Riskbedömning inköp kemiska produkter/upphandling

advertisement
2017-01-17 Version 2
Guide för hälso- och miljöbedömning vid
nyinköp/anskaffning av kemiska produkter
Inledning
Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som
används i stora volymer. Vid dessa upphandlingar ställs miljö- och hälsokrav, ofta med
Upphandlingsmyndighetens kriterier som bas. Alla kemiska produkter som används inom
landstingen/regionerna blir dock inte föremål för central upphandling. Exempelvis kan det
vara vanligt att kemiska produkter som används i små volymer köps in direkt av
verksamheterna själva, utan att en föregående granskning av miljö- och hälsoegenskaper
genomförts.
Syfte
Landstingens/regionernas miljö- och/eller inköpsenheter får ofta, i samband med inköp
utanför avtal, frågor från olika verksamheter om kemiska produkters hälso- och miljörisker.
Denna guide har tagits fram av nätverket Nationella Substitutionsgruppen (NSG)* och är
tänkt att fungera som ett stöd och utgöra en grund för gemensamma riktlinjer då kemiska
produkters egenskaper behöver bedömas. Målsättningen är att förhindra att produkter
innehållande ämnen med skadliga egenskaper tas in i verksamheten, samt att styra mot
avtalstrohet, det vill säga att upphandlade produkter används och köps in i första hand.
Användas av vem
Guiden är tänkt att användas av landstingens/regionernas miljö- och/eller inköpsenheter för
t.ex. framtagande av egna rutiner och riktlinjer. I vissa delar i guiden krävs det kompetens
från kemikaliekunnig person inom organisationen.
Översiktlig arbetsgång vid produktbedömning:
1. Vilket behov fyller produkten?
2. Hänsyn till importregler?
3. Finns svenskt säkerhetsdatablad?
4. Ingår hälso- och miljöfarliga ämnen?
5. Stäm av mot Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument
6. Är säkerhetsdatabladet korrekt?
7. Meddela med motivering, berörd verksamhet om produkten är godkänd för
anskaffning
Respektive steg gås igenom i det här dokumentet.
2017-01-17 Version 2
Arbetsgång med instruktioner:
1.
Vilket behov fyller produkten?
Fråga
Behövs produkten?
Ja/Nej
Kommentar
Finns likvärdigt alternativ redan
upphandlat?
Om ”Ja”, ange här varför det inte fungerar.
(Att använda upphandlade produkter ger
ofta en vinst även ur ekonomisk
synvinkel.):
Om produkten är
märkningspliktig, finns alternativ
som inte är märkningspliktigt?
Generellt sett gäller att icke
märkningspliktiga produkter är bättre ur
miljö- och hälsosynpunkt.
Observera dock att för medicintekniska
produkter finns särskilda regler.
Medicintekniska produkter omfattas inte av
reglerna i CLP. Därför finns det risk för att
hälso och miljöfarliga medicintekniska
produkter inte är märkta utifrån farliga
egenskaper.
Om det rör sig om en medicinteknisk
produkt som inte är märkningspliktig, så
kan man som yrkesmässig användare
begära att få ett säkerhetsdatablad från
leverantören. Leverantören är skyldig att
tillhandahålla ett sådant om förutsättningarna i Reach artikel 31.3 är uppfyllda.
Vägledning till steg 1: Motivering krävs för inköp. Bedömningar görs från fall till fall.
2.
Hänsyn till importregler?
Fråga
Innebär inköpet av
produkten att
verksamheten blir
importör från länder
utanför EU?
Ja/nej Kommentar
• Undvik att importera farliga kemikalier från länder
utanför EU.
• Anlita istället återförsäljare inom EU, som då tar
på sig importansvaret.
• Om verksamheter ändå väljer att importera, så är
man som verksamhetschef ansvarig för att
lagstiftning om t.ex. klassificering, märkning och
framtagande av säkerhetsdatablad efterlevs.
2017-01-17 Version 2
3.
Finns svenskt säkerhetsdatablad?
Fråga
Finns ett säkerhetsdatablad för
produkten?
Ja/nej
Kommentar
Om, nej, kräv ett SDB från leverantören.
Om det rör sig om en medicinteknisk
produkt, se vägledning i punkt 1 ovan.
Är säkerhetsdatabladet på
svenska?
4.
Om ”Nej”, begär in ett nytt
säkerhetsdatablad.
Ingår hälso- och miljöfarliga ämnen i produkten?
Kontrollera i leverantörens säkerhetsdatablad (framför allt under avsnitt 3 och 12) vilka
ingående ämnen som förekommer i produkten.
Fråga
Innehåller produkten ämnen som
finns med på
landstingets/regionens egna
”utfasnings-/begränsningslista”?
Innehåller produkten CMRämnen, dvs cancerframkallande,
mutagena eller
reproduktionsstörande ämnen?
Ja/nej
Kommentar
Om sådan finns.
För produkter som i sin helhet är märkta
med någon av nedanstående riskfraser eller
faroangivelser krävs att en dokumenterad
substitutionsutredning görs (enligt AFS
2014:43, 39§):
H350: Kan orsaka cancer.
H340: Kan orsaka genetiska defekter.
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda
barnet.
R45: Kan ge cancer.
R46: Kan ge ärftliga genetiska skador.
R49: Kan ge cancer vid inandning.
R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
R61: Kan ge fosterskador.
Om produkter märkta med ovanstående
riskfraser/faroangivelser ska hanteras så
krävs i vissa fall även åtgärder enligt 40-44
§§ AFS 2014:43.
Innehåller produkten PBT/vPvBämnen, dvs persistenta,
bioackumulerbara och toxiska
ämnen?
Kriterier för PBT/vPvB-ämnen återfinns i
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide
PRIO.
2017-01-17 Version 2
Innehåller produkten
hormonstörande ämnen?
Dessa ämnen är svåra att upptäcka i
säkerhetsdatablad, eftersom de inte är
märkningspliktiga. Se dock vägledning
nedan angående SIN-listan.
Är produkten tillståndspliktig
enligt AFS 2014:43, 45-49§§
samt bilaga 1?
Innehåller produkten
tillståndspliktiga ämnen enligt
Reach, annex XIV ?
Innehåller produkten ämnen på
kandidatlistan, artikel 59 i Reach?
Vägledning till steg 4: Sök information i t ex:
- Kemikalieinspektionens PRIO-databas (www.kemi.se)
- ECHAs hemsida (www.echa.europa.eu/sv/)1
- AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker (www.av.se)
- SIN-listan, med bl a hormonstörande ämnen (www.chemsec.org)
- Eget kemikaliesystem. I vissa kemikaliesystem återfinns dessa uppgifter.
Om något av ovanstående ämnen är aktivt tillsatta i produkten bör alternativ utredas.
Starka skäl ska finnas för att en produkt som innehåller ovanstående ämnen ska få köpas
in. Hänsyn i bedömningen kan tas till ingående halt och risk för exponering för hälsa
och/eller miljö.
5.
Stäm av mot Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument
Titta på produktinformationen som helhet, och gör en kontroll mot
Upphandlingsmyndighetens kriterier om sådana finns. Produkten ska minst motsvara
baskraven.
Fråga
Finns kriterier hos
Upphandlingsmyndigheten för
produkten?
Motsvarar produkten baskraven i
Upphandlingsmyndighetens
kriterier.
1
Ja/Nej/Delvis
Kommentar
Om ja, gå vidare till nästa fråga.
Om delvis, ange här vilka kriterier
som inte uppfylls:
ECHAs databas: www.echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Ämnen på kandidatlistan: www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
Tillståndspliktiga ämnen: www.echa.europa.eu/sv/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
2017-01-17 Version 2
Vägledning till steg 5:
Skilda bedömningar kan göras om man tittar på produkten som helhet eller om man
granskar ingående ämnen i produkten. Till exempel vad gäller allergiframkallande
egenskaper. Där anger baskraven att produkten som helhet inte ska klassas som
allergiframkallande, medan de avancerade kraven inte tillåter att allergiframkallande
ämnen förekommer i produkten överhuvudtaget. Detta är extra viktigt att ha i beaktande
för produkter som blir kvar på huden, så kallade stay-on-produkter, t ex hudkrämer.
Kriterierna återfinns på Upphandlingsmyndighetens hemsida,
www.upphandlingsmyndigheten.se, gå in under ”Kriterie-wizard”.
6.
Är säkerhetsdatabladet korrekt?
Om en produkt är aktuell för inköp måste säkerhetsdatabladet vara korrekt och följa
gällande lagstiftning. Ett minimum är att kontrollera nedanstående frågor.
a) Följer SDB gällande lagstiftning?
Fråga
Ja/nej Kommentar
Används produkten till det
Produkten ska inte användas till andra
ändamål som anges som
användningsområden är det som anges i
användningsområde i
säkerhetsdatabladet.
säkerhetsdatabladet?
Överensstämmer innehåll i
säkerhetsdatabladet med de
regler som gäller för
säkerhetsdatablad sedan 1
december 2012?
Är säkerhetsdatabladet
aktuellt?
Stämmer dokumentationen i
säkerhetsdatabladet överens
med annan dokumentation,
t.ex. etikett på förpackning
och produktblad?
Under en övergångsperiod fram till den 1 juni
2017 gäller:
Blandningar som har klassificerats, märkts och
förpackats enligt bestämmelserna i KIFS 2005:7
och som har släppts ut på marknaden före den
1 juni 2015 behöver inte märkas om enligt CLP
före den 1 juni 2017. Därför behöver inte heller
säkerhetsdatablad för en sådan blandning ersättas
med uppdaterat säkerhetsdatablad förrän
den 1 juni 2017. Det gäller förutsatt att
säkerhetsdatabladen inte måste uppdateras enligt
artikel 31.9 i Reach.
Efter den 1 juni 2017 ska alla säkerhetsdatablad
innehålla information om klassificering och
märkning enbart enligt CLP.
Om SDB innehåller felaktigheter, kontakta i
första hand leverantören som får möjlighet att
komma in med korrekta uppgifter, därefter vid
behov Kemikalieinspektionen, [email protected]
Vägledning till steg 6 a):
För information, se Kemikalieinspektionens faktablad på www.kemi.se
2017-01-17 Version 2
b) Riskfraser/faroangivelser/klassificering på ingående ämnen.
Titta på klassificering av respektive ingående ämne och bedöm om klassningen är
harmoniserad enligt CLP. Sök i Echas inventory-database:
www.echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Fråga
Är klassningen av ingående
ämnen harmoniserad enligt
CLP?
Ja/nej/delvis
Kommentar
Om ni svarat delvis, ange här vilka
ingående ämnen som inte är
harmoniserade enligt CLP:
Om ni svarat nej eller delvis, kontakta
leverantören och fråga varför klassningen
inte är harmoniserad enligt CLP.
Vägledning till steg 6 b):
 Om ämnet är harmoniserat enligt CLP är det blåa tabellhuvuden där det står ”
Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP
Regulation)”.
 Är tabellhuvudena gula är det klassificeringar som företagen angett för ämnet och det
är därför som klassificeringarna kan skilja sig en del emellan (oftast beroende på att de
har tillgång till olika dokumentation eller ev. föroreningar).
7.
Meddela berörd verksamhet
Meddela berörd verksamhet om produkten är ”godkänd” eller inte, och motivera detta.
OBS! För märkningspliktiga produkter som godkänns måste verksamheten göra en
riskbedömning innan produkten får börja användas. Detta är ett lagkrav enligt
Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43,§5.
Kontaktpersoner vid frågor/synpunkter angående innehållet i denna guide:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
* Nationella substitutionsgruppen är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt
att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och
kemiska produkter. Gruppen består av två stycken undergrupper som arbetar parallellt, en för
substitution av rena kemikalier/kemiska produkter och en för kemikalier i varor. Gruppen för
substitution av kemiska produkter fokuserar på enskilda kemiska ämnen med ett definierat
CAS-nummer, samt lösningar och blandningar av kemiska ämnen i produkter. Genom att
samarbeta nationellt ökas möjligheterna att utbyta erfarenheter kring genomförda
substitutioner och därmed underlätta för verksamheternas utfasningsarbete av hälso- och
miljöfarliga kemikalier.
Download