hälsar förtroendevalda, chefer och medarbetare

advertisement
Kommunstyrelsens styrgrupp for politikerutbildning inbjuder nämndledamöter till
utbildning för sitt uppdrag som ledamot i sociala utskott. Utbildningen anordnas av
FoU i Väst/GR i samarbete med Göteborgs Stadskansli på uppdrag av
kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning. Varmt välkomna till en
FoU-dag där forskning och praktik möts kring temat
Ungas etablering i vuxenlivet
I gränslandet mellan att vara ung och vuxen uppstår olika utmaningar,
som inte alltid är lätta att hantera vare sig för individen eller för
välfärdssamhället. Ett allt mer individualiserat och flexibelt samhälle
innebär högre krav på unga vuxnas förmåga att hitta och utstaka sin
egen väg in i vuxenlivet. Vissa har svårigheter att bemöta dessa krav och
utmaningar, vilket kan innebära en ökad risk för socialt utanförskap,
arbetslöshet, missbruk och psykisk ohälsa.
FoU-dagens syfte är att belysa unga vuxnas livssituation i dagens
välfärdsamhälle ur olika perspektiv med stöd av forskning och samtidigt
lyfta fram praktiska goda exempel. I mötet mellan forskning och praktik
skapas förutsättningar att få förståelse kring ungas situation, men även
över hur ungas delaktighet i arbetsliv och samhället i stort kan stärkas.
Medverkar under dagen gör:
 Gunnar Gillberg, arbetslivsforskare vid Göteborgs universitet, ger
en inblick i forskning angående unga vuxnas föreställningar kring
arbete.
 Torbjörn Forkby, forskare FoU i Väst, ger en inblick i aktuell
forskning på FoU i Väst inom området unga vuxna och diskuterar
begreppet evidensbaserad praktik.
Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen
404 82 Göteborg
Besök: Gustav Adolfs Torg 4A
Tfn: 031 611000
FoU i Väst
besök Gårdavägen 2
post BOX 5073, 402 22 GÖTEBORG
tfn 031-335 50 00 fax 031-335 51 17
[email protected] · www.grkom.se/fouivast
 Elisabeth Olin, lektor vid institutionen för socialt arbete Göteborgs
universitet och Bibbi Ringsby forskare vid Högskolan Väst,
presenterar sin FoU rapport om unga vuxna med funktionshinder
på väg ut i arbetslivet. Yvonne Andersson, projektledare
Västkompetens, ger reflektioner utifrån uppdraget som
planeringsledare i Göteborgs Stad samt utifrån en FoU-cirkel inom
det aktuella området.
 Projekt Columbus – ett praktiskt exempel på hur det är möjligt att
möta unga vuxna med problem på ett framgångsrikt sätt.
 Lena Säljö, socialchef SDF Biskopsgården, Carina Falkewall,
socialchef Familjeomsorgen SDF Härlanda, Juan Navas socialchef
SDF Lärjedalen och Elinor Bylund, socialchef Individ- och
familjeomsorg/funktionshinder
SDF
Örgryte,
diskuterar
begränsningar och möjligheter i arbetet med unga vuxna ur ett
ledarperspektiv.
DATUM OCH TID
FoU-dagen kommer att hållas vid två tillfällen torsdagen
den 11 mars och torsdagen den 18 mars år 2010, med
samma programinnehåll.
PLATS
Ullevi Restaurang & Konferens
PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
OCH ÖVRIGA FRÅGOR
[email protected]
Mer information om anmälan, detaljprogram och lokaler kommer längre fram.
Varmt välkomna till en FoU-dag där forskning och praktik
möts och interagerar kring temat ungdomars etablering i
vuxenlivet!
Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen
404 82 Göteborg
Besök: Gustav Adolfs Torg 4A
Tfn: 031 611000
FoU i Väst
besök Gårdavägen 2
post BOX 5073, 402 22 GÖTEBORG
tfn 031-335 50 00 fax 031-335 51 17
[email protected] · www.grkom.se/fouivast
Download