Mål och riktlinjer för Lundby stadsdelsförvaltnings intranät

advertisement
Mål och riktlinjer för Lundby stadsdelsförvaltnings intranät
Målgrupp


Anställda i stadsdelsförvaltningen
Förtroendevalda i stadsdelsnämnden
Syfte





Ett verktyg för de anställda att söka och dela förvaltningsrelaterad information
Ett arbetsverktyg för att förenkla administrativt arbete.
Enkla sätt att hitta den information som gör det möjligt för användarna att utföra sina
dagliga uppgifter på ett bättre sätt.
Att förkorta ledtider för intern information
Intranätet ska alltid vara första alternativ när vi väljer interna informationskanaler
Innehåll







Information ska vara förvaltningsgemensam, dvs inte verksamhetsspecifik
Innehållet kan innebära information, service, spridning, verksamhetsstöd, kommunikation
eller anvisningar.
Kontaktuppgifter ska finnas, till personer och andra informationskällor
Innehåll ska alltid bestämmas utifrån besökarens behov och förväntningar
Innehållet ska alltid vara aktuellt
Språket ska följa Göteborgs Stads skrivregler
Sidorna ska vara tillgänglighetsanpassade
Layout





Layout ska följa samma mall som Göteborgs Stads webbplats
Layout ska vara enhetlig för hela webbplatsen
Navigationen ska vara enkel och logisk ur ett medarbetarperspektiv
Texter ska vara korta, lättförståeliga och aktuella
Struktur och begrepp som används ska vara kända hos användarna
Organisation och sammanhang med andra processer inom förvaltningen




Informationsansvaret (utveckling och uppdatering) ligger hos de naturliga ägarna av
informationen i förvaltningen.
IFK (nämndsekreterare) har ett övergripande ansvar för webbplatsen.
Informationen på webbplatsen ska vara väl integrerad med trycksaksproduktion och ska
så långt som möjligt användas som ”grundmaterial” vid produktion av trycksaker.
E-post kan användas som ett komplement för att hänvisa till information på intranätet och
ska då alltid länka direkt till den relaterade informationen.
Uppföljning


Webbplatsen utvärderas via besöksstatistik, enkäter och testgrupper
Mål sätts i form av antal unika besökare, sidor som visas mm
Mål och riktlinjer för Lundby SDF intranät – antagna av förvaltningsledningen 2007-02-14
Download