Ämne: Musik - musiklannaskola

advertisement
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
(Jenny Schillén-Sevim)
Länna-Rialaenheten
(augusti 2013)
Ämne: Musik
Äger någon musiken?
Årskurs och tidsperiod
Årskurs 5, 2 x sexveckorsperioder under läsåret 2013-2014
Övergripande mål från läroplanen
Du ska utveckla din förmåga att:

kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och
känna tillit till din egen förmåga
kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik,
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla
genom undervisningen
Du ska utveckla din förmåga att:



spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska
sammanhang
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
(Jenny Schillén-Sevim)
Länna-Rialaenheten
(augusti 2013)
Centralt innehåll













Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer
Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder
och kompmodeller
Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner
Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel
ackordföljder och basgångar
Musikframföranden
Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för
ackompanjemang
Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som
byggstenar för att komponera musik i olika genrer
Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar
Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande
och om intryck samt upplevelser av musik
Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument
Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i
olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika
rituella sammanhang.
Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan
samspela.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska
karaktärsdrag.
Arbetsformer
Vi kommer att:







Praktiskt arbeta med sång, trumspel, gitarr, elbas och klaviaturinstrument
Spela och sjunga enkla välkända låtar tillsammans i grupp
Arbeta med rytmik
Titta på olika sätt att notera musik
Jobba med musikaliska ord och uttryck
Samtala om musik från olika kulturer och hur vi påverkas utav musiken
runtomkring oss
Instrumentkunskaper med fokus på olika orkestrar
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
(Jenny Schillén-Sevim)
Länna-Rialaenheten
(augusti 2013)
Examination
Bedömning sker genom:
 Aktivt deltagande vid praktiska moment
 Aktivt deltagande vid diskussioner
 Skriftligt förhör kring musikens påverkan
Kunskapskrav och bedömning
För att nå kunskapskraven ska eleven:

Aktivt delta vid alla praktiska moment

Kunna delta i vid ett enkelt ensemblespel

Kunna följa en rundgång vid ensemblespel på något ackordsinstrument och elbas

Hitta strategier vid ackordsbyten

Kunna ackompanjera med ett enkelt trumackompanjemang

Förstå begrepp som: vers, refräng, introduktion, mellanspel, noter, repris, tempo, taktart,
ackord och melodi

Kunna delta i samtal kring musikgenrer och musikens påverkan

Kunna urskilja stränginstrument, olika blåsinstrument, slagverksinstrument i olika orkestrar
Download