Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

advertisement
GR Utbildning
Peter Holmström
Vux-gruppen
991208
Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen
Tid: Onsdag 8 december 1999, kl 09.00-12.00
Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 376
Deltagare:
Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordf
Eleonor Westling, Göteborg, vice ordf
Rachel Törnell, Alingsås
Bo Karlsson, Göteborg
Stefan Ericsson, Göteborg
Anita Forsberg, Härryda
Annika Bjerrhede, Kungsbacka
Sven Erikson, Kungsbacka
Hans Enckell, Lerum
Sven Hallbert, Lerum
Agneta Bye, Mölndal
Lisbeth Lundström, Mölndal
Stefan Kallus, Partille
Jan Wennebrink, Stenungsund
Johan Stein, Tjörn
Ingemar Johansson, Öckerö
Claes Berggren, GR
Peter Holmström, GR
Kerstin Bengtsson, Utbildningsdepartementet
1.Redovisning från Stenungsunds och Göteborgs kommuner
Punkten återfinns återkommande på dagordningen för att skapa en gemensam
erfarenhetsbakgrund i Vuxenutbildningsgruppen kring Kunskapslyftet.
Jan Wennebrink redogjorde, med ett antal OH-bilder, för läget i Stenungsund.
Bo Karlsson och Eleonore Westling redogjorde, med ett antal OH-bilder, för läget i Göteborg.
2. Vuxenutbildningsgruppens möten våren 2000
Förslag till tidpunkter var utsänt med kallelsen.
Beslut
Vuxenutbildningsgruppens möten våren 2000 äger rum kl 09.00-12.00:
Onsdag 2/2,
Onsdag 5/4
Onsdag 14/6 kl 09.00-12.00.
GR Utbildning
Peter Holmström
Vux-gruppen
991208
Dessutom är Thorbjörn Levin inbjuden till GR för att informera om det statliga betänkande
kring Kunskapslyftets framtid tisdagen 4 april, kl 14.00-17.00.
3. GR Utbildnings hemsidas vuxenutbildningsdel – utseende av representanter från
regioncirklarna Nord och Ost i arbetsgruppen
Beslut
att representera regioncirkel Ost - Rachel Törnell utsågs
att representera regioncirkel Nord – beslut avvaktas
4. Studiedagen 1/11 – ekonomiskt utfall
Beslut
att till GR (Peter Holmström) insända uppgifter om det ekonomiska utfallet för redovisning vid
nästa möte.
5. Tidpunkt för registrering för interkommunal ersättning
Ärendet aktualiserades vid förra mötet i Vuxenutbildningsgruppen. Överläggning genomfördes.
Beslut
att behandla frågan i gruppens fortsatta arbete.
6. Kontakter med Göteborgs universitet ang samarbete – Annika Bjerrhede
Vuxenutbildningens ledamöter har uppmanats att fundera på idéer kring utvärdering.
Rapporterades att Monika Larsson, Gu, gärna kommer till GR för att diskutera
utvärderingsfrågor. Överläggning.
Beslut
att inbjuda Monika Larsson, Gu, till nästa möte i Vuxenutbildningsgruppen 000202.
7. Seminariet Cross-Cultural Communication i Göteborg – Bordlades
8 Övriga ärenden
Ordföranden tackade gruppens ledamöter för ett spännande arbete under hösten, vilket lovar
mycket för framtiden..
GR Utbildning
Peter Holmström
Vux-gruppen
991208
9. Läget inför kommande betänkande om den framtida vuxenutbildningen
Kerstin Svensson, Utbildningsdepartementet, redogjorde för läget kring det kommande
betänkandet (10.30-12.00). OH-bilder utlämnades.
Planerade tider för hantering av frågan om vad som ska hända efter Kunskapslyftet:
Jan-feb görs förfrågan om remissinstanser
000401 Betänkandet läggs
000930 Remissyttranden ska vara insända
000220 Propositionen läggs
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards