120514Bilaga 8 familjeen

advertisement
2012-04-23
Skrivelse med anledning av föreslagna ekonomiska åtstramningsåtgärder inom IFO/FH
Vi som medarbetare inom Familjeenheten vill lämna våra synpunkter på det förslag som
presenterades av områdeschefen den 2012-04-20.


Från dagens organisation med gruppchefer som närmaste arbetsledning, föreslås av
ledningen att dessa befattningar skall tas bort. De ska ersättas med enhetschefer, som har
fler arbetstagare och fler arbetsuppgifter. Därutöver skall metodhandledare bli mer
involverade i det vardagliga arbetet med ärenden. Denna ökade belastning för cheferna
kommer innebära att socialsekreterarna blir mer lämnade att själva göra bedömningar. Detta
i sin tur leder till minskad rättssäkerhet för brukarna
Medarbetarnas arbetsmiljö kommer bli ohållbar, och då menar vi alla medarbetare inom
Familjeenheten. Den föreslagna organisationen kommer inte hålla på längre sikt.
Förvaltningen kommer förlora stor kompetens genom att erfaren personal kommer se sig om
efter annan arbetsgivare. Östra Göteborgs SDF behöver ligga i framkant för att rekrytera och
behålla kompetent personal, detta förslag rimmar inte i samklang med detta.

Förslaget innebär att 10 tjänster skall tas bort inom det område som vi ser som förebyggande
och behandlande. Som situationen är idag, innan föreslagna neddragningar, så har
personalen redan för mycket att göra och kan därmed inte möta de behov som finns hos
medborgarna i stadsdelen. Sammanslagningen av SDF Kortedala och SDF Bergsjön har inte
inneburit personella ökningar i proportion till befolkningsökningen i samband med
hopslagningen av stadsdelarna. Personalen ser ett ökat behov och då rimmar det illa att
föreslå indragna tjänster på det området och samtidigt hävda att förvaltningen skall minska
kostnader för köpt vård. Med köpt vård menar vi all form av vård som bedrivs av någon
annan huvudman.

Genomförs det förslag som ligger kommer vi inom Familjeenheten inte ha tid att göra det vi
idag är satta att göra. Hur vi då ska kunna tänka nytt och innovativt blir för oss en gåta.

Ett prioriterat mål i budgeten för 2012 i Göteborg är att de tidigt förebyggande och
rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga. Om man tar bort förebyggande
insatser ökar trycket på socialtjänsten, fler anmälningar kommer in och familjer får vänta på
insatser som de är i behov av nu. När man tar bort möjlighet till insatser som är
förebyggande och som man anordnar i egen regi ökar kostnaderna för köpt vård. För
behovet styr insatserna och inte ekonomin. Kan vi inte själva erbjuda insatser måste de köpas
utifrån.
Konsekvensanalys
Det har under det senaste året påtalats till ledningen att gruppcheferna har för mycket att göra och
för lite tillgänglighet för vägledning och stöd i det dagliga arbetet, något som är en nödvändighet för
att upprätthålla rättsäkerheten och göra korrekta bedömningar. Bristen på daglig och nära
arbetsledning innebär att medarbetarna har svårare att utföra de uppgifter de är satta att göra. Det
minskar möjligheten att reflektera, utveckla metoder i gruppen, samt ha en samsyn i bedömningar
och det dagliga arbetet. Förslaget att ta bort gruppcheferna är ett hån mot vad vi tidigare har
signalerat om vår arbetssituation då något ledarskap värt namnet inte praktiskt kommer kunna
existera.
Det har nyligen påtalats inom organisationen att andelen köpt vård bör minska som ett resultat av
stora kostnader för stadsdelen. Vi vill gärna poängtera att vi är medvetna om de fördelar som finns
med att kunna arbeta förebyggande och att sätta in resurser och insatser i ett tidigt skede. Den höga
andelen vårddygn och köpt vård kan ses som direkt följd av svårigheter att tidigt initiera insatser på
hemmaplan samt i nödvändig grad stå i dialog med berörda familjer och utveckla ett bra samarbete.
En svårighet som är ett resultat av vår höga arbetsbelastning och våra begränsade resurser i form av
bemanning. Arbetet tenderar istället att handla om att hantera och prioritera akuta situationer, där
behovet av placering utanför hemmet och tvångsåtgärder i slutändan blir nödvändiga.
I de fall vi har möjlighet att föreslå insatser inom ramen för stadsdelens egen verksamhet
förekommer det att klienter behöver stå i kö, i väntan på att utförare har möjlighet att arbeta med
ungdomarna. Under denna tid riskerar situationen förvärras ytterligare, vilket får negativa
konsekvenser för såväl klienter som stadsdelens budget. Vi önskar därför en satsning på att de
resurser som finns att tillgå i stadsdelens regi motsvarar behovet hos de klienter vi möter.
Ett alltför stressfyllt och ansträngt klimat kan även medföra att kontaktytor för samverkan och dialog
mellan arbetsgrupperna rationaliseras och prioriteras bort, då det blir ”mer intressant” att
upprätthålla sitt eget arbete och åtagande.
Medarbetare som inte upplever sig tillåtas vara delaktiga i att påverka den verksamhet som bedrivs
eller får ett erkännande för sin kompetens och värde, når till slut en gräns för sitt tålamod och söker
sig någon annanstans, något som redan skett.
Myndighetsutövning inom socialtjänsten har länge präglats av stor personalomsättning, där viktig
kompetens och kännedom om stadsdelen och dess familjer försvinner och ersätts i regel av oerfarna
socialarbetare. Stadsdelens arbete med de utsatta familjerna startar därmed till synes om igen. Det
är dags att sluta betrakta denna situation som en sorts naturlag och aktivt medverka till en stabil och
växande verksamhet som över tid ges de redskap som krävs för att vi ska kunna arbeta rättssäkert
och utveckla det sociala arbetet i stadsdelen
Driver ledningen igenom de förslag som ligger kräver vi som medarbetare att ledningen, utifrån
politikernas mål, berättar för oss hur vi ska prioritera vårt arbete och fortsätta arbeta utifrån ett
barnperspektiv. Vilka arbetsuppgifter ska vi göra respektive inte göra?
Ledningen har i och med detta återigen visat brist på kompetens och delaktighet. Förtroendet för
ledningen kommer inte förbättras i och med detta förslag och hur det arbetats fram och
presenterats. Under det år som Östra Göteborg funnits som förvaltning har medarbetarna vid flertal
tillfällen efterfrågat dialog och tydlighet, vilket inte har förekommit. Inte ens förfrågan på mer dialog
och delaktighet har besvarats.
Sammanfattningsvis ser vi att alla de föreslagna åtgärder ledningen presenterat står i rak motsats till
de mål som Göteborgs stad har satt för området Individ- och familjeomsorg. Vi som arbetar på
Familjeenheten vill ha förutsättningar att bedriva socialt arbete utifrån de behov som föreligger i
stadsdelen och leva upp till det uppdrag vi har från stadsdelsnämnden. Socialtjänsten har det yttersta
ansvaret för de mest utsatta i vårt samhälle och genom att skära ner i en verksamhet som redan är
underdimensionerad kommer det kosta samhället ofantligt mycket mer. Inte bara i pengar utan
också i ytterligare ökade klyftor och tyngre social problematik som kommer få negativa
konsekvenser, för enskilda individer och samhäller i stort, under många år framöver.
Göteborg 2012-04-23
Medarbetarna på Familjeenheten
Download