åra läkemedel - Landstinget Dalarna

advertisement
Wåra läkemedel
nr 1
2016
Ordnat införande
och värdebaserad
prissättning
sid 3
Nätverk med
Dalarnas apotek
sid 8
Är det tioarmade
problemet löst?
sid 9
Dalarna först med att
introducera en ny biosimilar
Eftersom patentet har fallit för Enbrel (etanercept), lanserades
under våren en biosimilar med samma substans, Benepali.
Etanercept hämmar TNF (tumor nekrosis faktor). TNF är en
central faktor som driver inflammation vid ett flertal sjukdomstillstånd. Etanercept har många
indikationer men används
främst vid RA, axial spondylartrit och psoriasisartrit.
Skillnaden mellan originalsubstans och biosimilar är generellt
sett ytterst marginell, och läkemedlet kan nästan betraktas som
”generika för biologiska läke-
W
medel”. En biosimilar uppfyller kraven att ha samma effekt,
kvalitet och säkerhet som originalsubstansen.
Benepalis förmånsansökan hanterades i de nya arbetsformerna
(nästkommande artikel) med
TLV, landstingens förhandlingsgrupp (där Dalarna ingår ) och
läkemedelsföretagen.
Under arbetet fanns ett nära
samarbete mellan oss författare.
Resultatet blev ett rabattavtal
för både originalet Enbrel och
biosimilaren Benepali, men där
priset för Benepali blev klart förmånligare. Avtalet började gälla
första april.
Erfarenhet finns från bl.a. Norge
och Danmark av switch, dvs
direkt byte från originalsubstans
till biosimilar. En omedelbar
switch till Benepali för reumatologklinikens patienter skulle
innebära en betydande besparing (ca 2–2,5 Mkr på ett år).
forts nästa sida
Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén
Redaktörer: Åsa Folkesson, receptarie läkemedelsavdelningen och Maria Gradén, apotekare läkemedelsavdelningen
Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:1, 791 82 Falun
www.ltdalarna.se/lakemedel
Layout: Michael Marklund, kommunikationsenheten
Tryck: Printeliten, Falun
Wåra läkemedel
Detta skulle bl.a. möjliggöra att fler patienter kan
bli föremål för behandling.
är först att på detta sätt introducera den nya biosimilaren!
Detta gjorde att man på Reumatologkliniken
(som har störst användning) diskuterade förutsättningarna, man visade sig ha stor samsyn och
beslutade sig för ett unikt tillvägagångssätt.
Även om det bara är sedan april patienterna börjat hämta ut det nya läkemedlet, så syns redan
efter ett par månader stora skillnader i statistiken. Dalarna ligger i täten, före de stora regionerna, även i absoluta tal (utan relation till antal
invånare), och har 21% av rikets användning!
Under bara två dagar arbetades en patientinformation fram, alla patienter med originalläkemedlet identifierades och informerades via brev, och
rekommenderades att byta till det nya läkemedlet Benepali samt fick samtidigt recept på detta
utfärdade. Flera personalkategorier på kliniken
deltog i arbetet.
Man lyckades på detta sätt switcha 150 patienter
på dessa två dagar! Ett jättefint samarbete!
Landstingen i Sverige har hanterat detta ganska
olika till att börja med, från inget byte alls, via
bara nyinsättningar till aktiva switchar. Dalarna
Insatsen har uppmärksammats i hela landet, och
flera landsting har kontaktat reumatologiska
kliniken för att få ta del av metoden och informationsbrevet.
En samarbetspartner från SKL skrev att arbetet
nog kommer att ha betydelse för hela Sverige!
Tomas Husmark, verksamhetschef Reumatologiska
kliniken
Per-Henrik Back, chef Läkemedelsavdelningen
Bilden visar antal sålda sprutor/pennor per tusen invånare i respektive län under
april och maj 2016.
2
Wåra läkemedel
Nationell samverkan för
ordnat införande
– och om värdebaserad prissättning
Landstinget Dalarna deltar i arbetet med
nationellt ordnat införande av nya läkemedel.
Syftet med detta samarbete är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
användning av nya läkemedel, och en jämlik
vård för alla patienter i hela landet. Oavsett
bostadsort, ska patienten kunna vara trygg i
att rätt läkemedelsbehandling kommer att ges.
vara aktuella för introduktion under de närmaste
åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha
en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges landstingen.
Beslut om ordnat införande, och på vilken nivå,
tas av NT-rådet (Nya terapier) efter att synpunkter tagits in från landstingen.
Införandenivån reflekterar graden av samverkan
Vårdens resurser är begränsade. För att kunna
mellan landstingen och är inte en gradering av
garantera alla medborgare en bra vård, behövs
hur angeläget läkemedlet är.
prioriteringar.
Därför
är det viktigt
att ordnat
veta om införande
Nationell
samverkan
för
• Nivå 1 – Den högsta nivån av landstingsnyttan av en läkemedelsbehandling motsvarar
och
om
värdebaserad
prissättning
samverkan. Innebär att landstingsgemensamt
dess kostnad.
Landstinget
Dalarna
deltar
i
arbetet
med
nationellt
ordnat
införande och
av nya
läkemedel. Syftet medutveckinförandeuppföljningsprotokoll
När det gäller helt nya läkemedelsbehandlingar,
detta
är att
en kostnadseffektiv
och
ändamålsenlig
användning avvärdering
nya
las och
att en hälsoekonomisk
görs
vet man
oftasamarbete
ganska lite
omåstadkomma
hur de fungerar
i
läkemedel,
och
en
jämlik
vård
för
alla
patienter
i
hela
landet.
Oavsett
bostadsort,
ska
patienten
av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
den kliniska vardagen.
kunna vara trygg i att rätt läkemedelsbehandling kommer(TLV),
att ges.antingen inom klinikläkemedelsuppeller genom
förmånsansökan.
Den nya
patientlagen
också en viktig
delkunna
i
Vårdens
resurser är
är begränsade.
För att
garantera draget
alla medborgare
en bra
vård, behövs Dessutom
ges en rekommendation
fråndess
NT-rådet.
satsningen
på en jämlik
vård.
prioriteringar.
Därför
är det viktigt att veta om nyttan av en
läkemedelsbehandling
motsvarar
Nationellt
ordnat
införande
av
nya
läkemedel
kostnad.
• Nivå 2 – Innebär att NT-rådet kommer att
innebär samverkan mellan alla landsting/regioNär det gäller helt nya läkemedelsbehandlingar, vet man ofta ganska lite om hur de fungerar i den
avge en rekommendation om användning till
ner, läkemedelsföretag och myndigheter som
kliniska vardagen.
landstingen och ofta att en hälsoekonomisk
Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemevärdering görs inom ramen för TLV:s kliniklädelsförmånsverket.
Den nya patientlagen är också en viktig del i satsningen på en jämlik vård.
kemedelsuppdrag.
Process
kring ordnat
införandeav(se
nedan)innebär samverkan mellan alla landsting/regioner,
Nationellt
ordnat införande
nyabild
läkemedel
läkemedelsföretag
och
myndigheter
som
och3 Tandvårdsochläkemedlet införs på
• Nivå
– Innebär att
Vid horizon scanning kartläggs systematisktLäkemedelsverket
läkemedelsförmånsverket.
lokal nivå, enligt varje landstings eller regions
vilka nya
läkemedel och indikationer som kan
Det här är processen
kring ordnatinförande:
införande
Processen
kring ordnat
Horizon Beslut om
Godkännande
scanning införandenivå
Hälsoekonomisk
värdering
Rekommendation
Införande/
uppföljningsprotokoll
Uppföljning
3
Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara
Wåra läkemedel
ordinarie rutiner. På den här nivån har t. ex.
NOAK i Dalarna hanterats.
TLV genomför en hälsoekonomisk värdering för
alla läkemedel som omfattas av nationellt ordnat
införande. Hälsoekonomiska värderingar ska göras för alla nya läkemedel, såväl receptläkemedel
som så kallade klinikläkemedel.
Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller
indikationen, avger NT-rådet (fram till 1 januari
2015, NLT-gruppen) en rekommendation till
landstingen om användning.
Det landstingsgemensamma införande- och
uppföljningsprotokollet beskriver bland annat
läkemedlets plats i terapin, dess konsekvenser
för vården och hur det ska följas upp.
Uppföljning av nya läkemedel görs för att lära
mer om deras effekt och säkerhet, och om de
används på rätt sätt.
Införandeprotokoll har hittills gjorts för:
Sakubitril-valsartan (Entresto) vid kronisk
hjärtsvikt
Pembrolizumab (Keytruda) vid malignt
melanom
Nivolumab (Opdivo) vid malignt melanom
och icke-småcellig lungcancer
Evolocumab (Repatha) och alirocumab
(Praluent) vid primär hyperkolesterolemi
Guanfacin (Intuniv) ADHD hos barn och
ungdomar
Enzalutamid (Xtandi) och abirateron
(Zytiga) vid prostatacancer
Olaparib (Lynparza) vid ovarialcellscancer
Läkemedel vid hepatit C
(se Wåra läkemedel 2/14)
Alemtuzumab (Lemtrada) vid MS
4
Några läkemedel har också hanterats i nationella
gemensamma upphandlingar, t. ex. Opdivo och
Keytruda ovan, samt antidoten Praxbind.
Processen och läkemedlen kring ordnat införande kan lätt följas på en särskild hemsida på
Janusinfo. Ingången hittas via en särskild logga
till höger på läkemedelssidorna på Navet, på
läkemedelsavdelningens externa webbsida (ltdalarna.se/lakemedel), samt på Janusinfo.
Parallellt med det ordnade införandet har nationellt samarbete skett kring TLV:s regeringsuppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen.
I detta samarbete har samtliga landsting/regioner
en person med fullmakt för att kunna delta bl. a. i
TLV:s överläggningar kring förmånsansökningar
och omprövningar. Detta kan resultera i 3-partsavtal, det vill säga när TLV, landstingen och
läkemedelsföretagen arbetar fram gemensamma
uppgörelser inom vissa utvalda läkemedelsområden eller för enskilda produkter.
Som ett resultat av detta kan s.k. sidoöverenskommelser avtalas där riskdelning sker med
läkemedelsföretagen. Det kan vara t ex behandlingslängd eller antal patienter. Ett skäl till dessa
lösningar är också att läkemedelsföretagen inte
vill ha för låga listpriser synliga för andra länder
som har referensprissystem.
Samarbetet är också ett viktigt sätt för landstingen att vara starka och kompetenta köpare.
I samband med senaste förhandlingen kring
TNF-alfa-antagonisten etanercept kunde TLVsamarbetet också resultera i klassiska rabattavtal
i stället för riskdelning.
I samband med detta har intressanta förändringar gjorts i Dalarna, se föregående artikel.
Per-Henrik Back, chef Läkemedelsavdelningen
Fullmaktstagare TLV, ordnat införandenätverk SKL
Wåra läkemedel
Terapirekommendationer
2016-2017 i reviderad upplaga
Pappersversionen utkommer vartannat år. Vid
större nyheter uppdateras nätversionen som
nås via vårdverktyg eller www.ltdalarna.se/
lakemedel – klicka på Läkemedelsbehandling
och rekommendationer.
Läkemedel till äldre
i intervallet 30-45ml/min, mer detaljer finna att
läsa i terapirekommendationerna. Observera att
FASS-texten inte är uppdaterad. Abasaglar, som
är en biosimular med Lantus, kan väljas vid svikt
på NPH-insulin. Observera att preparaten inte är
utbytbara på apoteket. Det finns färdiga receptfavoriter i TakeCare för de vanligaste diabetesbehandlingarna.
Nytt avsnitt om BPSD (beteendemässiga och
psykiska symtom vid demenssjukdom), där man
Hjärt-kärlsjukdomar
hänvisar till Läkemedelsverkets rekommendatioTerapirekommendationer
2016-2017
i reviderad
upplaga.
Hjärtsviktsavsnittet är uppdaterat i enlighet med
ner.
Såväl omvårdnadsaspekter
som
medicinePappersversionen
vartannat
Vidläsa
störrei nyheter
uppdateras
de nya nationella riktlinjerna. RAS-blockad och
ring
belyses. utkommer
Mer finns
ävenår.att
”Läkemeβ-blockad äroch
fortfarande basbehandling, måldodelsbehandling
avvårdverktyg
de mesteller
sjuka
äldre”.
nätversionen som nås via
www.ltdalarna.se/lakemedel
/Läkemedelsbehandling
rekommendationer.
ser finns angivna. MRA (mineralcorticoidreceptorantagonister) har fått en mer framskjutande
Blod
roll och är indicerade redan vid NYHA-II och
Nytt
vårdprogram
om antikoagulation (nås
Läkemedel
till äldre
kvarstående
förhöjning av NT-proBNP trots
endast
via
Navet):och
http://wfalbibvs001/
Nytt avsnitt
omintranätet
BPSD (beteendemässiga
psykiska symtom vid demenssjukdom),
där man
hänvisar
till
Läkemedelsverkets
rekommendationer.
Såväl
omvårdnadsaspekter
som
medicinering
maxdos RAS-och β-blockad. Atenolol bör bytas
fabdok/Docs/Kat/lddal/Antikoagulation%20i%20
belyses. Mer finns även att läsa i ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”.
till i första hand metoprolol eller bisoprolol.
Dalarna.pdf
Se nytt vårdprogram om hjärtsvikt http://
Blod
www.regiondalarna.se/wp-content/uploEndokrinologi
Nytt
vårdprogram
om
antikoagulation
(nås
endast
via
intranätet
Navet):
ads/2016/03/1.0_LansgemensamtvardprogramHelt nytt diabetesavsnitt som är gemensamt för
http://wfalbibvs001/fabdok/Docs/Kat/lddal/Antikoagulation%20i%20Dalarna.pdf
hjartsvikt.pdf
Uppsala-Örebroregionen.
Via ”algoritmer” ges
Användningen av statiner efter hjärtinfarkt och
behandlingsråd i normalfallet, vid njurfunkEndokrinologi
stroke bör öka. Atorvastatin är förstahandsval.
tionsnedsättning,
till de mest sjuka äldre, vid
särskild
risk för hypoglykemi
vid övervikt/
Helt nytt diabetesavsnitt
som är gemensamtoch
för Uppsala-Örebroregionen.
Via” algoritmer” ges
behandlingsråd
i normalfallet,
vid njurfunktionsnedsättning,
till deoch
mest sjuka äldre,
vid särskild risk
Hudsjukdomar
fetma.
Observera
att metformin,
NPH-insulin
för hypoglykemi och vid övervikt/fetma. Obs att metformin, NPH-insulin och SU fortfarande är
Läkemedelsverkets
rekommendationer för
SU
fortfarande
är förstahandsval
i normalfallet.
förstahandsval
i normalfallet.
Glibenklamid bör dock
inte förskrivas pga. högre hypoglykemirisk
än
behandling
av akne är här föredömligt kompriGlibenklamid
dock inte
förskrivas pga.
högre i intervallet
andra SU. Metforminbör
kan användas
vid GFR>30ml/min,
men dosreducerat
30-45ml/min,
mer
detaljer
finna
att
läsa
i
terapirekommendationerna.
Obs
att
FASS-texten
inte
är
uppdaterad.
merade till en halv sida. Vid otillräcklig effekt av
hypoglykemirisk än andra SU. Metformin kan
Abasaglar, som är en biosimular med Lantus, kan väljas vid svikt på NPH-insulin. Obs att preparaten
ges lymecyklin i 3 månader som
användas
vid
GFR>30ml/min,
men
dosreducerat
inte är utbytbara på apoteket. Det finns färdiga receptfavoriter i TakeCare för delokalbehandling
vanligaste
diabetesbehandlingarna.
tillägg till lokalbehandlingen. Max ytterligare en
och remiss till hudkliniken i hänUtökad 3-månaderskur
övervakning, (dvs. var extra
noga med att rapportera biverkningar)
Utökad övervakning, (d.v.s. var extra noga
delse av kvarstående bekymmer. Recidivrisken
med att rapportera biverkningar.)
är hög varför lokalbehandling rekommenderas
för långa tider.
ABASAGLAR
Lilly
Infektionssjukdomar
Injektionsvätska, lösning i
Furadantin och pivmecillinam är förstahandsval
cylinderampull, 100 enheter/ml
vid afebril UVI hos både kvinnor och män. ExHjärt-kärlsjukdomar
Hjärtsviktsavsnittet är uppdaterat i enlighet med de nya nationella riktlinjerna. RAS-blockad och βblockad är fortfarande basbehandling, måldoser finns angivna. MRA
5
Wåra läkemedel
spektans kan erbjudas vid afebril UVI hos vuxna
kvinnor. Viktigt att behandla ABU (asymtomatisk bakteriuri) och UVI hos gravida pga. stor
risk för febril UVI. Observera att det är mycket
vanligt med ABU hos gamla.
Osteoporos
Behandlingen med bisfosfonater bör öka till patienter med hög frakturrisk, dvs. i första hand de
som tidigare haft en osteoporosrelaterad fraktur
och de med planerad peroral kortisonbehandling
> 3 månader. Zoledronsyra för årlig infusionsbehandling finns upphandlat till ett mycket
förmånligt pris och ska därför inte förskrivas på
recept. Ca-D-vitamin ges som tillägg till benspecifik behandling, men inte som monoterapi mot
osteoporos. Mer om osteoporos och osteoporosbehandling finns att läsa i det nya vårdprogrammet (nås endast via intranätet Navet): http://
wfalbibvs001/fabdok/Docs/Kat/reufal/Osteoporos2015%20ver1006.pdf
Astma/KOL
Den gamla behandlingstrappan är sig ganska lik
för astma, med β2-stimulerare och inhalationssteroider i Easyhaler eller Novolizer som förstahandsval.
Psykiatriska tillstånd
Läkemedelsbehandling av alkoholberoende bör
ökas. Till skillnad från antabusbehandling krävs
inte fullständig alkoholabstinens för behandling
med Campral eller Naltrexon. Campral kan ha
god effekt vid starkt ”sug”. Naltrexon väljs om
man vill dämpa den euforiska effekten av alkohol.
Smärta
Oxikodon depot och oxikodon är alternativ till
Dolcontin och morfin som är förstahandsval vid
svår smärta. Observera förväxlingsrisken Oxikodon depot/Oxikodon för både förskrivare och
patient! Receptfavoriter finns i TakeCare. Hoppa
över steget Tramadol och Citodon till de äldre
och ge istället starka opioider när paracetamol
inte biter. Undvik Tramadol och Citodon vid
långvarig smärta.
Ögonsjukdomar
Nytt avsnitt om komplikationer av kontaktlinser.
Akut remiss till ögonkliniken vid misstanke om
keratit. Konjunktivit hos kontaktlinsbärare handläggs på samma sätt som andra konjunktiviter
med tillägg av linsvila tills fullständig utläkning.
Fiona Skogh, informationsläkare
KOL-avsnittet är nytt och följer de nya nationella
riktlinjerna. Här är behandlingstrappan ersatt av
ett ganska komplicerat pilsystem som grovt kan
förenklas enligt figur nedan.
Spiriva Respimat
Slem eller
exacerbationer
Bufomix
Easyhaler
6
Obstruktion
Onbrez
Breezhaler
Wåra läkemedel
Anvisningar för läkemedelshantering
i Dalarna uppdaterade
Den vanligast förekommande behandlingsformen inom sjukvården är läkemedelsterapi i
olika former. Säkerhet och kvalitet är centralt
och det finns behov av att samla de viktigaste
lagarna och författningarna kring läkemedelshantering inklusive lokala rekommendationer i
överskådlig form.
Anvisningar för läkemedelshantering i Dalarna
är avsedda att användas inom all hälso- och
sjukvård i Dalarna och är en harmonisering till
föreskriften från Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1
med ändringar).
Dokumentets Titel
Ägare: Läkemedelsk
ommittén
Framtaget av (förf)
Arbetsgrupp underställd
Läkem
Gäller för:
edelskommittén
Landstinget Dalarna och
Kommunal hälsosjukvård
Läkemedelshantering
Dokumentkategori:
2016-04-01
Godkänt av:
Läkemedelskommittén
i Dalarna
Version 4.0
Anvisning
i Dalarna
Gäller t.o.m.
2017-03-31
Anvisningar för
läkemedelshantering
i Dalarna
Tonvikten i anvisningarna är att ansvarsfördelning inom läkemedelshanteringen ska vara tydlig och att verksamhetschef/MAS är ansvarig för
att skriftliga lokala rutiner utarbetas.
Anvisningarna är uppdaterade 1 april och nedan
följer de viktigaste förändringarna (hittas annars
längst bak i anvisningarna):
• Ny skrivning om dosexpedierade läkemedel
vid vårdövergångar
• Nytt stycke om patientens egna läkemedel i
slutenvård
• Beställning av vaccin, se även Smittskydd
• Nytt stycke om utökad övervakning (q)
• Narkotikaförbrukningsjournal bör sparas i
3 år istället för som tidigare 1 år
• Förtydligande för kassation av narkotika
• Upprätta handlingsplan efter kvalitetsgranskning
• Flera nya bilagor med exempel på uppdragsbeskrivning för läkemedelsanansvarig läkare,
sjuksköterska, ansvarig för narkotikakontroll
m.m.
7
Wåra läkemedel
Nätverk med Dalarnas apotek
Nu finns en lämplig arena där frågor kan lyftas som rör slutet på läkemedlets kedja, d.v.s.
från apotekshyllan till patientens hand.
Läkemedelsavdelningen tog för ett par år sedan
initiativ till att samla kontaktpersoner för varje
apoteksaktör i länet (för närvarande fem till
antalet) till ett nätverk. Kontaktpersonerna utsågs
av regionchefer och har till uppgift att sprida
information från nätverket i sin organisation.
Arbetet med flera av läkemedelsfrågorna är gemensamma för landsting och apotek, med målet
att Dalarnas patienter ska få en så säker och bra
läkemedelsanvändning som möjligt.
Nätverket träffas två gånger per år. Landstingets
Läkemedelsavdelning och Läkemedelskommitté
är sammankallande.
Några punkter från senaste mötet:
• Läkemedelskommitténs riktlinjer om receptfri
förskrivning presenterades i samband med ett
förtydligande kring fria läkemedel till barn.
En liten bok för sömnlösa och
andra som vill sova bättre
• Barnhälsovårdsöverläkare Kristin Lindblom
var inbjuden för att klargöra frågor kring
rådgivning till föräldrar på BVC respektive
apotek. Vanquin oral suspension har utgått ur
sortimentet och det gör att Vermox oral suspension förskrivs på recept till små barn. Tänk
på att märka receptet med OBS om barnet är
under två år.
• Avstämning hur det nya licenshanteringssystemet KLAS fungerar i praktiken. Apoteken
vill påminna förskrivare om att både licensmotivering och recept behövs, det finns en
feluppfattning att licensmotiveringen skulle
ersätta receptet. Uppmana patienten att kontakta ett apotek direkt för att starta expeditionsprocessen. Det kan vara lång leveranstid
för licenspreparat.
Har ni frågor med apoteksanknytning av länsövergripande karaktär, skicka dem till
[email protected] för att lyfta dem
till landsting-apoteksnätverket.
Maria Gradén, apotekare
Läkemedelsavdelningen
En liten bok för
söm
andra som vill sov nlösa och
a bättre
Nu finns en uppdaterad version av boken
”Sov gott” som gjorts i samarbete mellan
läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebro­
regionen.
Den innehåller information om sömn och sömnbesvär samt råd och självinstruktioner som kan
användas av patienten för att underlätta för en
bättre sömn. Det visas hur en sömndagbok kan
fyllas i. Kort information finns även om sömnläkemedel och kognitiv beteendeterapi.
Boken kan beställas från
[email protected]
8
Sov gott
Boken finns även på Läkemedelsavdelningens
externa hemsida: www.ltdalarna.se/lakemedel
Wåra läkeme
Wåra läkemedel
Är det tioarmade
problemet löst?
TakeCare ska ge möjlighet att
följa varje patients samlade
läkemedelsordinationer.
I mitten av förra året uppmärksammade läkare att
ordinationer och läkemedelsdokumentation kunde hittas
på åtminstone ett tiotal andra
platser i journalen. Då man
samtidigt sett vid systematisk journalgranskning att vårdskador uppstått på grund av
dessa brister, gav förvaltningschef Karin StikåMjöberg Läkemedelsavdelningen i uppdrag
att samla en bred arbetsgrupp för att göra en
genomgång och föreslå förbättringar.
Säkra läkemedelsor
och ”Det tioarmade
Sammanfattning
• Läkemedelsmodulen i TakeCare (TC) ska vara
platsen för alla läkemedelsordinationer.
• Arbetet med att påskynda utveckling och
driftsättning av Nationell Ordinations Databas (NOD) ska prioriteras. Parallellt måste
det lokala arbetet med integration av TC och
Arbetsgruppen har i många av frågorna
kring skulle bliPascal
fortsätta.
TakeCare
vårdens
möjlighet att följa varje patients
säkra läkemedelsordinationer konstaterat att
• För närvarande finns det inte utvecklade funktotala läkemedelsanvändning.
Det var tanken och även det
läkemedels-/infusionsmodulen inte stödjer ett
tioner i TC för alla typer av verksamheter.
som •ettRepresentanter
löfte när våra
olikamåste
journalsystem
patientsäkert arbetssätt. Det finnsuppfattades
brister i utför vården
kopplas när- ersatt
formning och design samt integration
mare arbetet med utveckling av journalsystemedmed
ett andra
gemensamt.
viktiga system.
met och nationella IT-tjänster. Arbetet måste
prioriteras.
Riktigt
så
har
det
inte
blivit,
chef på Läkemedelsavdelni
Resurser behövs för en utveckling av IT-stödet i
samråd med representanter från vilket
de professioner
Nedan ges en
kortfattadoch
presentation
av delprouppmärksammades
och
har i övrigt
representati
som i sin vardag hanterar systemen.
beskrevs tidigare blemen.
i år från kifrån chefsläkare i slutenvård
Utvecklingen av systemen är en långsiktig, men
rurg- och kvinnokliniken
i Mora. primärvård, kirurgi, medici
avgörande, lösning på problemen för en säker
Pascal
Eftersom det är enDet
synnerligen
och
läkemedelshantering.
nuvarande beslutetpatientsäkerhet
att primärvården inte
skaIT.
dubbeldokumentera
viktig patientsäkerhetsfråga
gav ordinationer i såväl Pascal
I ett mer kortsiktigt perspektiv har gruppen gett
som TC är varken patientsäkert eller författningsförvaltningschef Karin StikåDe frågeställningar som utr
förslag på åtgärder som innebär att de rutiner
enligt. Resurser för dubbeldokumentation är
Läkemedelsavdelningsammanfattas
som finns i dag blir tydligare ochMjöberg
mer enhetliga,
otillräckliga, särskilt inom
primärvården. här:
i uppdrag att samla en bred
och därmed minskar risken att felen
uppstår.
Arbetet
med att påskynda
utveckling
och drift-till TakeC
arbetsgrupp för att
gå igenom
de Pascals
koppling
Rapporten överlämnades i februari till Hälsosättning av Nationell Ordinations Databas
problem
som
påpekats.
Grupomkring 6500 personer i Da
och sjukvårdens ledningsgrupp och nu återstår
(NOD) ska prioriteras. Parallellt måste det lokala
pen
Back,
dosdispenserade
läkem
att se vilka vägar som ska väljas för
attleds
få en av
merPer-Henrik
arbetet med
integrationhar
av TC
och Pascal fortsamlad och säkrare information av våra patiensätta.
ters läkemedelsbehandling.
W
Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare
Redaktörer: Åsa Folkesson, receptarie läkemedelsavdelningen och Ma
Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:1, 791 9
82 Falun
www.ltdalarna.se/lakemedel
Wåra läkemedel
Dosriktlinjerna, som anger vilka patienter som
ska erbjudas dosdispenserade läkemedel, ska
följas. Det kommer sannolikt att minska antalet
patienter med dos. På så sätt reduceras problemet med avsaknad av dubbeldokumentation.
Ordination av läkemedel i Pascal ska göras enligt
Dalarnas Läkemedelshanteringsrutin.
Samtliga läkare inom slutenvården ska utbildas
i Pascal och sköta ordinationer i systemet tills
NOD eller integration med TC finns.
Waran
För närvarande finns ingen annan möjlighet än
att ordination av Waran sker i olika ordinationsverktyg, Auricula och TC, i öppen- respektive
slutenvård. Överrapportering ska ske via remiss
och rapportblad. Ordination i samband med
utskrivning ska också dokumenteras i TC, för att
finnas tillgänglig fram till registrering i Auricula.
En övergång till elektronisk remiss/rapporthantering skulle minska felaktigheter i samband med
övertagande.
Frågan kommer fortsatt att hanteras av Länsgruppen för antikoagulantia. Avgörande för
en säker hantering är att samtliga enheter har
samma rutin för överrapportering.
Narkosflaken
En lösning föreslås där TC:s journalleverantör
skapar en särskild flik i läkemedelsmodulen
som t.ex. kan heta ”Premed. Op-dag”. Där ska
narkosläkaren, i samband med den preoperativa
bedömningen, kunna ordinera premedicinering
och övriga läkemedel utan att ange datum för
administreringen. På operationsdagens morgon
kan ansvarig narkosläkare aktivera fliken.
En vidareutveckling av TC som innefattar en
”flik” enligt förslaget bör prioriteras. Till dess
funktionen finns på plats måste ordinationer på
papper fortsätta.
Läkemedel vid intensivvård
Vid avancerad intensivvård får dokumentationen
10
även fortsatt ske på separat pappersjournal. I
TC:s läkemedelsmodul ska framgå att patienten
vårdas på IVA, att läkemedelsmodulen inte hålls
uppdaterad. IVA-läkare ansvarar för att läkemedelsjournalen i TC är uppdaterad när patienten
lämnar IVA. En favorit med denna innebörd ska
skapas.
Utveckling av journalsystemet måste ske för att
täcka intensivvårdens behov, kopplat till behovet
av historik vid fortsatt vård.
Vätskeinfusioner
För att förenkla ordinationsförfarandet i TC ska
ett utvecklingsarbete av infusionsmodulen påbörjas så att den ger medicinskt stöd i beslutsfattandet och därmed leder till säkra ordinationer.
Den ska ge överblick över både oral och parenteral tillförsel samt olika typer av förluster.
Fram till dess att en sådan infusionsmodul finns
i drift bör alternativa ordinationsvägar kunna
existera för att garantera patientsäkerheten i alla
situationer.
Ambulansen
En lösning som innebär automatisk överföring
av uppgifter från Paratus ambulansjournal till TC
ska prioriteras. Det är viktigt att säkerställa att
givna läkemedel finns med i de data som överförs.
Ambulanssjukvården ska snarast få direkttillgång till läkemedelsjournalen i TC genom en
teknisk lösning. Det är viktigt att systemet är
driftsäkert i hela länet.
Till dess att nya lösningar är på plats ska rutiner
för informationsöverföring mellan ambulans och
övriga verksamheter förtydligas med avseende
på givna läkemedel inklusive vätskor.
Cytostatika
Alla enheter som hanterar cytostatika skall
använda läkemedelsfavorit i TC. Alla kliniker
som sköter cytostatikabehandling ska använda
den gemensamma favoriten. Prefix och plats för
Wåra läkemedel
ordinationsschema styrs av verksamheten, här
exemplifierad med onkologiska mottagningen i
Falun: ”ONKO Onkologisk behandling” med administreringsinstruktionen ”Onkologisk behandling består av cytostatika, antikroppar, tyrosinkinashämmare eller mTor-hämmare, tillhörande
premedicinering och antiemetika. Ordinationsschema finns på onkologmottagningen i Falun”.
Landstinget Dalarna ska arbeta för en integration
mellan TC och Pascal.
Cytostatika kan även redovisas som favorit med
ingående läkemedel.
Pappersrecepten kan användas även i fortsättningen.
Provisio
Vid röntgenundersökning med steroid- eller
antihistaminskydd ska information om det anges
i undersökningssvaret.
Tidigare rekommendationer för Provisio gäller.
Det är ett verktyg för operationsplanering som
inte ska innehålla läkemedelsordinationer.
Akutuppgifter
Läkemedelsjournalen ska användas för dokumentation av ordinerade läkemedel inklusive
vätskor, så att journalföringen blir sammanhållen
under vårdtiden.
Verksamhetschefer på akutmottagningar ska
säkerställa att en rutin för dokumentation finns
framtagen och görs känd av alla sjuksköterskor
och läkare. (Färdigt)
Pappersrecept på skopienheter och röntgen
I samband med skopiundersökning ska ordination av läkemedel göras med hjälp av en Favorit.
Det gäller alla läkemedel som ges, såväl förberedande som under och efter undersökningen.
Arbetsgrupp
Lena Ander, Patientsäkehetsavdelningen
Per-Henrik Back, chef Läkemedelsavdelningen
Annika Braman Eriksson, ordf Läkemedelskommittén
Kathrin Dahlqvist, TC-förvaltningen
Pehr Guldbrand, chefläkare
Helena Laurell, överläk kir Mora
Annica Lindell Lang, chefläkare
Sara Lingärde, spec läk med Avesta
Karl Wilhelm Olsson, ST-läk kir Falun
Björn Sternhammar, TC-förvaltningen
Läkemedelslistor på kommunernas särskilda
boenden (SÄBO) och i Hemsjukvård
Landstinget Dalarna ska producera läkemedelslistor i NPÖ så att dessa finns tillgängliga för
kommunernas sköterskor.
11
Wåra läkemedel
Läkemedelsbehandling av
de mest sjuka äldre
För de flesta sjukdomstillstånd har det tidigare
saknats riktlinjer eller vårdprogram som tagit
hänsyn till gruppen de mest sjuka äldre, en
grupp som har både omfattande omvårdnadsoch sjukvårdsbehov och där den kvarstående
livslängden sällan överstiger två till tre år.
Läkemedelsanvändningen är i denna grupp hög,
i genomsnitt tio läkemedel per dygn. När de tidigare behandlingsrekommendationerna för denna
patientgrupp utkom 2014 fyllde därför dessa en
viktig funktion.
Rekommendationerna togs fram i ett samarbete
mellan läkemedelskommittéerna i de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen och belönades
med Dagens Medicins utmärkelse Guldpillret
2014. Målsättningen med rekommendationerna
var att förbättra livskvaliteten, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller
livskvalitet och undvika vårdskador på grund av
polyfarmaci och olämpliga läkemedel.
Ny, reviderad upplaga
En omarbetad upplaga har nu kommit av behandlingsrekommendationerna. Dessa finns i
form av en tryckt lathund i praktiskt fickformat.
Lathunden och bakgrundsdokumentationen
finns även på Läkemedelsavdelningens externa
hemsida.
I den nya upplagan har det tillkommit avsnitt om
behandling med Kalcium + D-vitamin, blåsdys-
12
BEHANDLINGSREKOMM
E N D AT I O N E R 2 0 1 6 - 2 0 1 7
BIVERKAN?
I N D I K AT I O N ?
NJURFUNKTION?
Läkemedelsbehandling
av de mest sjuka äldre
Målsättningen med rekommendationerna är
att förbättra livskvaliteten, undvika läkemedel
som inte tillför något positivt, undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga
läkemedel.
REGIONALA LÄKEMEDEL
SRÅDET
I UPPSALA-ÖREBROREG
IONEN
funktion och vård i livets slutskede. Avsnittet om
antitrombosbehandling har delats upp i kapitel
om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer samt trombocythämmande behandling vid
hjärt-kärlsjukdom.
Lathunden kan beställas från [email protected]
Lathunden finns även på Läkemedelsavdelningens externa hemsida:
www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/For-vardpersonal/Lakemedel-i-Dalarna/Lakemedelsbehandling-och-rekommendationer/
Wåra läkemedel
Fler favoriter för primärvården
FlerNu finns
favoriter
för primärvården
fler nya, kvalitetssäkrade favoritordinationer (”favoriter”) för primärvården till
hjälp vid ordination!
Favoriter är tidsbesparande vid ordination:
Nu finns fler nya, kvalitetssäkrade favoritor• Doser,
och resterande
indikationer är
dinationer
(”favoriter”) diabetes,
för primärvården
till
Terapiområdena
hud, infektion,
neurologi
ochbehandlingstider
ögon är klara och
förifyllda
hjälp terapiområden
vid ordination! kommer att bli klara inom kort. Prefixet
”PV” i namnet (t.ex. PV- amoxicillin
• Barn
– olikaatt
doser
viktintervall
etc) talar om att favoriten är kvalitetssäkrad, vilket
betyder
denför
är olika
skapad
utifrån för
terapirekommendationer
i Landstinget
STRAMA-rekommendationer. Vid val av
mixturer
Terapiområdena
diabetes, gyn, infektion,
neuro-Dalarna och
läkemedel
tas
hänsyn
till
läkemedelsförmånsbeslut
och miljöpåverkan.
logi och ögon är klara och resterande terapiomFavoriterna hittas lättast såhär:
råden kommer att bli klara inom kort. Prefixet
Dessa
favoriter
förvaltas
av
Läkemedelsavdelningen;
ändras vid ny doseringsregim,
ny
Använd sök-funktionen!
Favoriterna är sökbara
”PV” i namnet (t.ex. PV-amoxicillin etc.) talar om
terapirekommendation,
ändrad
förmån,
vid
avregistrering
etc.
på substansnamn, vanliga preparatnamn och ofta
att favoriten är kvalitetssäkrad, vilket betyder att
även på indikation.
den är skapad utifrån terapirekommendationer i
Favoriter
är tidsbesparande
vid ordination:
Landstinget
Dalarna
och STRAMA-rekommenDoser, behandlingstider och indikationer är förifyllda
Saknas något eller har du andra synpunkter? Hör
dationer. Vid val av läkemedel tas hänsyn till
Barn – olika doser för olika viktintervall för mixturer
av dig till [email protected]
läkemedelsförmånsbeslut och miljöpåverkan.
Favoriterna hittas lättast såhär:
Dessa Använd
favoritersök-funktionen!
förvaltas av LäkemedelsavdelFavoriterna är sökbara på substansnamn, vanliga preparatnamn och
ningen;
ändras
vid
ny
doseringsregim,
ny terapiofta även på indikation.
rekommendation, ändrad förmån, vid avregistrering etc.
Saknas något eller har du andra synpunkter? Hör av dig till [email protected]
13
Wåra läkemedel
Ombyggnaden av Sjukhusapoteket
vid Falu lasarett klar
Efter lång väntan är ombyggnaden av tillverkningsavdelningen på Sjukhusapoteket vid
Falu lasarett klar! I lokalerna tillverkas sterila
läkemedel för patientbundet bruk, till exempel
cytostatika och smärtkassetter.
Vid besiktning för tre år sedan uppdagades brister i lokalerna för Sjukhusapotekets tillverkningsavdelning och i juni 2015 sattes en omfattande
renovering igång. Renoveringen har sedan pågått
i flera etapper fram till maj 2016.
Lokalerna är nu anpassade till gällande myndighetskrav beträffande hygien och säkerhet.
Nya, funktionella och moderna arbetsbänkar har
installerats. Flöden inom verksamhetens ytor har
förtydligats och omfattande tekniska installationer har installerats och förbättrats.
I de nya lokalerna är arbetsmiljön väsentligt förbättrad i fråga om bland annat dagsljusinsläpp,
pausytor och arbetsplatser.
Krav på validering av de nya tillverkningslokalerna har inneburit många tester av ventilation,
ytprovtagning på bänkar, väggar, golv m.m. för
att säkerställa att lokalerna uppfyller ställda krav.
351 stycken agarplattor har odlats och analyserats innan allt var godkänt.
Den 3 juni återinvigdes lokalerna med inbjudna
från läkemedelsavdelningen, berörd vårdpersonal inom landstinget, Landstingsfastigheter och
Apoteket, och i lokalerna sker nu full produktion.
Full produktion i tillverkningsavdelningens nya lokaler.
14
Invigning med bandklippning. Landstingsstyrelsens
ordförande Ingalill Persson (s), klipper bandet och
Helena Lyrvall, läkemedelsavdelningen, assisterar.
Wåra läkemedel
Leveransproblem för
Bricanyl oral lösning
Cefadroxil 7-pack och Pronaxen
suppositorier utträder ur förmånerna
På företagens begäran utträder Cefadroxil Sandoz
tabletter 1 g, vilket är enda förpackningen med
sju tabletter cefadroxil inom förmånerna. Även
Pronaxen suppositorier 500 mg 50 st utträder. Det
är de enda suppositorierna som innehåller naproxen inom förmånerna.
Bricanyl (terbutalin) oral lösning 0,3
mg/ml är slut hos leverantör. Leveranssvårigheterna beräknas fortgå under ca
ett halvår framåt.
Rekommenderat alternativ är Ventoline
(salbutamol) oral lösning 0,4 mg/ml.
Vid särskilt behov av just terbutalin finns
ett licenspreparat från Spanien att tillgå
– Terbasmin (terbutalin) 0,3 mg/ml.
Sommar, värme, sol och bad…
eller intorkning?
Läkemedelskommittén har tagit fram ett nytt
dokument om vilka läkemedel som behöver
extra uppmärksamhet vid tecken på eller risk
för intorkning. Dokumentet hittas via
sökvägarna nedan.
På Vårdverktyg: läkemedel
På ltdalarna.se: www.ltdalarna.se/lakemedel
– behandling och rekommendationer
15
Wåra läkemedel
Ordinerat av ordförande
När det enkla blir det svåra
Under året som gått har vi på Läkemedelsavdelningen och Läkemedelskommittén träffat
många av sjukvårdens medarbetare och stöttepelare, gamla som nya, i olika sammanhang.
Vi har träffat färska AT-läkare, deras chefer och
Landstingsledningen och vi ser att den kedja som
vi utgör och som patienterna träffar inte alltid är
tydlig för var och en som jobbar i den. Vem sitter
i början och gör vad och vem ska ordna slutet så
att allt är på plats till nästa gång patienten dyker
upp?
***
I arbetet med säkra ordinationer- ”det tioarmade
problemet”- och i möten med läkarna som jobbar
på akutmottagningarna hör vi återkommande att
man inte har tid och inte hinner att reda ut och
dokumentera patientens läkemedel. Uppgiften
skickas därför halvlöst till nästa länk i kedjan.
***
Hur blev det så? Det enkla har blivit det svåra!
När jag rondar på SäBo skriver jag på en ordinationshandling med vanlig penna vilken behandling som ska ges. Sköterskan har samma handling framför sig när hen genomför åtgärden. Det
var det enkla. Sedan kommer det svåra. Samma
ordination ska föras in i TakeCare för att ett recept ska kunna skapas, eller så ska ordinationen
föras in i Pascal. Helt plötsligt har vi tre system
för en enkel ordination. De tre systemen måste
undersökas när patienten kommer till vården för
att patienten ska få rätt behandling och för att
eventuella biverkningar ska undvikas.
Är det så att bemanningen på akutmottagningarna är dimensionerad efter det första arbetssättet medan arbetsuppgifterna expanderat och inte
går att sköta inom den tillgängliga tidsramen? Vi
skjuter in oss på IT-systemens brister men vi bör
också arbeta för att säkerställa att vår hantering
och den tid vi har för uppgiften är korrekt och att
dimensioneringen av personal och tid är tillräcklig. Den frågan ska vi undersöka framöver.
***
Våra patienter får tillgång till viktiga behandlingar och när vi till exempel följer upp antikoagulationsbehandling är den ”all time high”, alla olika
substanser inräknade. Förhoppningsvis ser vi
snart effekten av det när det gäller insjuknande
i stroke hos patienter med förmaksflimmer. Det
har gått fort att öka medvetenheten om behovet
av aktiv behandling för att förebygga ett av de
mest förödande sjukdomstillstånden. Återinsjuknande i hjärtinfarkt har också minskat avsevärt
under en tioårsperiod vilket kan tolkas som att vi
hanterar patientens samlade behov av behandling och åtgärder bättre och bättre.
***
Vi kommer att få fortsätta att prioritera våra
insatser och nu är det dags för en av de högst
prioriterade stunderna under året – sommarsemestern! Hur det än blir med väder och överbeläggningar önskar jag att alla prioriterar sig
själva och det som skänker glädje, en liten stund
varje dag. Det är en stärkande och biverkningsfri
ordination! En skön sommar önskar vi er alla!
Annika Braman Eriksson
Ordförande i Dalarnas Läkemedelskommitté
16
Download