KLARA versionsinfo 1 6 5 0 (2)

advertisement
2014-11-03
Sammanställning av innehåll i patch till KLARA SVPL
version 1.6.5.0
Rättning och ändring av befintlig funktionalitet
Generellt
Ändring införd så samtliga tillgängliga menyval i vänsterkant är synliga hela tiden. Uppdelning på
undermenyer borttagen.
Ändring införd så samtliga aktivitetsknappar (meddelanden) är synliga hela tiden men enbart
valbara enl. processflödesreglerna. Ej valbara meddelanden visas utgråade.
Funktionerna Publicera / Avisera har separerats och visar nu aktuellt status för resp.
meddealande. Publicera innebär att meddelandet är sparat och tillgängligt för motpart medan
Avisera innebär att meddelandet härutöver även notifierats till motparts inkorgar.
Text och rubrikändringar
Kallelse och underlag till vpl: Rubrik ”Föreslagen mötestid” ändrad till ”Överenskommen tid”.
Knapptext: Text på aktivitetsknappar (meddelanden) ändrad. Ordet Ny / Nytt borttaget
Skapa meddelande: Ändrad text från ”Vill du skapa nytt meddelande” till ”Vill du skapa
meddelande”.
Utebliven utskrivning: Namnändrad från ”Utebliven utskrivning” till ”Avbrott i processen”.
Rubriken Aktuella läkemedel: Namnändrad i alla meddelanden till Läkemedelshantering
Vårdbegäran / Förberedd vårdbegäran
Nya kryssrutor tillagda för Hemtjänst och Trygghetslarm kompletterade med textfält ”Övrigt” för
beskrivning av övriga insatser. Kryssrutorna är ej tvingande att fylla i.
Inskrivningsmeddelande
Förhindrat möjlighet att ändra inskrivningsdatum framåt i tiden
Kallelse
Möjliggjort så att datumfält för ”Överenskommen tid” och ”Beräknat utskrivningsdatum” kan
raderas ut om ifyllt av misstag. Ny knapp ”Rensa” tillgänglig i kalendern.
Ny kontroll införd som förhindrar att Kallelse kan redigeras och aviseras efter ”Genomfört
mötesdatum” i Vårdplanen. Knapparna Redigera och Avisera gråas automatiskt i Kallelsen efter
mötesdatum passerat.
Förhindrat möjlighet att skapa 2 kallelse i samma ärende (2 samtidiga sjukhusparter)
Sidan 1 av 2
2014-11-03
Vårdplan
Nytt fält tillagt i mötesfliken för ”Genomfört mötesdatum”. Fältet baseras på kalenderfunktion med
möjlighet att även ange klockslag och avser användas för uppföljning. Mötesdatum kan inte
anges framåt i tiden eller längre bakåt i tiden än aviseringstidpunkt för Kallelsen. Fältet är
tvingande att fyllas i för att kunna markera vårdplanen som ”färdig” via kryssrutor Obs! gäller
enbart Sjukhuspart och Kommunpart.
Kryssrutan för HSV flyttad till kommunfliken där den är tvingande att fylla i för att kommun skall
kunna avisera vårdplanen.
Utskrivningsmeddelande
Förhindrat möjlighet att ändra datum på ett utskrivningsmeddelande som har aviserats
Information vid utskrivning
Ändring införd så sjukhuspart kan redigera all information i meddelandet ”Information vid
utskrivning” förutom utskrivningsdatum fram till dess ärendet avslutats. Ändringen påverkar inte
betaldagsberäkningen.
Administrativa meddelanden
Spärrfunktion införd som förhindrar möjligheten att skicka ett administrativt meddelande efter att
ett ärende avslutats. Löser problem där sjukhuspart skickar ett Administrativt meddelande
samtidigt som Kommunpart stänger samma ärende. Åtgärden förhindrar skapandet av nytt
ärende innehållande enbart Administrativt meddelande.
Sidan 2 av 2
Download