Branschråd vård 2016-12-02
Sökstatistik;
sjuksköterskeprogram och
barnmorskeprogram vt 2017
● SSP Eskilstuna
1:a hand
135
80 pl
● SSP Södertälje
1:a hand
131
45 pl
● SSP Västerås
1:a hand
238
90 pl
60
36 pl
● Barnmorskeprogram. 1:a hand
2
Kursutbud 2017/2018 i
planeringsfas; förslag
• ”Säkra kort” inom vård och medicin
Demens och psykisk ohälsa,
Diabetes
Inkontinensvård
Läkemedel och äldre
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom
Kardiologi - Arytmier
• Kurser som ger möjlighet till examen; kandidat- och
magisternivå
• Handledarutbildning
3
Vad är på gång?
● VFU-avtal med kommuner;
Sörmlands kommuner 5 kommuner har skrivit avtal, 4 i process
Södertälje skrivit avtal
Västmanland, process pågår
● Specialistutbildningar; översyn pågår
● Anestesi och IVA, revidering av utbildningsplan,
magisterexamen
● Distrikt, revidering av utbildningsplan
● Psykiatrisk vård
● Masterprogram inom hälsa och välfärd 2-årig utbildning
eventuell utökning examensområden och flexibel studietakt
inför hösten -17
● Tvärprofessionell temadag; hot och våld
● Tema: Professionsbas, hur kan vi utveckla övergång från
utbildning till arbetsliv
4
Fristående kurser vt-17
fortfarande öppna att söka
● Demens och psykisk ohälsa hos äldre (grundnivå) 7,5 hp
● Demens och psykisk ohälsa hos äldre – klinisk bild,
utredning och behandling (avancerad nivå) 7,5 hp
● Konsten att handleda i vårdande under
verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp (avancerad nivå)
● Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och
välfärdsområdet V-ås (grundnivå) 7,5 hp
● Kardiologi – Hjärtsvikt (avancerad nivå) 7,5 hp
5
fortsättning Fristående
kurser VT -17
● Smärta och smärtbehandling 7,5 hp (avancerad nivå)
● Vård av patient med akut svikt i vitala funktioner 7,5 hp
(avancerad nivå)
● Funktionshinder, delaktighet och bemötande 7,5 hp (grundnivå)
● Entreprenörskap inom hälsa och välfärd 7,5 hp (grundnivå)
● Utvecklingsarbete i omvårdnad 15 hp (uppsats, avancerad nivå)
För mer info se http://www.mdh.se/utbildning/kurser
6