Bedömningskriterier Utbildningsmaterial

advertisement
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T2, VT 2016
3AH020, Arbetsrelaterade psykiska besvär, 7,5 hp
Bedömningskriterier Utbildningsmaterial
Kursmål
För betyg Godkänd (G) krävs:
Underkänd (U)
Kunna redogöra för och
diskutera viktiga teorier
och modeller inom
området arbetsrelaterad
psykisk ohälsa.
Utbildningsmaterialet omfattar en översiktlig redogörelse för
relevanta teorier/ modeller beträffande områdena
Översiktlig redogörelse för relevanta teorier/ modeller saknas eller
är brisfällig för något/några av områdena (Arbetsrelaterad psykisk
ohälsa generellt; Somatiska & biologiska processer vid stress;
Sömn och sömnstörningar; Traumatiska händelser i arbetslivet).
Kunna redogöra för och
diskutera aktuell
forskning inom området
arbetsrelaterad psykisk
ohälsa.




Arbetsrelaterad psykisk ohälsa generellt inkl risk- &
skyddsfaktorer
Somatiska & biologiska processer vid stress
Sömn och sömnstörningar
Traumatiska händelser i arbetslivet
Utbildningsmaterialet speglar en förståelse för de begrepp, teorier/
modeller och fakta som återges.
Utbildningsmaterialet speglar en självständighet i diskussionen kring
de begrepp, teorier/ modeller och fakta som återges.
Fakta är relevant för sammanhanget samt korrekt återgiven.
Bristfällig förståelse för de begrepp, teorier/ modeller och fakta
som återges.
Bristfällig självständighet i diskussionen kring de begrepp, teorier/
modeller och fakta som återges.
Fakta är irrelevant för sammanhanget o/e är inte korrekt återgiven.
Källorna är irrelevanta och/eller litteraturreferenser saknas.
Framställningen är inte anpassad för målgruppen o/e är
svårförståelig för personer utan beteendevetenskaplig bakgrund.
Källorna är relevanta och har angivits med litteraturreferenser.
Framställningen är anpassad för målgruppen och lättförståelig för
personer utan beteendevetenskaplig bakgrund.
1
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T2, VT 2016
3AH020, Arbetsrelaterade psykiska besvär, 7,5 hp
Kursmål
För betyg Godkänd (G) krävs:
Underkänd (U)
Kunna redogöra för,
jämföra och värdera
metoder för utredning av
psykosociala arbetsvillkor
och arbetsrelaterad
psykisk hälsa.
Utbildningsmaterialet omfattar en översiktlig redogörelse för syfte
med- och metoder för utredning av psykosociala arbetsvillkor och
arbetsrelaterad psykisk hälsa.
Redogörelse för syfte med- och metoder för utredning av
psykosociala arbetsvillkor och arbetsrelaterad psykisk hälsa
saknas eller är brisfällig.
Utbildningsmaterialet omfattar en översiktlig diskussion om för- &
nackdelar med olika metoder för utredning av psykosociala
arbetsvillkor och arbetsrelaterad psykisk hälsa.
Diskussion om för- & nackdelar med olika metoder för utredning
saknas eller är brisfällig.
Kunna redogöra för och
diskutera aktuell
forskning inom området
arbetsrelaterad psykisk
ohälsa.
Utbildningsmaterialet speglar en förståelse för de begrepp, teorier/
modeller och fakta som återges.
Utbildningsmaterialet speglar en självständighet i diskussionen kring
de begrepp, teorier/ modeller och fakta som återges.
Fakta är relevant för sammanhanget samt korrekt återgiven.
Källorna är relevanta och har angivits med litteraturreferenser.
Framställningen är anpassad för målgruppen och lättförståelig för
personer utan beteendevetenskaplig bakgrund.
Kunna redogöra för,
jämföra och värdera
metoder för kartläggning
av psykosociala
arbetsvillkor och
arbetsrelaterad psykisk
hälsa.
Kunna redogöra för och
diskutera aktuell
forskning inom området
arbetsrelaterad psykisk
ohälsa.
Bristfällig förståelse för de begrepp, teorier/ modeller och fakta
som återges.
Bristfällig självständighet i diskussionen kring de begrepp, teorier/
modeller och fakta som återges.
Fakta är irrelevant för sammanhanget o/e är inte korrekt återgiven.
Källorna är irrelevanta och/eller litteraturreferenser saknas.
Framställningen är inte anpassad för målgruppen o/e är
svårförståelig för personer utan beteendevetenskaplig bakgrund.
Utbildningsmaterialet omfattar en översiktlig redogörelse för syfte
med- och metoder för kartläggning av psykosociala arbetsvillkor och
arbetsrelaterad psykisk hälsa.
Redogörelse för syfte med- och metoder för kartläggning av
psykosociala arbetsvillkor och arbetsrelaterad psykisk hälsa
saknas eller är brisfällig.
Utbildningsmaterialet omfattar en översiktlig diskussion om för- &
nackdelar med olika metoder för kartläggning av psykosociala
arbetsvillkor och arbetsrelaterad psykisk hälsa.
Diskussion om för- & nackdelar med olika metoder för
kartläggning saknas eller är brisfällig.
Utbildningsmaterialet speglar en förståelse för de begrepp, teorier/
modeller och fakta som återges.
Utbildningsmaterialet speglar en självständighet i diskussionen kring
de begrepp, teorier/ modeller och fakta som återges.
Fakta är relevant för sammanhanget samt korrekt återgiven.
Källorna är relevanta och har angivits med litteraturreferenser.
Framställningen är anpassad för målgruppen och lättförståelig för
personer utan beteendevetenskaplig bakgrund.
Bristfällig förståelse för de begrepp, teorier/ modeller och fakta
som återges.
Bristfällig självständighet i diskussionen kring de begrepp, teorier/
modeller och fakta som återges.
Fakta är irrelevant för sammanhanget o/e är inte korrekt återgiven.
Källorna är irrelevanta och/eller litteraturreferenser saknas.
Framställningen är inte anpassad för målgruppen o/e är
svårförståelig för personer utan beteendevetenskaplig bakgrund.
2
Download