åra läkemedel - Landstinget Dalarna

advertisement
Wåra läkemedel
Läkemedelsgenomgångar
för bättre vårdresultat och
ökad patientsäkerhet
En av tio patienter på de medicinska klinikerna i Sverige
behöver sjukvård på grund av
olämplig eller felaktig läkemedelsbehandling enligt Socialstyrelsen. Ett sätt att minska
problemet är att genomföra
rutinmässiga läkemedelsgenomgångar, och därför infördes 1
september 2012 en ny författning
kring just läkemedelsgenomgångar, SOFS 2012:9. Där fastslås att läkemedelsgenomgångar
ska erbjudas alla patienter som
är 75 år eller äldre och som är
ordinerade fem eller fler läkemedel. Läkemedelsgenomgång ska
även erbjudas patienter som har
misstänkta eller konstaterade
läkemedelsrelaterade problem.
Det har visats att läkemedelsgenomgångar kan leda till ökad
patientsäkerhet samt förbättrad
kvalitet för de äldre patienterna
som tar många olika mediciner.
Det är ett systematiskt sätt att
regelbundet granska förnyandet
av läkemedel som ibland rullar
på trots att indikation ej längre
Läkemedelsmål
i äldreöverens­
kommelsen
sid 2
Olämpliga
läkemedel sid 3
Lägesrapport
antibiotika
sid 4
Rapportera
biverkningar
sid 6
Ordinerat av
ordförande sid 11-12
är aktuell, felaktiga doseringar
med tanke på förändrad fysiologi och olämpliga preparat med
många biverkningar som ibland
används till de sköra äldre.
Läkemedelsgenomgångar delas
in i enkla och fördjupade. Den
enkla varianten syftar till att
kartlägga alla patientens ordinationer, säkerställa att läkemedelslistan är uppdaterad och
ändamålsenlig, samt att inga uppenbara felaktigheter föreligger.
avseende indikation, behandlingseffekt, dosering i förhållande till fysiologiska funktioner,
interaktioner och biverkningar.
Enkel läkemedelsgenomgång
ska erbjudas vid:
• Besök hos läkare i öppenvård
• Inskrivning i slutenvård
• Påbörjad hemsjukvård
• Inflyttning till särskild boendeform
• Minst en gång per år under
pågående hemsjukvård eller
SÄBO
Den fördjupade är en mer genomgående analys där man gör
en systematisk bedömning och
omprövning av varje läkemedel,
Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till de patienter som efter en enkel har kvarforts nästa sida
Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén
Redaktör: Maria Gradén, apotekare läkemedelsavdelningen
Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:3, 791 82 Falun
www.ltdalarna.se/lakemedel
Layout: Michael Marklund, informationsavdelningen
Tryck: Tryckcenter, Landstinget Dalarna, Falun
nr 1
2013
Wåra läkemedel
stående läkemedelsrelaterade problem.
Landstinget har nu tagit fram en rutin för hur
enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska
utföras.
Beslut har också fattats att man ska använda läkemedelsberättelse. Den syftar till att öka förståelsen för den fortsatta läkemedelsbehandlingen
efter besök i slutenvården. Läkemedelsberättelsen är riktad till patienten och ska innehålla upplysningar om eventuella läkemedelsförändringar
som gjorts under vårdtiden.
Rutinen är länsgemensam och övergripande, och
varje enhet bör komplettera med egna lokala rutiner. En specifik rutin för primärvården är under
produktion.
Mallar för enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång är framtagna för Take Care, men ej
utlagda än. Termen läkemedelsgenomgång finns
dock, där man kan fylla i om en genomgång är
utförd eller inte, vilket krävs för att Vårdcentralerna ska få ersättning från Hälsoval.
Som hjälp finns även en lathund med vad som
ska ingå i en enkel/fördjupad genomgång, samt
en instruktion för hur man skriver en läkemedelsberättelse.
En läkare är alltid ytterst ansvarig för en läkemedelsgenomgång, men kan vid behov gärna samarbeta med andra yrkeskategorier. Till exempel
kan man ta hjälp av klinisk farmaceut för hjälp
med förberedelser, historik samt förbättringsförslag utifrån ett mer farmakologiskt perspektiv.
Rutinen och instruktion/lathund finns på:
http://www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/Forvardpersonal/Lakemedel-i-Dalarna/Lakemedelsgenomgangar/
Cecilia Endrell, klinisk farmaceut Mora Lasarett
Läkemedelsmål i äldreöverenskommelsen
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting
har i en överenskommelse enats om hur den
sammanhållna vården och omsorgen om de mest
sjuka äldre ska förbättras.
En del i överenskommelsen handlar om god
läkemedelsbehandling för äldre. Man konstaterar
att läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat
kontinuerligt under de senaste 20 åren. Ett flertal
studier har visat att det förekommer irrationell
och potentiellt olämplig behandling med t ex
antipsykotika, antikolinergika, långverkande
bensodiazepiner, sömnmedel och antiinflammatoriska läkemedel bland dem som är 75 år och
äldre.
Möjligheten att behandla vissa tillstånd ickefarmakologiskt lyfts fram, man vill se en ökad
samverkan mellan kommuner och landsting. När
det gäller läkemedelsbehandling är mycket sig
2
likt från föregående år. Man har dock höjt åldern
för att inkluderas i mätningen till 75 år från 65 år
som var förra årets gräns. Ett nytt mål om minskning av användningen cox-hämmare (NSAID) är
infört, och har ersatt målet om minskat antal interaktioner som fanns med under föregående år.
Sammanfattningsvis vill man se en minskning av
användningen av följande läkemedel:
• Olämpliga läkemedel för äldre (lika som föregående år)
– Långverkande bensodiazepiner, läkemedel
med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin.
• Antiinflammatoriska läkemedel
– Cox-hämmare (NSAID)
Man vill också se att läkemedel mot psykos
(neuroleptika) används adekvat, dvs på psykotisk indikation. Denna mätning görs på personer
Wåra läkemedel
som är äldre än 65 år och har dosdispenserade
läkemedel.
De län som klarar de uppsatta målen belönas
med prestationsbaserade medel.
Mätperioden löper till och med augusti 2013
med kravet att förekomsten av läkemedlen inom
respektive mål ska ha en statistiskt säkerställd
minskning på länsnivå. Mätningen sker nationellt med läkemedelsregistret som underlag.
Liten rapport för Dalarna under årets första
fyra månader (jan-april 2013)
I Dalarna har flest doser (DDD) hämtats ut av
dessa olämpliga läkemedel:
Propavan, Inkontinensmedel (Detrusitol, Vesicare m fl) och Atarax.
Dalarna ligger högt jämfört med riket när det
gäller dessa olämpliga läkemedel:
Atarax, Lergigan, Theralen
Olämpliga läkemedel respektive Cox-hämmare till personer 75 år
eller äldre folkbokförda i Dalarnas kommuner:
Medel som bör undvikas till äldre enligt SoS
DDD per 1000 invånare > 75 år per dygn, januari-april
2009 2010 2011
140
2012
2013
120
100
80
60
40
20
Lu
d
Sm B vik
ed orlä a
je n g
ba e
H ck
ed en
em
o
R ra
ik
R et
ät
D tvik
al
ar
n
Fa a
Äl lu
vd n
al
M
en
al
un O
g- rsa
Sä
Le len
ks
a
Av nd
e
G sta
ag
Va ne
ns f
b
Sä ro
te
M r
or
a
0
Källa: Concise
forts nästa sida
3
Wåra läkemedel
Cox-hämmare (NSAID)
DDD per 1000 invånare > 75 år per dygn, januari-april
80
2009
2010
2011
2012
2013
70
60
50
40
30
20
10
H
ed
em
Sm L or
ed udv a
ik
je
ba a
Bo cke
rlä n
Äl ng
vd e
al
e
M
Sä n
al
un
t
g- er
S
D äle
al n
a
G rna
ag
n
Fa ef
lu
n
O
rs
a
M
o
Av ra
es
t
R a
L e ik e
ks t
a
R nd
ä
Va ttvik
ns
br
o
0
Källa: Concise
Antibiotika - lägesrapport
Arbetet med att minska onödig antibiotikaförskrivning fortsätter. Öppenvårdsförsäljningen
1/10 2012-30/4 2013 minskade med 9 % i hela
riket, jämfört med motsvarande tid föregående år. Tyvärr har vi inte lyckats lika bra med
förbättringsarbetet i Dalarna, då vi hade en
minskning på 2 % och ligger bland de sämre
i riket. Vi är dock fortfarande ett av de län i
landet som har lägst antibiotikaförskrivning,
vilket är glädjande!
I patientsäkerhetssatsningen krävs att läkarna
förses med förskrivarprofiler. Det viktigaste är
förstås att det sker en analys av antibiotikaanvändningen för att kunna prioritera områden,
som i första hand behöver ses över. För några
vårdcentraler är det behandling vid luftvägsinfektioner, för andra urinvägsinfektioner.
4
Vill ni ha ”bollplank” går det bra att kontakta
Strama Dalarna via mig. Inrapporteringen
försöker vi nu göra i samarbete med hälsovalskansliet för att underlätta för enheterna.
Till hösten kommer broschyren ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner
i öppenvård” (regnbågshäftet) att på nytt
skickas ut till er inom primärvården. Den
kommer att vara reviderad vad gäller tonsillitbehandling och innefattar ett sammandrag av
” Tecken på allvarlig infektion hos barn”.
VI HAR MÖJLIGHET ATT KLARA ANTIBIOTIKAMÅLET OM NI FORTSÄTTER MED
DET FINA ARBETE SOM NI UTFÖR!
Astrid Danielsson, ordförande Strama Dalarna
Wåra läkemedel
Vård och läkemedel till personer som
vistas i Sverige utan tillstånd
En första information
Personer från andra länder som har fått nej till att
stanna här i Sverige, men som ändå är kvar i landet kallas ibland för papperslösa. I slutet av maj
beslutade riksdagen att från och med den första
juli 2013 ska papperslösa ha samma rätt till vård
som asylsökande. Det innebär att vuxna papperslösa ska kunna få vård som inte kan vänta och att
barn till papperslösa ska kunna få samma vård
som andra barn.
Hälsoundersökning och vård som sker med stöd
av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri. Läkeme-
del som förskrivs ska finnas inom läkemedelsförmånen
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett
förslag på rutiner för hur apoteken och hälsooch sjukvården ska klara lagkravet på ID-kontroll av patienterna.
I Take Care går det att lägga upp journaler med
reservnummer för personer som inte har fullständigt ID. Det går då också att skriva E-recept
men det måste skickas till namngivet apotek.
Läkemedelssäkerhet
Det finns skäl att vara vaksam på att personer
med oärligt uppsåt rör sig i våra verksamheter
och den risken ökar under sommaren.
delshantering”. http://www.ltdalarna.se/Forvardpersonal/For-vardpersonal/Lakemedel-iDalarna/Lakemedelshantering/
För att ytterligare begränsa risken att obehöriga som utger sig för att vara vårdpersonal
försöker ”låna” narkotika har låneblanketten
reviderats så att personnummer som det anges
på tjänstekortet ska skrivas upp på blanketten.
Blanketten finns i anvisningen för ”Läkeme-
Personer från andra län som kontaktar vårdcentraler och mottagningar för att få recept
med motiveringen att de glömt sina ordinarie
recept hemma ska hänvisas till ordinarie vårdgivare.
5
Wåra läkemedel
Under 2012 trädde en ny EU-gemensam biverkningslagstiftning i kraft, med ökat fokus
på läkemedelssäkerhet. Bland annat utvidgades definitionen av biverkning till att omfatta
överdos, felanvändning, missbruk, medicineringsfel och bristande effekt av läkemedel. Alla
misstänkta biverkningar ska rapporteras. Tänk på att också vacciner är läkemedel.
Information från
Läkemedelsverket:
Rapportera biverkningar
Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning
ska rapporteras, den behöver inte vara utredd
eller bekräftad. Reglerna gäller även naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinära
läkemedel. Rapportering önskas dessutom för
kosmetika och hygieniska produkter.
Alla biverkningsrapporter skickas till Läkemedelsverket. Det finns idag två sätt att rapportera
biverkningar från sjukvården och för patienter.
Den ena sättet är via Läkemedelsverkets e-tjänster (www.lakemedelsverket.se) och det andra är
via pappersblanketter (word).
svart triangel med spetsen nedåt i bipacksedeln
och i produktresumén (informationen till hälsooch sjukvårdspersonal) tillsammans med en kort
mening som förklarar vad triangeln betyder:
Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning.
Den svarta triangeln kommer att användas i alla
medlemsstater inom EU för att identifiera de läkemedel som är föremål för utökad övervakning.
Triangeln kommer att börja finnas i bipacksedeln
för de aktuella läkemedlen från och med hösten
2013. Den kommer inte att visas på ytterförpackningen eller på etiketten för läkemedlen.
forts nästa sida
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses läkare,
sjuksköterskor, tandläkare och farmaceuter.
Alla uppgifter i rapporten behandlas med full
sekretess. Vid behov kan Läkemedelsverket
komma att inhämta kompletterande data från
sjukvården. Detta gäller både rapporter från
hälso- och sjukvården samt konsumentrapporter.
Vid godkännandet av nya läkemedel är endast
de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen
om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket
begränsad. En bra biverkningsrapportering är
därför av stor betydelse för att klargöra riskprofilen hos läkemedel när de kommit i normalt bruk
av patienter. Det är särskilt viktigt att rapportera
biverkningar för läkemedel som är föremål för så
kallad utökad övervakning.
Utökad övervakning av vissa läkemedel
Europeiska unionen (EU) har infört en ny rutin
för att informera om läkemedel som övervakas
särskilt noggrant av myndigheterna. Dessa läkemedel är föremål för ”utökad övervakning”.
Läkemedel under utökad övervakning har en
6
Wåra läkemedel
Vilka konsekvenser får utökad övervakning för
mig som förskrivare?
Som förskrivare uppmanas du att informera patienten vid förskrivningstillfället, och uppmuntra
till ökad uppmärksamhet och rapportering av
samtliga misstänkta biverkningar.
Det är viktigt att patienterna förstår det nödvändiga i att alla eventuella biverkningar rapporteras
för dessa läkemedel, eftersom man då snabbare
kommer att få den önskade kunskapen om läkemedlens positiva och negativa egenskaper.
Mer information finns att läsa på
www.lakemedelsverket.se.
Risker med ketoprofen i sol
En liten påminnelse inför sommaren om riskerna med ljuskänslighetsreaktioner av ketoprofen för utvärtes bruk. Dessa produkter är
receptbelagda.
Förskrivare och farmaceuter bör påminna
patienter som använder ketoprofen för lokalt
bruk om vikten av att förebygga fotosensibilisering genom att:
i. Tvätta händerna noggrant efter varje användning av gelen.
ii. Inte utsätta det behandlade området för
solstrålning även om det är molnigt eller UVAstrålning (solarier) under behandlingen och
två veckor därefter.
iii. Skydda det behandlade området från solljus genom att bära kläder.
iv. Inte använda ketoprofen under tättslutande
förband.
v. Avsluta behandlingen omedelbart om hudreaktioner uppkommer efter applicering av
produkten.
7
Wåra läkemedel
Rivaroxaban-Xarelto®
på indikation DVT-LE
Rivaroxaban/Xarelto är än så länge det enda
NOAK (nya antikoagulantia) som är registrerat
för behandling av djup ventrombos (DVT) och
lungemboli (LE) och förebyggande DVT och LE
efter en akut DVT/LE hos vuxna.
Rivaroxaban är en direktverkande Faktor Xahämmare.
Biotillgänglighet 80%.
Aktiv substans utsöndras ca 33% oförändrad
med njurarna.
Halveringstid 8-14 timmar, beroende på GFR.
Kan övervägas vid:
• som 1:a handsval vid diagnostiserad DVT
eller LE framför allt vid normal njurfunktion
och förväntad god följsamhet.
DVT med uttalad flebitretning och åtföljande
smärta bör få inledande behandling några
dagar med LMH/Fragmin som har en egen
antiinflammatorisk effekt. När smärtan avtagit
kan skiftas till rivaroxaban, första dos 0-2 timmar innan nästa planerade dos Fragmin.
Vid DVT sträckande sig upp i bäckenvener
rekommenderas i första hand LMH eller Heparin och övervägande av trombolys.
Rivaroxaban rekommenderas inte till patienter med LE som är hemodynamiskt instabila.
Rivaroxaban är heller inte utvärderat vid aktiv
cancer, för dessa patienter rekommenderas
LMH.
• Överkänslighetsreaktioner/biverkningar av
Waran
• Fluktuerande PK-INR värden hos patienter på
warfarinbehandling där bristande compliance
inte misstänks.
• Konstaterade eller befarade läkemedelsinteraktioner på warfarin.
• Problem med PK- provtagning (lång resväg,
aktivt resande).
Kontraindikationer för rivaroxaban
• Överkänslighet mot preparatet
• Grav njurfunktionsnedsättning eGFR <15ml/
min
8
• Graviditet och amning
• Pågående blödning
• Ökad blödningsrisk
• Samtidig behandling med annat antikoagulantium
• Leversvikt eller leversjukdom med koagulopathi och kliniskt relevant blödningsrisk
• Samtidig behandling med systemiskt ketoconazol, cyklosporin, itraconazol eller tacrolimus rekommenderas ej.
Patienter som inte bör behandlas med rivaroxaban:
• Tidigare hjärnblödning utan stark indikation
för behandling
• Okontrollerad hypertoni
• TPK <75
• Missbruksproblematik
Om graviditet sker under rivaroxabanbehandling, avbryt behandlingen omedelbart och kontakta gynekolog och koagulationsspecialist.
Ersätt med LMH vid behov.
Dosering av rivaroxaban/Xarelto vid DVT och LE
Dag 1-21
15mgx2
Dag 22 och framåt 20mgx1 (15mgx1 vid eGFR
15-49).
Vid eGFR 15-29ml/min ska Xarelto användas
med försiktighet.
Vid eGFR < 15ml/min är Xarelto kontraindicerat.
Alla behandlade patienter och deras njurfunktion
ska följas regelbundet i registerform (Auricula).
Tabletten ska tas tillsammans med föda.
Preparatet ges som singelbehandling från början
och ska inte kombineras med LMH.
Eftersom Xarelto har kort halveringstid är det
extra viktigt med följsamhet. 24 timmar efter
senaste tablettintag är effekten borta.
Biverkningar: Framför allt blödning. Finns ingen
specifik antidot.
forts nästa sida
Wåra läkemedel
Påverkan på labparametrar: Behandlingen
behöver inte monitoreras. APTT och PK kan dock
påverkas/stiga vid höga koncentrationer.
För mer detaljer som åtgärder vid blödning,
misstänkt intoxikation, kirurgi, glömd dos,
byte mellan olika antikoagulantia, uppföljning
se: www.ssth.se (SSTH= Svenska Sällskapet för
Trombos och Hemostas).
Dosexpedierade läkemedel
Revision av dyra läkemedel
I Dalarna har vi en ny leverantör av dosexpedierade läkemedel från den 1 oktober 2013.
Landstingets revisorer har gjort en granskning
av hur vi i vården hanterar och använder de allra
mest kostsamma läkemedlen.
Avtal har tecknats med Apotekstjänst AB tillsammans med sex andra, näraliggande landsting
(Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Örebro och Värmland). Apotekstjänst har
även avtal med Västra Götalands-regionen samt
region Halland. Avtalet innebär att omfattning av
tjänsterna blir i stort sett oförändrade men priset
per dosdygn blir lägre jämfört med tidigare avtal.
Förberedelser inför förändringen pågår, med
bland annat genomgång av sortiment och tecknande av nya direktleveransavtal. Apoteket AB
har sagt upp tidigare direktleveransavtal med
kommunerna medan Apotekstjänst AB tecknar
nya avtal, så att patienter och boenden som tidigare hämtat sina doser på apotek kan fortsätta
med det.
Ytterligare information kommer att skickas ut till
berörda parter och publiceras på Läkemedelsavdelningens externa hemsida:
www.ltdalarna.se/lakemedel.
Kristina Wallman
Medicinkliniken Falun
Ordförande terapigrupp Blod
Som gräns för kostsam har man satt 100 000 kronor/ patient och år.
Cirka 1200 patienter fick 2012 behandling med
dessa läkemedel. Enskilt dyrast är preparatet Soliris som för ett behandlingsår kostar 3,3 miljoner
kronor. För att sätta det i proportion till något
mer vardagligt så har en medelstor vårdcentral i
länet cirka 5 miljoner kronor i läkemedelsbudget
för alla sina patienter.
Att ansvara för beslut som innefattar så stora
kostnader kräver bra dialog med ledning, kollegor och nationella specialistgrupperingar. Revisorerna påpekar att det finns behov av vidare utbildning i etik för såväl politiker och profession.
I övrigt anser revisorerna att hanteringen av beslut och behandling med kostsamma läkemedel
sköts bra och utan att några patientgrupper tycks
diskrimineras. De föreslår fortsatt utbildning och
uppföljning framför allt riktad till slutenvården
och vill se ett ökat stöd till de verksamhetschefer
som upphandlar vård för patienter där vi saknar
egna specialister framför allt inom onkologin.
Revisionsrapporten finns att läsa i sin helhet på
Landstingets hemsida under Revision.
9
Wåra läkemedel
2013‐04‐29 Inbjudan till föreläsning Läkemedelsbehandling till den gravida kvinnan och den nyblivna mamman Det kan vara svårt att känna sig säker i valet av läkemedel med tanke på fostret och det lilla barnet och ibland leder det till underbehandling av mamman med de risker det kan innebära. För vem? 

Alla läkare som träffar gravida eller ammande kvinnor på akutmottagningar, vårdcentraler eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor inom området Personal inom Barnhälsovård och Mödrahälsovård Var och när? Samma program ges vid två tillfällen. Mora, aulan 23 september kl. 13‐16 24 september kl. 9‐12 Falun, föreläsningssalen Med videosändning till följande lokaler: Mora ‐ Fusionen, Borlänge sjukhus, Säter, Leksands VC, Vansbro VC, Ludvika och Avesta Program:  Förändrad farmakokinetik vid graviditet och amning, spelar det någon roll?  Hur påverkas valet av behandling?  Luftvägar och allergi  Depression  Epilepsi, Migrän, Smärta  Infektion  Förskrivarstöd från Janus Anmälan: Anmälan skickas till agneta.olsson‐[email protected] senast 1/9. Ange namn, arbetsplats, valt utbildningsdatum samt ev. ort för videosändning. Kaffe och the serveras i pausen. Välkommen! Annika Braman Eriksson Ordförande Läkemedelskommittén 10
Kristin Lindblom Barnhälsovårdsöverläkare Annika Eckerlid Mödrahälsovårdsöverläkare Wåra läkemedel
Ordinerat av ordförande
Vi rör oss mycket med fraser och standardkommentarer: ”Hej, hur är det med dig?” ”Tack
bra!” Så svarar till och med patienter trots gips,
blödande sår och magplågor.
”Tänk vilket soligt och fint väder vi har!” ”Ja,
njut nu för sommaren blir väl blöt som vanligt!”
Så där går vi på och svarar med ryggmärgen. Nu
har vi fått en nykomling i frasboken.
– Tänk Take Care, man har ingen koll längre.
– Ja mycket klickande är det!
Van att behärska verktygen på min arbetsplats
har jag helt plötsligt känt mig som en praktikant.
Att få iväg ett sjukintyg tar evigheter och den
arbetsordning som tidigare var väl inarbetad
fungerar inte längre för att få rätt information på
rätt plats.
...
Även om vi visste att ett nytt journalsystem inte
skulle vara svaret och lösningen på alla våra problem fanns förhoppningen att vinsterna skulle
överträffa förlusterna. Det kanske det gör men
inte på en gång.
Problemet att Pascal inte är integrerat i journalsystemet och att det är omständligt och tidskrävande att kopiera över ordinationerna till ordinationslistan är inte lättlöst. Inom slutenvården
tycks många fortfarande inte veta hur man gör
ordinationer i Pascal trots att man nu bara behöver vara inloggad med sitt vanliga SITHS-kort
och kan trycka på Dos-ikonen i TC och så är man
i Pascal! Våra tillkortakommanden gör att inget
av systemen fungerar optimalt.
...
Vid AT-introduktionen i maj informerade vi om
att man aldrig ska lita på en läkemedelslista vilket tråkigt nog är sant – men inte bara hos oss!
För att jobba i rätt riktning har nu alla nödvändiga, lokala beslut om läkemedelsgenomgångar
enligt Socialstyrelsens författning från i höstas
(2012:9) fattats och kommit ut till samtliga verksamhetschefer. Alla patienter som är 75 år och
äldre med fem eller fler ordinerade läkemedel
ska erbjudas en läkemedelsgenomgång i princip
vid varje vårdkontakt. För att klara det jobbet
måste alla yrkesgrupper hjälpa till och för att vi
inte ska dubbelarbeta rustas Take Care med nya
mallar så vi kan se vad som tidigare gjorts eller påbörjats. Bra läkemedelsgenomgångar ökar
patientsäkerheten och minskar onödiga vårdtillfällen på sikt.
...
En annan klurighet i vår vardag är skillnaden
mellan upphandlade läkemedel och de läkemedel som rekommenderas vid receptförskrivning.
Lagen om offentlig upphandling gör att merparten av de läkemedel som vi ofta använder på
våra arbetsplatser måste upphandlas. Det sker
gemensamt inom ”Fyrklövern” där Dalarna,
Gävleborg, Västmanland och Uppsala ingår. I
upphandlingen konkurrerar företagen med sina
priser vilket gör att ett preparat kan vara avsevärt billigare inom vården än det pris som gäller om patienten får det på recept. I Take Care
står det rekommenderat på de preparat som är
rekommenderade vid receptförskrivning men
för att det ska bli rätt när sköterskan ska ge ett
läkemedel till en patient som vårdas på sjukhus
måste ordinationen vara det läkemedel som är
upphandlat. Många kliniker löser det här genom
att göra favoriter- mallar – med rätt läkemedel
angivet men vi ska också försöka hjälpa till med
markeringar för upphandlade läkemedel i Take
Cares läkemedelsjournal. Aktuell upphandling
gäller sedan 1 juni 2013.
forts nästa sida
11
Wåra läkemedel
Ordinerat av ordförande, forts
Upphandling har det också varit vad gäller dostjänster. ApoDos har varit Apoteket AB´s dostjänst. Nu har Dalarna tillsammans med några
ytterligare landsting upphandlat tjänsten av
Apotekstjänst AB (se sidan 9) som under hösten
tar över produktion och distribution av dospåsar.
Ordinationerna ska även fortsättningsvis skrivas
i Pascal. Mer information kommer under hösten.
kalas. Från Läkemedelskommittén önskar vi alla
goda och tappra arbetskamrater på alla arbetsplatser en riktigt skön sommar. Liksom tidigare
ordineras förstås minst en timme i veckan i hängmattan men också sköna stunder med vänner och
familj och om någon använder de två vanligaste
sommarfraserna ”Har du semester” eller ”Har
du haft semester” svara bara …… Sommar sommar sommar!
...
Men nu tänker vi inte på hösten utan koncentrerar oss på sommargrönska, blommor och grill-
12
Annika Braman Eriksson
Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna
Download