Regionsfrågan

advertisement
Regionutredningen
Avrapportering vid Ordförandekonferensen 2016
SDF-arbetsgrupp: Leif Mörkfors, Ingemar Nymark,
Emma Magnusson, Bertil Pettersson, Dennis Zachariasson, Jan Wiede
Presentation
Grupparbete
Diskussion
Varför Region? – ”utmaningar nu”
• 21 SDF som är mycket olika i storlek
• Skåne har 2517 licenser, Medelpad har 98
• Två små distrikt har ”gett upp”
• Det skiljer stort mellan olika SDF i engagemang och möjlighet att
genomföra aktiviteter
• Svårt att hålla en enhetlig linje över hela landet
• Demokrati vid SvBF årsmöte
• 280 licensierade per röst i Skåne
• 80 licensierade per röst på Gotland
Varför Region? – ”bra nu”
• Bra som det är, lokalt samarbete med DF m.fl.
• Centralisering är inte bra, långt till makten
• Det blir stora geografier
• Svårt att få till möten redan i dag
• Långt till klubbar, hallar
• Låt de som vill bilda region
• Regioner inom olika verksamhetsområden istället
Erfarenheter från andra SF
Utmaningarna ser likadan ut för andra
• Bågskytte
• Gymnastik
• Simning
• Golf
• Flerparten positiva till förändringen
• Golfen genomförde inte regionalisering
• Simning först en del negativt nu positivt
• Nytt mötessätt (tele/video) istället för fysiskt - positivt
• Homogenare arbetssätt i hela landet
• Bra med anställd resurs
• Arbete för att behålla bidragsnivåer
• Svårare att hålla kontakt lokalt
• Mer resurser att arrangera tävlingar, läger, utbildning
Utfall av remissen
• Vi stödjer tanken på en ny organisation med 6-8 regioner
istället för dagens SDF
• Ja 11 SDF
64% av rösterna
• Nja 3 SDF
13% av rösterna
• Nej 7 SDF
23% av rösterna
Justerad efter ny info under konferensen
och en felläsning från vår sida. Två SDF
flyttade från Nja till Nej
Kompletterad med SDF-inställningen i
remissen.
Frågor/kommentarer från remissen
• Geografi
• Regionerna blir stora, fysiska möten svåra
• Åsikter om gränser/indelning
• Ekonomi
• Olika ekonomiska förutsättningar för olika SDF
• Hur hantera nuvarande kassor vid övergången
• Hantering av SDF ’ens historik/arkiv
• Hur hantera DM, andra tävlingar, lokalserier
-
SDF har ca 8.000.000 kr i eget kapital
160-1.035 kr/licens (SDF)
490 kr/licens i snitt
350-817 kr/licens (regionförslag)
Regionerna (så här kan det bli….)
Organisation – Enhetligt och engagerat
• Likadana organisationer, stadgar mm
• Styrelse (ordförande, sekreterare, kassör), fyra ledamöter, två
suppleanter, adjungerade efter behov
• Kommittéer (Rekrytering, Ungdom, Utbildning, Serie/tävling, ?)
• Initialt representation från alla gamla SDF
• Anställd personal • Service till styrelsen i regionen
• Stöd vid rekryteringsaktiviteter
• Administration, inbjudningar, anmälningar, rapporter
• Web, Facebook
• Kontaktpunkt för hallar/föreningar/bowlare
• Kontakt med media
Möten – Mindre tidskrävande, ny teknik
• Inom regionen
•
•
•
•
•
Telefon/video-möten
Få fysiska möten
Styrelsemöten
Kommittémöten
Årsmöte
• Mellan regionerna
• Samarbete med
”grannar” inom olika
områden
• Nationellt
• SvBF årsmöte  merparten av regionernas
ledamöter – ca halverat antal deltagare
mot i dag
• SDF-konferens  flera temaforum
(rekrytering, ungdom, utbildning, kansli och
liknande efter behov)
• Ordförandekonferens  två förstärkta SvBF
styrelsemöten
• Telefon/video-möten inom projekt,
verksamhetsområden eller liknande efter
behov
Geografier – Färre och jämnstora
• 6 regioner
• Fem jämnstora regioner
• Norra regionen är 60% av övriga i mängden licenser
• Norra regionen är över halva Sverige i yta
• 7 regioner
FÖRSLAG
• Dela norra regionen i två
• Mindre ytor, två mycket mindre regioner än övriga fem
• 8 regioner
• Utbildningsregionerna
Framtiden – Mer bowling, mindre administration
• Frigöra resurser från styrelsearbete till bowlingaktiviteter
• Många resor till möten ersätts av telefon/video-möten
• SvBF årsmöten med färre deltagare där är alla regioner är aktiva
• Temaforum inom olika områden
• Fler rekryteringsaktiviteter, utbildningar, läger mm
• Mer utåtriktad kommunikation
• Anställd personal på regional nivå
Grupparbete
• Alla frågor/tankar/idéer om regioner
• Svårighet att engagera folk till styrelsen – avstånd
• Regionsindelningen Norrland problematisk
• Tappar den personliga kontakten med klubbar
• Problem med ekonomisk fördelning
• Påverkan av regionsindelningen
• Regionstyrelse med lokala ”SDF” konstellationer
• Skapa så det går att ha anställd personal som resurs
• Prioritera verksamheten före administration-korta avstånd
• Vad händer med verksamhet som fungerar bra idag
• Svårighet idag att välja styrelse i SDF
• Konsekvensanalys vilka är målen/syftet
• Närheten är viktig
• Frigöra SDF-ledare i en ny organisation ger mera föreningsledare
Fortsatt arbete…
• Samarbete med SISU
• Ta fram förslag till Förbundsmötet 2016
Download