Brevmall

advertisement
Projektarbete
Brandteknik
Mitt projektjobb
- det bästa som gjorts
Skriv som en tidningsartikel. Du har redan fångat läsaren med en
intressant rubrik. Sedan kommer ingressen. Den sammanfattar
allt du har gjort och tänker göra. Den skall väcka intresse hos
läsaren.
Efter rubrik och ingress kommer brödtexten. Nu beskriver du
 vad du tänker ta reda på
 varför det är viktigt
 vad det kommer att leda till
Detta är alltså i princip samma som problemformuleringen du redan
har skrivit till din projektplan. Har du en bra bild som beskriver
problemet, skall den självklart med. Då spalten är 11 cm bred, är detta
en lämplig bild- eller rambredd. I kolumnen till höger skriver du in
alla praktiska data kring ditt arbete.
Den typografiska utformningen görs enligt följande: Typsnitt: Times
New Roman, 11 eller 12 pt marginaljusterad, fet i ingressen. Rubrik:
Arial, centrerad, ”lagom” stor, här är den 36 resp. 26 pt, ej fet.
Slutligen undertecknar du artikeln. Datum fixas automatiskt.
Någon Någonsson
2017-07-14
Presentation
Arbetet kommer att presenteras vid ett seminarium
xx/xx -99. Då kommer också
en rapport att finnas tillgänglig.
Därefter
finns
rapporten fritt tillgänglig på
Brandtekniks hemsida med
adressen www.brand.lth.se.
Arbetet är en del i kursen
problembaserad brandteknisk riskhantering vid brandingenjörsprogrammet.
Författare
Arbetet utförs av Någon
Någonsson, BI-XX, som kan
nås per följande adress:
Hemgatan 2, X-stad eller
[email protected]
Här kan man också skriva
något om sig själv eller
kanske sätta in ett foto.
Handledare
Projektarbetet utförs i samarbete mellan Brandteknik,
LTH och Konsulten AB, Xstad. Handledare är Prof.
Sven Erik Magnusson och
Tekn. Dr. Sven Svensson.
Denna ruta skall gå från
topp till botten av sidan. Här
ryms all praktisk information om arbetet. Typsnitt:
Times New Roman, 11 eller
12 pt, Marginaljusterad
(glöm inte att avstava vid
behov). Rubriker: Arial, fet,
centrerad.
Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericssons väg 1, Lund Telefon 046-222 73 60 Telefax 046-222 46 12 E-post
[email protected] Internet http://www.brand.lth.se
Download