Tjansteutlatande_Tolered

advertisement
Tjänsteutlåtande
Klas Svanbom
Telefon: 031-368 17 47
E-post:
[email protected]
Till Byggnadsnämnden
2013-05-28
Diarienummer: 0583/12
Planbesked – Detaljplan för dagligvaruhandel, Tolered 185:1,
Klövervallsgatan 1, SDN Lundby
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att meddela sökanden att kommunen avser att start av detaljplan för dagligvaruhandel inom fastigheten Tolered 185:1 i Tolered, stadsdelen Lundby, införs i produktionsplanen för år 2016.
Netto önskar etablera livsmedelshandel på fastighet där det i dag är järnhandel. Fastigheten som ägs av Göteborgs kommun upplåts med tomträtt och ligger i korsningen
Björlandavägen och Klövervallsgatan.
Översiktsplan för Göteborg, ÖP 2009, anger: ”Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. … Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.”
Gällande detaljplan, E3418:”Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål, dock ej handel med livsmedel.” genomförandetiden har gått ut.
Bestämmelsen om att förhindra handel med livsmedel tillkom 1974 eftersom det vid den
tiden fanns butiker med livsmedelssortiment vid Bjurslätts Torg och därför inte behov
av fler butiker med livsmedel i området.
Bjurslätt byggdes ut som en grannskapsenhet med 1950-talets stadsbyggnadsideal som
förebild. Vid Bjurslätts Torg som var stadsdelens centrum fanns från början ett flertal
butiker med varierat utbud av bl.a. livsmedel. I dag finns här närbutik, pizzerior, vårdcentral och tandläkare. Dock saknas en välsorterad butik för dagligvaror.
Trafikkontoret och Fastighetskontoret har inga invändningar.
SDF Lundby anser att det mesta är positivt men att etableringen kan få konsekvenser för
handeln vid Bjurslätts Torg och Wieselgrensplatsen.
Kontoret bedömer att fastigheten Tolered 185:1 är lämplig för etablering av en välsorterad dagligvarubutik.
Agneta Hammer
Stadsbyggnadsdirektör
planbesked
uppdrag
Karoline Rosgardt
Planchef
program
samråd
granskning
antagande
bygglov
X
BN datum: 2013-05-28
1(1)
Download