Pedagogisk planering – Min musik

Lokal pedagogisk planering årskurs 6 HT
”Min musikaliska bakgrund”
Övergripande mål och syfte
 Elevens ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.
 Elevens erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med
andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till
att eleven utvecklar kunskap om och förståelse för olika musikkulturer,
såväl den egna som andras.
Centralt innehåll
 Eleven ska förstå att musik och ljud påverkar människor fysiskt, tankeoch känslomässigt i olika sammanhang.
 Eleven ska öva på att använda begrepp och ord för att beskriva intryck
och upplevelser av musik.
Konkreta mål
 Eleven ska kunna beskriva hur några olika musikstycken/låtar påverkat
eller betytt mycket för dem känslomässigt.
 Eleven ska kunna beskriva hur några olika musikstycken/låtar påverkat
eller betytt mycket för någon annan känslomässigt.
 Eleven ska visa att de kan använda sig av ord som beskriver intryck och
upplevelser av musik.
 Eleven ska lära sig mer om några klasskompisars musikaliska
erfarenheter och utveckla en förståelse för andras musikaliska bakgrund.
Arbetssätt
 Eleverna ska sammanfatta sin musikaliska bakgrund om max tio youtubeklipp.
 Tre av klippen ska representera deras föräldrars musikaliska bakgrund.
 Till varje klipp ska bifogas en text om hur musiken påverkat eller betytt
extra mycket för dem eller deras föräldrar.
 Text och länkar ska samlas i ett Word-dokument
 Några elever kommer muntligt få presentera sitt arbete för resten av
klassen.
Bedömning
E – Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser, samt
beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
C - Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser,
samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
A - Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser,
samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Redovisning
 Redovisning sker dels genom att dokumentet med text och länkar skickas
till [email protected]
 Redovisning sker även fortlöpande genom samtal med eleverna enskilt
och i helklass under lektionerna.