pacemaker inopererad

advertisement
TILL DIG SOM SKA FÅ EN
PACEMAKER
INOPERERAD
PÅ
Allmän information om pacemakerbehandling
Vad är en pacemaker?
En inopererad pacemaker (hjärtstimulator) erbjuds de patienter som
har en alltför långsam hjärtrytm eller bedöms löpa risk för att få det.
Pacemaker är en behandlingsform som för vissa personer är livräddande och för andra framför allt kan bidra till en förbättrad
livskvalitet. Detta genom att förhindra yrsel och svimning orsakad
av alltför långsam hjärtrytm. Behandlingen medför en viss risk för
komplikationer. För att du ska kunna vara delaktig i beslut som tas är
det viktigt att du är välinformerad. Om du opereras i öppenvård får
du gärna ta med någon närstående till läkarbesök och inskrivning
så att de får ta del av den information som ges. Om operationen sker i
samband med att du ligger inlagd på sjukhuset får närstående gärna
ta del av informationen då. Det kan vara bra att även närstående läser
den skriftliga information som ges.
Hur en pacemaker fungerar
Om hjärtats rytm blir alltför långsam eller det blir pauser i rytmen
så kan man ha nytta av en pacemaker. Pacemakern består av en dosa
som placeras under huden nedanför vänster nyckelben och två elektroder som förs ner till hjärtat. Pacemakern övervakar hjärtrytmen och
kan vid behov avge stimuleringsimpulser som får hjärtat att arbeta i
normal takt. Den vanligaste orsaken till att man behöver pacemaker
är att hjärtats eget retledningssystem inte fungerar tillfredställande.
Retledningssystemet överför elektriska imupulser till hjärtmuskeln
som då drar ihop sig. Impulsen startar normalt i sinusknutan som ligger i
hjärtats högra förmak. Impulsen fortsätter därefter via förmaken till
den sk AV-knutan där den ska passera ner till kamrarna. När kamrarna
drar ihop sig pumpas blodet ut i kroppen.
De vanligaste diagnoserna som leder till att man får pacemaker är
sjuk sinusknuta eller AV-block.
Symtom av alltför långsam hjärtrytm
Långsam hjärtrytm kan yttra sig som plötslig svimningskänsla,
svimning eller yrsel. Man kan också besväras av trötthet, andfåddhet
och att pulsen inte ökar normalt vid ansträngning. Dessa symtom
kan man ha av många orsaker och pacemaker är bara till nytta om
orsaken är långsam hjärtrytm.
Pacemaker med hjärtresynkroniseringsbehandling (CRT-P)
För vissa personer med hjärtsvikt kan det vara aktuellt att operera in
ytterligare en elektrod till hjärtat för att förbättra hjärtats pumpförmåga
och lindra symtom. Ett sådant pacemakersystem kallas CRT-P.
Vissa speciella kriterier måste dock vara uppfyllda för att man ska
bedömas kunna ha nytta av denna behandling. En sådan operation
tar längre tid att genomföra än en vanlig pacemakeroperation och är
förenad med något större komplikationsrisker.
Operationen
Inför operationen
Kvällen före operation och på operationsdagens morgon kommer du
att få förbereda dig genom att duscha kropp och hår med en speciell
bakteriedödande tvål. Detta är viktigt för att förhindra sårinfektion
efter operationen. Du ska inte ha makeup, nagellack eller smycken på
dig. Du ska vara fastande inför ingreppet och får inte äta eller dricka
efter kl 24 kvällen före operationen.
Hur operationen går till
Operationen genomförs med lokalbedövning. Det innebär att du är
vaken under ingreppet och det finns möjlighet att få lugnande läkemedel om du känner dig orolig. Efter det inledande sticket ska du inte
känna smärta. Om du ändå får ont är det viktigt att du talar om det
för personalen på operationssalen så att de kan hjälpa dig. Läkaren
gör ett snitt i huden nedanför nyckelbenet. Sedan förs en eller två
elektroder ner till hjärtat via blodkärlen. I första hand väljs ett litet
blodkärl i operationsområdet. Om det blodkärlet inte går att använda
görs istället en punktion av en djupare ven. Det finns då en liten risk
att man sticker genom lungsäcken. Det läker oftast utan behandling
men ibland fordras dränage under några dagar.
När man hittat ett gott läge i hjärtat för elektroderna ansluts dessa
till pacemakern och den placeras i en ficka som görs i underhuden,
alldeles nedanför nyckelbenet. Slutligen sys huden ihop och man
lägger på ett förband av genomskinlig plastfilm.
En ovanlig komplikation är att elektrodspetsen tränger igenom
hjärtats muskelvägg. I värsta fall kan det då samlas blod i hjärtsäcken
vilket allvarligt kan påverka hjärtats pumpförmåga. Det behandlas
genom att man tappar ut blodet.
Efter operationen
Du kan behöva ta smärtlindrande läkemedel under någon eller några
dagar mot smärtan från operationssåret. Ofta ger paracetamol
(Alvedon, Reliv, Pamol) tillräcklig effekt. Vi rekommenderar att du
undviker höga armrörelser och tunga lyft med den opererade sidans
arm under de två första veckorna efter operationen. Detta för att
såret ska läka fint men även för att minska risken för att någon av
elektroderna ska lossna från sitt läge i hjärtat. Det är ovanligt och
risken är störst under de första veckorna efter operationen.
Operationssåret
Det genomskinliga operationsförbandet över såret ska avlägsnas
efter 14 dagar. Du kan antingen göra det själv eller gå till distriktssköterskan för hjälp. Under tiden du har förbandet går det bra att duscha
men du ska inte bada eller basta eftersom det ökar risken för infektion.
Stygnen försvinner av sig själva.
I vissa fall inträffar det att man får en blödning under huden där
dosan ligger. Det ger sig till känna som en svullnad och eventuellt
blåfärgning av huden. Kroppen tar själv hand om blödningen och
svullnaden avtar efter hand.
En ovanlig men allvarlig komplikation är infektion i operationssåret.
Det kan inträffa kort efter operationen men kan även uppträda efter
lång tid. Om du får feber eller ser rodnad, svullnad eller vätska från
såret ska du snarast kontakta Pacemakermottagningen för råd och
eventuell behandling.
Att leva med pacemaker
Pacemaker i vardagslivet
Efter att du har fått pacemaker och operationssåret har läkt kan
du återuppta dina vardagliga aktiviteter. Man kan resa, arbeta, ha
samliv och motionera. En del personer kan efter operationen känna
nedstämdhet och oro. Kontakta gärna Pacemakerenheten. Vi svarar
på frågor och kan vid behov förmedla kontakt med kurator för samtalsstöd. Det är som regel tillåtet att köra bil efter pacemakeroperationen, din läkare meddelar dig om det är något annat som gäller.
Störkällor
Viss elektronisk utrustning kan störa funktionerna i en pacemaker.
De apparater som vanligtvis förekommer i ett hem, t ex tvättmaskin,
dammsugare, mikrovågsugn, rakapparat, borrmaskin och gräsklippare kan användas utan risk.
Apparater och utrustningar som avger starka elektromagnetiska
fält kan ge allvarliga störningar, t ex elsvetsar, motorsågar, röjsågar,
radiosändare och stora högtalare. Du bör därför inte använda dessa.
Mobiltelefon kan användas med ett säkerhetsavstånd på 15 cm till
pacemakern.
Metalldetektorer som bl a finns i säkerhetskontrollen på flygplatser
kan störa pacemakern kortvarigt. Man visar upp sitt pacemakerbärarkort och blir då undersökt manuellt istället för att gå igenom
bågen. Stöldskyddsutrustning som finns vid kassan i vissa affärer
innebär ingen risk om man passerar den i normal takt utan att stanna
till mellan bågarna.
Viss utrustning inom sjukvården kan störa och i värsta fall skada
pacemakern. Därför är det viktigt att före besök ta kontakt med sjukoch tandvård och informera om att man har en pacemaker.
Uppföljning och kontakt med Pacemakermottagningen
Uppföljning
Det första återbesöket sker efter ca två månader. Därefter kallas man
till återbesök med 1-2 årsintervall.
Kontakt med Pacemakermottagningen
Tag gärna kontakt med oss om du har frågor och funderingar rörande
din pacemakerbehandling.
Vi ber dig snarast ringa oss om något av nedanstående inträffar:
• Om såret visar tecken till infektion eller kraftig svullnad.
(Se under rubriken ”Operationssåret”.)
• Om du svimmar efter operationen eller återfår andra symtom som var orsaken till att du fick pacemaker.
•
Om du efter operationen får ont i bröstet eller besvär med andning
en kan det innebära risk för ovanlig men allvarlig komplikation. Om det inträffar vid en tidpunkt då du inte kan nå Pacemakermottagningen (t ex nattetid eller helg) så kontakta
1177 Vårdguiden för hjälp.
Vid akuta besvär tillkalla ambulans via 112.
Kontaktuppgifter Pacemakermottagningen Södersjukhuset
Telefontid sjuksköterska:
Måndag-fredag kl 09-12
Telefon nr: 08-616 37 21
Mer information
• www.1177.se Vårdguiden
•www.pacemaker-info.se
Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
SL-Buss 3, 4, 164. Pendeltåg Stockholms Södra
www.sodersjukhuset.se
Producerad av Fotogruppen februari 2017
Mina Vårdkontakter 1177 Vårdguidens e-tjänster.
(Sök Hjärtmottagningen Södersjukhuset.)
Download