddärmed
sammanhänganderättsförhållandenskallavgörasavskiljemän.Omvidtvistvärdetav
vadsomyrkasuppenbartinteöverstiger50gångerdetvidtidenförpåkallandeav
skiljeförfarandegällandebasbeloppetenligtlagen(1962:381)omallmänförsäkring
skalltvistenavgörasavensamskiljemansompåpartsbegäranutsesavSydsvenska
Industri-ochHandelskammareniMalmö.
Fördettaavtaltillämpassvensklag.
Download