Protokoll september 2011

advertisement
YSTAD ENERGI AB
PROTOKOLL
Protokoll från styrelsesammanträde i Ystad Energi AB
Datum
2011-09-12
Tid
16.30-18.30
Plats
Fridhemsgatan 24
Närvarande
Martin Andersson
Jan-Erik Jönsson
Cecilia Fahlborg
Tommy Stenfeldt
Samuel Migård
Jazenka Mauzer Åkerlund
Hardy Persson
Ulf Östrand
Vinko Culjak
Bengt Olsson
Per-Ola Malmgren
Andreas Persson
Ordf
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord
VD
Fjärrvärmechef
Elnätschef
Pers repr
Pers repr
Ej Närvarande
Dagordning
11.35
11.35.1
11.35.2
11.35.3
11.36
11.36.1
11.36.2
11.37
11.37.1
11.37.2
11.37.3
11.38
11.38.1
11.38.2
11.39
11.39.1
11.39.2
11.39.3
11.40
11.41
11.42
Ordningsfrågor
Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning
Val av justeringsman och sekreterare
Föregående protokoll
Ekonomi
Rapport om resultat
Finanspolicy
Elnät
Elanslutning av färjorna i hamnen
Upphandling av ljuskällor för 2011
Ersättning till kund för skadad utrustning i samband med elfel
Fjärrvärme
Upphandling av bränsle
Information om status för utbyggnad i Köpingebro
Öppet stadsnät i Ystad
Anslutning av ekonomiska föreningar
Pågående och planerade arbeten
Avtal med Skånet AB
VD informerar
Nästa sammanträde
Övriga frågor
Error! Number cannot be represented in specified format.
1
11.35
Ordningsfrågor
11.35.1
Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Förslaget till dagordning
godkändes.
11.35.2
Val av justeringsman och sekreterare
Jan-Erik Jönsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Ann-Christine Olsson valdes till sekreterare för dagens möte.
11.35.3
Föregående sammanträdes protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
11.36
Ekonomi
11.36.1
Rapport om resultat
Ann-Christine Olsson redogjorde för prel bokslut per 2011-08-31. Alla verksamheter
har plus och följer budget bra. Vinko Culjak redogjorde för försäljning och underhål.
Informationen lades med godkännande till handlingarna.
11.36.2
Finanspolicy
Ulf Östrand informerade om Finanspolicyn som är beslutad av Fullmäktige.
Styrelsen fastställde Finanspolicyn och lade informationen till handlingarna.
11.37
Elnät
11.37.1
Elanslutning av färjorna i hamnen
Bengt Olsson redogjorde för villkor och förutsättningar för anslutningar till färjorna
och EWP. Efter diskussion lades informationen till handlingarna.
11.37.2
Upphandling av ljuskällor för 2011
Bengt Olsson redogjorde för upphandlingen och resultatet av denna. Styrelsen beslöt
att godkänna enligt förslag och att delegera till VD Ulf Östrand att sluta avtal.
.
11.37.3
Ersättning till kund för skadad utrustning i samband med elfel
Bengt Olsson informerade om ekonomisk ersättning till kund i samband med
oegentligheter från annan kund. Styrelsen beslöt godkänna ersättningen.
Error! Number cannot be represented in specified format.
2
11.38
Fjärrvärme
11.38.1
Upphandling av bränsle
Vinko Culjak redogjorde för gjord upphandling. Efter diskussion beslöt styrelsen
att godkänna enligt förslag och dessutom att importera en leverans av stock och
därefter göra en utvärdering av denna.
11.38.2
Information om status för utbyggnad i Köpingebro
Vinko Culjak informerade om statusen för utbyggnaden i Köpingebro och mötet
med Fibrex. Informationen lades med godkännande till handlingarna.
11.39
Öppet Stadsnät
11.39.1
Anslutning av ekonomiska föreningar
Ulf Östrand informerade om det arbete som pågår för att hjälpa kunder att bilda
ekonomiska föreningar för att få stöd från länsstyrelsen. Informationen lades med
godkännande till handlingarna.
11.39.2
Pågående och planerade arbeten
Ulf Östrand informerade om pågående och planerade arbeten. Informationen lades
med godkännande till handlingarna.
11.39.3
Avtal med Skånet AB
Ulf Östrand redogjorde för avtal med Skånet AB och vad detta innebär för Öppet
Stadsnät. Informationen lades med godkännande till handlingarna.
11.40
VD informerar
-om Upphandling gräventreprenör fiber OK
-om Fjärrvärme-och elnätspriser 2012
-om Elverket 100 år
-om Dialogmöte med Ytornet 28/9
-om Nyanställning planingenjör fiber, och driftingenjör elnät
-om Utbildning nya ledamöter o lekmannarevisorer
11.41
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 17:e oktober 2011 kl 16.30 på Ystad
Energis kontor, Fridhemsgatan 24.
Error! Number cannot be represented in specified format.
3
11.42
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11.42.1
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Ann-Christine Olsson
Justeras
Martin Andersson
Error! Number cannot be represented in specified format.
Jan-Erik Jönsson
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards