Sammanställning av samtliga politiska mål och uppdrag till Lundby

advertisement
Sammanställning av samtliga politiska mål och uppdrag till
Lundby stadsdelsförvaltning 2009
Fullmäktiges prioriterade mål

Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska
öka i förhållande till biltrafiken

Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska
försörjningsstödet och arbetslösheten minska

Många medborgare söker bostad, därför ska det byggas 2 000 nya bostäder under 2009

Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför ska det vara full behovstäckning
i förskolan.

Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med
godkända betyg öka

Barn och ungdomar behöver trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska
mobbningen minska

Äldre göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och
inflytande över sin livssituation, därför ska de äldre få utökade valmöjligheter när det
gäller vilka insatser som ska utföras inom ramen för beviljad hemtjänst.

Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistas
ute och delta i sociala aktiviteter öka

Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför
ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka

Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska
öka

Barn behöver kulturell stimulans och möjlighet till eget skapande, därför ska alla barn i
grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans
verksamheter

Barn och ungdomar måste ges lika förutsättningar att ta del av ett kulturutbud som är
anpassat efter deras behov, därför ska alla elever gå på minst en museilektion, en
teaterföreställning och en skolbioföreställning per år

Göteborgarna vill ha ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska

Medarbetarnas engagemang som det kommer till uttryck i NMI (Nöjd Medarbetar
Index) ska öka

För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och bolagsledningarnas samt
övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor öka

El-effektiviteten ska öka

Förbrukningen av fossila bränslen ska minska

Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka

Sjukfrånvaron ska minska

Ofrivillig deltids- och timanställning ska inte förekomma

Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre
spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg
Lokala mål SDN Lundby

Barn i förskolan, som inte har svenska som modersmål, ska erbjudas modersmålsstöd

Genuspedagogik i förskolan ska fortsätta att utvecklas till att omfatta alla stadsdelens
förskolor

Elever, som inte har svenska som modersmål, ska erbjudas studiehandledning på sitt
modersmål.

Elevernas självkänsla ska stärkas. Varken flickor eller pojkar ska påverkas av
traditionella könsmönster och/eller kulturella begränsningar

Skolklubbsverksamhet i anslutning till respektive skola ska erbjudas alla elever.

Ungdomars inflytande över sin vardag, i skola, arbete och på fritiden ska stärkas

Varje vårdtagare ska erbjudas en social samvaro när dagens huvudmål ska ätas.

Biståndsbedömningen ska genomsyras av ett genusperspektiv

För att kunna bibehålla ett eget boende krävs ett utvecklat och samordnat boendestöd.

Fixartjänst ska även erbjudas till personer med funktionsnedsättning

Föreningsstödet ska riktas till verksamheter som behandlar flickor och pojkar jämställt

Flunsåsparkens verksamhet ska utvecklas och ett större utbud ska riktas till yngre
publik.

Medborgarkontoret ska vara en kanal för kommunikation mellan stadsdelsförvaltning
och Lundbyborna med huvuduppgiften att ge information och service

Biblioteken i stadsdelen ska vara en resurs för skolans verksamhet

Satsningen på nya metoder och insatser på hemmaplan med individen i centrum ska
fortsätta

Genom såväl egna insatser i Lundby som genom Deltasamverkan skall individens
identitet och självförtroende stärkas som en grund för fortsatta studier eller arbete

Förvaltningsledningens samt övriga chefers och andra nyckelpersoners kunskap om
mångfaldsarbetet ska öka och omsättas i handling, inte minst ska begreppet
könsidentitet uppmärksammas. Genus och jämställdheten ska genomsyra de olika
verksamheterna. Kunskapen bland personalen ska därför höjas genom
utbildningsdagar/-tillfällen

Förvaltningen ska i sin interaktion med övriga förvaltningar, organisationer och
individer driva ett långsiktigt miljöarbete för stadsdelens utveckling

Dialogen med övriga centrala stadsdelar ska utvecklas för att möta nya krav i arbetet
med stadens expanderande kärna. I detta ingår att öka kunskapen om möjligheter och
svårigheter vid förtätning

Förvaltningen ska vidareutveckla miljöledningssystemet så det omfattar alla
verksamheter och att dessa ska genomgå en revision senast under 2010

Transporter av personer och varor, som skapar miljöpåverkan, ska minska eller ställas
om till hållbara transporter

Andelen miljömåltider ska öka till 25 procent fram till 2010

Varor, som används av förvaltningens verksamheter, ska vara ekologiskt och socialt
hållbara

Verksamheternas miljöpåverkan ska beräknas. Stadsdelens förbrukning av fossila
bränslen ska minska med minst 7 procent

Friskvård för personalen ska ha som mål att reducera stress samt förebygga
arbetsskador och sjukfrånvaro

Alla rektorer ska delta i kommunens ledarskapsutbildning för skolledare
Uppdrag till förvaltningen

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla måltidsmiljön för skolans elever

Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta strategier för rehabilitering och möjlighet till
kvarboende för äldre i stadsdelens bostadsområden

Förvaltningen får i uppdrag att inleda samverkan med de förvaltningar/bolag som ges i
uppdrag att vara processägare för stadens prioriterade mål

Förvaltningen får i uppdrag att samverka med hälso- och sjukvården om att skapa en
familjecentral i centrala Lundby
Download