Klimathotalarmisterna missa

advertisement
Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid - Arti...
1 av 6
http://www.newsmill.se/print/15383
SCANPIX
Klimathotalarmisterna missar kurvan som
pekar rakt ner i en ny istid
Publicerad: 2009-12-13, Uppdaterad: 2009-12-14
När jag i början på 90-talet läste klimatologi vid Stockholms Universitet föreläste
lektorerna om hur vi kan förvänta oss att se de begynnande effekterna av nästa istid
under de kommande 20 generationerna. Spekulationen baserades på isborrkärnor som
visar hur jorden gått igenom fyra istider de senaste 450,000 åren där varje istid haft en
medellängd på i medeltal 80,000 år och de betydligt kortare värmeperioderna varade i ca
10,000 år.
OM FÖRFATTAREN:
Naturvetare,
kommunikationskonsult och
tidigare miljökonsult med intakt
intresse för miljöfrågor och
vetenskap.
När vi studerar diagrammet nedan (Globala temperaturer de senaste
450,000 åren) kan vi se att vi redan passerat in i nästa istid om vi tar
hänsyn till den globala medeltemperaturen. En ny istid kan innebära att norra halvklotet inklusive hela
Skandinavien ner till Nordtyskland återigen täcks av 3000 meter tjock is.
Diagram: Globala temperaturer de senaste 450,000 åren
Denna framtidsbild står i kontrast till de senaste årens klimathotalarmism som istället beskriver en
värld som långsamt dränks av vatten, smältande polarisar, områden som blir torrare medan andra får
ökad nederbörd samtidigt som vädret blir mer stormigt. Man kan fråga sig om två så olika
framtidsscenarios utesluter varandra. Svaret är mycket enkelt: nej. Det beror på tidsperspektivet.
För att ytterligare komplicera framtidsscenariot menar vissa forskare att den senaste istiden kan ha
omfattat kortare isfria värmeperioder. En istid kan i så fall bestå av flera nedisningsperioder. Kanske
måste den regionala årsmedeltemperaturen ned till minus 10 grader för att det enorma istäcket på
3000 meter ska uppnås. När sedan medeltemperaturen uppnår ett visst värmevärde påbörjas
omedelbart avsmältningen. Det betyder att en istid på 80,000 år kan innefatta flera kortare och isfria
värmeperioder.
Ref: Ruddiman, "Earth´s Climate, Past and Future"
"Att det inte alltid var is under den senaste istiden är inget nytt. Däremot har Martina Hättestrand,
forskare i kvartärgeologi vid Stockholms universitet, i sin doktorsavhandling kommit fram till att
klimatet varierade mycket mer än vad som var tidigare känt".
– Istiden var inte så kall som man har trott och klimatet varierade ganska mycket. Under den senaste
istidens andra isfria period verkar klimatet ha varierat mycket, säger hon.
"Hon kom också fram till att den senaste istiden kan ha startat 20 000 år senare och i så fall brett ut sig mycket snabbare än vad forskarna
tidigare trott."
Källa: SvD, 2008-12-20
2010-02-22 09:01
Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid - Arti...
2 av 6
http://www.newsmill.se/print/15383
Journalisten Karin Bojs (DN) skriver år 2004 att nästa istid inte kommer att infinna sig de närmste
15,000 åren. Hon baserar sitt påstående på Margareta Hanssons uttalande. Hansson är docent i kemisk
meteorologi vid Stockholms Universitet.
"Resultaten visar att jorden nu - om inte människan och hennes utsläpp hade varit - skulle det dröja
åtminstone 15.000 varma år innan nästa istid slår till."
- Utan människans hjälp skulle vi ha haft fortsatt varmt i 15.000 år till. Nu har vi en extra portion växthusgaser, och nu måste vi förvänta
oss att det blir ännu varmare, säger Margareta Hansson.
Källa: DN, Karin Bojs, 2004-06-10
Påståendet är märkligt om man utgår från de senaste 450,0000 årens fluktuationer av omväxlande
värmeperioder och istider. Det är enkelt att se på grafen att vi snarare är på väg in i en ny istid nu
istället för om 15,000 år eftersom den "historiskt normala" 15,000-åriga mellanperioden av värme
redan har passerats. Se markering "x" i rött i diagrammet.
Karin Bojs skriver även för DN den 12 december 2009 i slutsatsen till sin artikel "Stulna mejl skakar
om klimatforskare" att: "Klimatfrågan vilar på solid grund och ett stort antal forskare". Hon skriver det
trots att de stulna mailen inom ramen för begreppet "climategate" visar att ledande forskare mörkar
varandras temperaturdata. För en oinvigd ter sig allvaret i konflikten i Karin Bojs version mer ut som
oväsentliga bagateller och Bojs förhastade slutsats blir att den politiskt korrekta klimathotsbilden är
intakt.
Diagram: Globala temperaturer de senaste 150 åren
Effektiv klimathotpolitik
När vi tar hänsyn till de senaste 450,000 åren framträder alltså bilden av en analkande istid, men när
vi ser det ur klimathotalarmisternas synvinkel måste vi välja det perspektiv som de antagit, nämligen
de senaste 150 årens utveckling, vilken överensstämmer med den industriella epoken. Se diagrammet
ovan (Globala temperaturer de senaste 150 åren).
Report Finds $45 Trillion Needed to Combat Global Warming
"The world needs to invest $45 trillion in energy in coming decades, build some 1,400 nuclear power
plants and vastly expand wind power in order to halve greenhouse gas emissions by 2050, according to
an energy study released Friday."Källa: Fox News, 2008-06-06
Genom det korta 150-årsperspektivet då den globala temperaturen stigit kan alarmisterna lättare driva
opinionsbildning för att skapa politiska förändringar i samhället som innefattar koldioxidbeskattning,
omläggning av energisystemet, bygga mer kärnkraft, öka försäljningen av "klimatsmarta" produkter,
efterlysa andra skattebetalda satsningar på industrin och även inrätta nya lagar, men det finns
klimatdata som omkullkastar dessa ambitioner.
Diagram
Diagram över temperatursänkningen, 2007: Medan vissa forskare och politiker spekulerar i en ökad uppvärmning har andra forskare data som visar att jorden
redan kylts ned under 2007.
Temperaturdata från Hadley Center for Climate Predictionvisar istället att den globala
2010-02-22 09:01
Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid - Arti...
3 av 6
http://www.newsmill.se/print/15383
medeltemperaturen sjunkit avsevärt under 2007. Samtidigt har media och politiker under hela 2008
och 2009 - med en ökad intensitet - påstått att temperaturen stiger.
"The total amount of cooling ranges from 0.65C up to 0.75C -- a value large enough to wipe out most of the warming recorded over the
past 100 years. All in one year's time. For all four sources, it's the single fastest temperature change ever recorded, either up or down."
Källa: Temperature Monitors Report Widescale Global Cooling, 28 februari 2008, Daily Tech
I artikeln i Daily Tech meddelar forskarna att solens aktiviteter i mycket större utsträckning påverkar
jordens klimat snarare än människans koldioxidutsläpp. Detta stöds bland annat av en dansk forskare,
Henrik Svensmark.
Vetenskapsförfattaren Nigel Calder och klimatfysikern Henrik Svensmark anser att samspelet mellan
moln, solen och kosmisk strålning - subatomära partiklar från exploderande stjärnor - har en större
effekt på klimatet än människoskapad koldioxid.
Slutsatsen bottnar i Svensmarks forskning vid Danish National Space Center som nyligen visat att
kosmisk strålning spelar en oväntad roll vid bildandet av moln i atmosfären. De senaste hundra åren
har den kosmiska strålningen minskat eftersom solens ökande aktivitet har skärmat av strålningen
från kosmos. Mindre kosmisk strålning innebär färre moln och en varmare värld.
Teorin har dykt upp vid en tid av intensiv politisk debatt omkring klimatförändringarna. Svensmark och
Calder uppmanar sina läsare att lägga sina förutfattade meningar om den globala uppvärmningen åt
sidan och istället betrakta naturens roll i den just nu hetaste världsfrågan.
Nigel Calder och klimatfysikern Henrik Svensmarks teorier finns förklarad i detalj i deras nya bok: "De
kylande stjärnorna".
Hur kan en ny istid ta över Skandinavien?
Lås oss spekulera i att vi redan passerat in i nästa 80,000-åriga istid och att efter en kortare naturlig
period av påstått varmare väder enligt växthuseffektförespråkarnas modell infinner sig en
nedåtgående trend av kallare klimat, hur kan vi då uppleva nedkylningen?
Processen börjar sannolikt bli synlig när snön på nordsidor av täta granskogssluttningar i norra
Sverige inte smälter ens på sommaren och när glaciärerna börja växa igen. Om vi adderar några 100
år kommer vi att se att snön över större områden i norra Sverige knappt hinner smälta bort under
sommarhalvåret.
Vid en kritisk tidpunkt kommer de vita snötäcket att reflektera så mycket sol att ljuset inte ombildas
till värme utan istället studsar ut i rymden. Från det året kommer nedkylningen att accelerera allt
eftersom mer ljus reflekteras ut i rymden och allt mindre värme bildas av solens instrålning vid
jordytan. Efter ytterligare några hundra år senare smälter inte snön överhuvudtaget och ett
permanent istäcke över Sverige blir några centimeter tjockare för varje år som passerar. Den
begränsande faktorn är fortfarande sommaren som smälter av isen.
Under en period av flera 1000 år med avsaknad av tillräckligt avsmältande somrar har istäcket blivit
upp till 3000 meter tjockt och täcker större delen av den norra hemisfärens landytor. Den bokstavliga
istiden är ett faktum och världskartan se ut som illustrationen nedan.
Forskare menar dock att det mest troliga är att den 3000 meter tjocka inlandsisen byggts upp först i
slutet av den 80,000 åriga istiden snarare än i början av den.
Massmigrationer från norra halvklotet till södern
2010-02-22 09:01
Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid - Arti...
4 av 6
http://www.newsmill.se/print/15383
I just det här högst spekulativa scenariot är hela Nordeuropa, Nordamerika, Ryssland och flera andra
regioner obeboeliga. De människor som där en gång levde har under de föregående generationerna
valt att migrera ned till Sydeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Med dagens befolkningsutveckling
som måttstock skulle det handla om att 100-tals miljoner människor reser närmare ekvatorn från
norra halvklotet. Även om det blott finns 10 miljarder människor skulle det uppstå brist på färskvatten,
mat, energi och bostadsyta. Den stora frågan är hur långt in i framtiden de stora migrationerna på
grund av "global cooling" kommer att ske. Kommer de att börja om 50 år eller om 3000 år?
Min poäng är att det inte krävs 50,000 år och en 3000 meter tjock is för att iscensätta
massmigrationer. Det kan räcka med 100 år av långa, isiga, tärande vintrar och kylslagna
somrar med uteblivna skördar på norra halvklotet för att folk ska flytta närmare ekvatorn.
Vi kan anta att forskare spekulerar i dessa banor och att det ännu måste vara mycket svårt att få
klarhet i hur snabba dessa processer är, när i tid och hur människan måste anpassa sig. Förmodligen
har vi gott om tid på oss därför är det märkligt att klimatupphettningsdebatten fått sådan fart
beroende på en liten krök i värmekurvan de senaste decennierna. En liten krök uppåt som redan vänt
nedåt mot kallare klimat om vi ska ansluta oss till uppfattningen på forskningsinstitutet "Hadley Center
for Climate Prediction".
Torbjörn Sassersson (10 artiklar)
2010-02-22 09:01
Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid - Arti...
5 av 6
http://www.newsmill.se/print/15383
33 kommentarer
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
Fantastiskt intressant och välskriven artikel. Exemplariskt med källhänvisningar och grafer! Tack och bock för njutbar
läsning. Faktafrågorna får andra kunniga kommentera.
#1 David Tingsgård, 2009-12-14, 21:08
Permalänk | Anmäl
Mycket spännande! tack för att du skrev den.
#2 Johnhenry, 2009-12-14, 22:46
Permalänk | Anmäl
Tack för kommentarerna ovan. Jag hoppas att artikeln inte innehåller sakfel. Det finns ju alltid olika uppfattningar, men
en klimatforskare vid Stockholms universitet har lusläst den och har i artikelns slutformat ovan inga invändningar. Notera
att framtidsscenariot är inget annat än ett scenario. En spekulation. Jag har dock ändå fått uppfattningen att ingen
samhällsnedbrytande istid kan få grepp om oss förrän långt fram i tiden och om förvintring sker kommer vi ändå ha
tillräckligt med god tid för anpassning. Det är dock endast min personliga uppfattning. Det är som vädret antar jag, man
får vänta och se.
#3 Torbjörn Sassersson, 2009-12-15, 01:07
Permalänk | Anmäl
Mycket bra skriven artikel!
Känns dock något frustrerande med de stora ekonomiska utfästelser
som Sverige iklär sig vid Köpenhamnsmötet, på vetenskapligt mycket tveksamma grunder.
Hocky klubban som skulle vara baserad på årsringar var fejkad med iskarvade termometerdata på slutet,
termometerdata var i sin tur "homogeniserade" för att visa på en ökad temp.
Dom borde bestämma sig för att mötas om 3 år igen och under tiden låta utreda vilka vetenskapliga fejk som man utsatts
för!
#4 Tgvara, 2009-12-16, 06:56
Permalänk | Anmäl
Verm som helst förstår att hela AGW hypen har andra motiv än "Globaluppvärmning". Hålen i teotin är så stora och
många att
AGW strider mot vanligt sunt förnuft.
Otäckt är att iaktta hur många det är som underlåter sig till lögner och hysteri för att tjäna pengar och
positioner.Korruptionen rutn AGW har nått fullständigt horribla nivåer.Med AGW i ryggen har man tagit sig rätten att
mosa vad som helst längs vägen.
Det är bedragarna och bluffmakarna som är organiserade och välfinanierade.Den vetenskapliga hederligheten
representeras av ideelt arbetande vetenskapsmän som försöker försvara och bevara vetanskapens integritet och
trovärdighet.
Al Gore och co är de största skojarna vi någonsin upplevt.Brallorna åker ner förr eller senare..men vad gör det Al
Gore.han har redasn tjänat sina miljarder på sagoböcker och bedrägerier.
#5 Tjenamoss!, 2009-12-16, 16:30
Permalänk | Anmäl
Tack Torbjörn för en välskriven och intressant artikel.
#6 Katrin Andersson, 2009-12-16, 22:14
Permalänk | Anmäl
2010-02-22 09:01
Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid - Arti...
6 av 6
http://www.newsmill.se/print/15383
2010-02-22 09:01
Download