Möte angående kompetenssatsningar kring Nationella riktlinjer för

advertisement
Möte angående kompetenssatsningar kring Nationella riktlinjer för
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och annan vägledning från
Socialstyrelsen, 14 november 2011
Närvarande: Gunnel Karolén Områdeschef Bostäder SDF Östra Göteborg, Elsie
Johansson Områdeschef Myndighetsutövning SDF Majorna-Linné,
Förhinder: Per-Anders Enhetschef Olsson Sociala resursförvaltningen, Björn Lind
Områdeschef Arbetslinjen SDF Lundby.
Inledning och informationer
Kort presentations runda. Vi går igenom Psykiatrisamordningens olika projekt. Ett
uppdrag är att tillhandahålla Socialstyrelsens olika rekommendationer till chefer och
ledare i Göteborg. På de fyra halvdagseminarierna som Psykiatrisamordningen har ingen
Sektorschef kunnat närvara. På sektorschefsmöte har man nu utsett 3 områdeschefer för
att organisera utvecklingsarbetet kring Socialstyrelsens rekommenderade metoder.
Beslut
Vi går igenom GAP analysen som Psykiatri Psykos använt för de Nationella riktlinjerna
för Schizofreni och kommer överens om att göra en liknande analys i kommunen. Gunnel
har påbörjat en lista över enhetschefer i varje stadsdel som skall arbeta med riktlinjerna.
Vi överenskommer om att dela in stadens arbete i två arbetsgrupper;
- Norra Hisingen
- Örgryte- Härlanda
- Majorna-Linné
- Västra Hisingen
- Centrum
- Östra Göteborg
- Västa Göteborgs Stad
- Lundby
- Angered
- Askim-Frölunda- Högsbo
Agneta åtar sig att redigera skissen för GAP analys till de psykosociala insatser som
kommunen skall utföra. Agneta åtar sig även att inskaffa Nationella Riktlinjer och
Vägledning för Boende och Boendestöd i bokform till samtliga inblandade i arbetet och
anordna en Kick of antingen 9 december eller 12 januari.
Ny mötestid
9 januari 2012 kl. 13.15, Järntorget 7
Vid anteckningarna, Agneta
Download