NOSAM Psykiatri-psykisk ohälsa Majorna-Linné

advertisement
Del ur fullständiga årsrapporten 2016 för Kommun och sjukvård Samverkan i
Göteborgsområdet, fastställd i Ledningsgrupp för samverkan 2017-02-14. Finns
på samverkanstorget.se
NOSAM Psykiatri-psykisk ohälsa Majorna-Linné
Årsrapport 2016
Sammanfattning och analys
Gemensamt definierades den psykiska ohälsan och psykiatriska problem som ett prioriterat
område för NOSAM-arbetet i stadsdelen.
Målet är att skapa en plan för att minska den psykiska ohälsan och förbättra vården för
psykisk sjuka genom tvärsektoriell samverkan. Detta gemensamma mål utgjorde underlag
för ett projekt tillsammans med Askim-Frölunda-Högsbo samt FoU i Väst/GR. Projektet
beviljades FoU-Stöd då arbetet kan relateras till Göteborgs stads arbete för en jämlik stad
utifrån rapporten ”skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborgs” (2014), liknade målsättning
finns för regionens Hälso och sjukvård. Utgångspunkten var att få en gemensam bild av
problemens utbredning och samla gemensam kunskap från olika huvudmän. Analysarbetet
pågår en plan för nödvändiga insatser skall vara klar januari-februari 2017. En ökad
samverkan med regionen har startat under året, representant från psykiatri och från MUX
har kompletterat deltagande från vårdcentraler och SDF.
Den samlade datan över stadsdelens befolkning visar på en allvarlig problembild inte minst
när det gäller alkohol och drogproblem.
En kraftsamling behövs från både regionen och stadsdelsförvaltningen för att inte vård och
stödbehovet skall öka ytterligare. Vårdkedjor samverkan mellan huvudmän behöver
tydliggöras och det behövs effektivare hantering med prioriterade insatser från samtliga
huvudmän.
En klar framgångsfaktor är brobyggande mellan huvudmännen och smidigare och snabbare
lösningar för den enskilde individen.
Aktiviteten är
Klar
Pågående
Planerad
Inte påbörjad
Avbruten
Mål, aktivitet och utfall
Mål
Aktiviteter 2016
Hur blev utfallet 2016?
Skapa en gemensam bild
av psykisk ohälsa,
psykiatriska problem i
stadsdelen.
Kvalificerat analys och processstöd av
utredare på FoU Väst/GR.
Utifrån inventering en samlad bild
av situationen i stadsdelen
Problembilden belyser även
personalsituationen i SDF, då ett
flertal anställda bor i stadsdelen.
Vad har vi gjort för att nå målet?
Utarbeta en plan för att
arbeta förebyggande och
förbättra vård och omsorg.
Extern konsulttjänst från
Västragötalandsregionen,
Koncernavdelning data och analys.
Uppföljning av
aktiviteter
Avgränsade
kunskapssammanställningar relaterade
till data.
Arbetsgrupper från respektive stadsdel
Kapitel: NOSAM Psykiatri-psykisk ohälsa Majorna-Linné
Årsrapport 2016  Sida 1
x
Del ur fullständiga årsrapporten 2016 för Kommun och sjukvård Samverkan i
Göteborgsområdet, fastställd i Ledningsgrupp för samverkan 2017-02-14. Finns
på samverkanstorget.se
Mål
Aktiviteter 2016
Vad har vi gjort för att nå målet?
Hur blev utfallet 2016?
Uppföljning av
aktiviteter
som träffas tillsammans med FOU Väst.
Workshop för inventering av kunskap
på området.
Dokumentation och material från
arbetsmöten och analyser som ger stöd i
arbetet med lokal handlingsplan.
Kapitel: NOSAM Psykiatri-psykisk ohälsa Majorna-Linné
Mobilisering av engagemang kring
ett eftersatt område som kostar
både sjukvård och kommun mycket
pengar. Insatser kan bli mer
effektiva.
Årsrapport 2016  Sida 2
Download