Brachyopa insensilis - almsavblomfluga - 200448

advertisement
Brachyopa insensilis
Almsavblomfluga
NE
NA
LC
Tvåvingar, Flugor
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Syrphidae (blomflugor), Släkte:
Brachyopa, Art: Brachyopa insensilis - almsavblomfluga Collin, 1939 Synonymer:
Kännetecken
En liten art med gråsvart ryggsköld och gul bakkropp. Tredje antennsegmentet saknar sinnesgrop, och
antennborstet är naket. Förekommer sällsynt vid t.ex. savande almar och ihåliga lövträd.
Längd 6-9 mm. Tredje antennsegmentet utan sinnesgrop (men ibland med en antydan till fördjupning) nära
nederkanten. Antennborst nästan naket, vid basen gulaktigt. Ryggsköld, skuldror och sidoplåtar mörka med kraftig
grå pudring. Ryggsköldens behåring framtill och bakom skuldrorna (notopleuron) ljus (ett eller två mörka borst dock
kan finnas), i övrigt övervägande mörk och något bakåtlutande. Skutell utan tvärfåra; framtill smalt gråpudrad, i
övrigt glänsande orangegul med övervägande ljus behåring. Bakkropp orangegul med övervägande utstående, ljus
behåring. Vingar med otydligt vingmärke.
Arten går inte att skilja från sina två närmaste släktingar Brachyopa bicolor och B. pilosa i fält. Dessa arter har
emellertid en med lupp synlig sinnesgrop nära nederkanten på tredje antennsegmentet. B. bicolor har naket
antennborst liksom B. insensilis, men hos B. bicolor har skutellen en karakteristisk ”tvärfåra”, och dess främre halva
är pudrad. Hos B. pilosa har antennborstet tydlig om än kort behåring, och skutellen är helt opudrad.
Utbredning och status
I Sverige är almsavblomfluga funnen ett tjugotal gånger sedan 1989. Fynden är från Skåne, Småland, Östergötland,
Södermanland och Uppland. Därutöver finns några äldre fynd från samma landskap samt från Västergötland och
Öland. Utbredningsområdet sammanfaller väl med förekomsten av större almsplintborre Scolytus scolytus och
mindre almsplintborre S. laevis. Möjligen kan arten förekomma även i andra delar av almens utbredningsområde. I
övriga Norden förekommer den sällsynt på flera håll i Danmark, men saknas på västra Jylland och Bornholm. I övriga
Europa finns arten i de flesta länderna söderut till Pyrenéerna och Alperna samt från Irland österut till Ryssland.
Därifrån fortsätter utbredningsområdet åt sydöst till södra Kaukasus och Tadzjikistan.
Ekologi
Almsavblomfluga förekommer i skogar, alléer och parker med gamla savande träd. Den har flera gånger påträffats vid
savflöden på alm Ulmus glabra, där hanen svävat intill savflödet eller suttit i dess närhet. Vid ett tillfälle påträffades
samtidigt en larv i savflödet. Flera av dessa almar har sedermera dött av almsjukan. Arten har också setts på savande
ask Fraxinus excelsior, lundalm Ulmus minor och hästkastanj Aesculus hippocastanum. I Danmark har den även
setts vid savflöden på ädelgranar Abies spp., tysklönn Acer pseudoplatanus och klibbal Alnus glutinosa; utanför
Norden även på silvergran Abies alba, ekar Quercus spp., bokar Fagus spp. och lindar Tilia spp. I Sverige har flugan
setts på blommor av rundhagtorn Crataegus laevigata. Vid ett tillfälle iakttogs den också i hård vind bland
blommande hägg Prunus padus, där den lyckades ta sig från blomma till blomma genom snabba utfall. Utomlands har
den setts på blommande vildapel Malus sylvestris, hundkäx Anthriscus sylvestris och vitoxel Sorbus aria. I Sverige
har arten påträffats från mitten av maj till början av juli. I Skåne flyger den dock troligen, liksom i Danmark, redan
från slutet av april. Larven utvecklas i savflöden på stammar av bl.a. de ovan nämnda trädslagen. Både larver och
puppor har i Danmark insamlats vid savflöden på t.ex. al. Äggläggning har konstaterats på alm, där äggen lades i
barksprickor ett par centimeter från savflödet. Arten har även kläckts från fuktig mulm i ett röthål i en stor lönn, i
savflöden bakom lös ekbark orsakade av larven till träfjärilen Cossus cossus och i en vattenblandad savansamling på
en lönnstam. Arten bör därför klara sig relativt bra även i områden där beståndet av gamla almar har decimerats
kraftigt på grund av almsjukan.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Övrigt
Namngivning: Brachyopa insensilis Collin, 1939. Entomologist’s Mon. Mag. 75: 105.
Etymologi: insensilis (lat.) = utan känsel, syftar här på att arten saknar sinnesgrop på det tredje antennsegmentet.
Uttal: [Brakyópa insénsilis]
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae:
Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Hans Bartsch 2009.
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download