Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum

Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum.
Venösa tromboemboliska komplikationer (VTE) är en av de enskilt största orsakerna till maternell död under graviditet med en incidens på 1-2
per 100 000 graviditeter. I Sverige är förekomsten av VTE 13/10 000 graviditeter, varav hälften inträffade under graviditeten och hälften
postpartum.
TROMBOSPROFYLAX UNDER GRAVIDITET
Riskfaktorer (riskpoäng)
1p
2p
Måttlig risk
Heterozygot FV Leiden
Protein S brist
Heterozygot
protrombin Protein C brist
mutation
Övervikt BMI>28 vid Immobilisering
inskrivning
Sectio
VTE
hos
förstagradssläkting <60 år
Ålder >40 år
Preeklampsi
Homocystein >8 under
graviditet
Annan större riskfaktor
*Tillägg av lågdos ASA
3p
Måttlig risk
Homozygot FV Leiden
Homozygot
protrombin
mutation
4p
Hög risk
Tidigare VTE
Antifosfolipidsyndrom
(APLA) utan VTE*
Lupusantikoagulans
Kardiolipinantikroppar
Mycket hög risk
Mekanisk hjärtklaff
Kontinuerlig
Waranprofylax
Antitrombinbrist
Upprepade tromboser
APLA med VTE*
Handläggning
1 riskpoäng
Ingen åtgärd
2 riskpoäng
3 riskpoäng
4 riskpoäng
Kortidsprofylax postpartum Intrapartalt samt 6veckor Antepartumprofylax,
(minst
7dagar),
samt postpartum
intrapartalt samt minst
kortidsprofylax i samband
6veckor postpartum
med tillfällig riskfaktor
Vid tidigare VTE med
bestående
riskfaktorer
påbörjas profylax i tidig
graviditet
Vid tidigare VTE utan
bestående
riskfaktorer
påbörjas profylax i andra
trimestern.
Mycket hög risk
Högdos
antepartumprofylax,
intrapartalt, samt minst 12
veckor postpartum
Profylax påbörjas i tidig
graviditet
Provtagning vid trombosprofylax



APTT, PK-INR, TPK tages före start.
TPK kontrolleras 2 v. efter start av profylax och i graviditetsvecka 34
Anti-FXa kontrolleras 3 h efter given injektion då profylax givits i 2 v. enbart hos kvinnor med ingångsvikt <50kg och >80 kg. Anti-FXa
bör kontrolleras vid onormal viktuppgång under graviditeten och vid komplikationer.
Anti FXa 0.20-0.45 E/ml eftersträvas.
Dosering av trombosprofylax


Riskpoäng 2-4. Normaldosprofylax: Innohep 50-100E/kg/24 h, vanligtvis 4500E/dygn
Mycket hög risk. Högdosprofylax: Innohep 175E/kg/24 h, vanligtvis 4500E x 2/dygn.
Trombosprofylax vid Partus
Vid ankomsten till förlossningen kontrolleras APTT, PK-INR, TPK. Tidpunkt för senaste Innohep injektion noteras.





Vid spontant värkarbete ges reducerad dos, 2500E Innohep 24 h efter senaste injektion och därefter var 12:e h till patienten är förlöst.
Vid induktion tar patienten ordinarie dos Innohep på kvällen dagen före induktion, därefter som vid spontant värkarbete. Patienter som
under graviditeten tagit sin dos Innohep på morgonen ges reducerad dos, 2500E Innohep som morgondos induktionsdagen därefter som
vid spontant värkarbete.
Vid elektivt sectio kan 2500E Innohep ges med start 2-6 h efter operation.
Vid akut sectio, individuell behandling beroende på när senaste Innohep injektion getts.
Vid epidural-/spinalanestesi (EDA/SPA). Normaldosprofylax: Om normala APTT, PK-INR och TPK kan EDA/SPA anläggas 10h efter
senaste normaldosinjektionen eller 6 h efter reducerad dos. Påföljande profylaxdos ges tidigast 2 h efter anläggandet av EDA/SPA. Vid
högdosprofylax individuell handläggning.
Kateter borttages 10 respektive 6 h efter given injektion. Påföljande profylaxdos ges tidigast 2 h därefter.
Trombosprofylax Postpartum
Efter partus ges samma dos Innohep som under graviditeten. Innohep ges senast 12 h efter föregående dos och minst 6 v. Vid indikation för
profylax längre än 6 v., rekommenderas övergång till Warfarin.
Trombosprofylax vid Sectio utan tidigare trombosprofylax
Vid indikation ges 4500 E Innohep 2-6 h postoperativt. Trombosprofylax ges minst 7dagar och vid kvarstående riskfaktorer upp till 6v.
postpartum.