Modeller i filosofi och logik

Modeller i filosofi och logik
Dag Westerståhl, Teoretisk filosofi, Göteborgs universitet
Abstract
Jag börjar med några allmänna betraktelser över modellbegreppet och filosofiska frågor som
rests i samband med detta, för att sedan fokusera på hur modeller används i logik och
språkfilosofi. Modellteori (’model theory’) i logikers mening är numera en sofistikerad gren
av matematiken, men modeller, i betydelsen matematiska strukturer, används också för att
förklara grundläggande begrepp som logisk konsekvens, dvs vad det innebär att en slutsats
följer logiskt av vissa premisser. Modellteoretisk semantik (’model-theoretic semantics’)
inom språkfilosofi och lingvistik är ett sätt att beskriva meningen hos språkliga uttryck med
hjälp av mängdteoretiska strukturer.