Trombosprofylax under graviditet

MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2013-11-26
2921-1
1 (4)
Trombosprofylax under graviditet
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
1p
Heterozygot
2p
3p
4p
Måttlig risk
Måttlig risk
Hög risk
Protein S brist
Homozygot
Tidigare VTE
Mekanisk hjärtklaff
Antifosfolipidsyndrom
Kontinuerlig
(APLA) utan VTE*
Waranprofylax
Lupusantikoagulans
Antitrombinbrist
Kardiolipinantikroppar
Upprepade tromboser
FV Leiden
Mycket hög risk
FV Leiden
Heterozygot
protrombin
mutation
Protein C brist
Homozygot
protrombin
mutation
Övervikt BMI>28 Immobilisering
vid inskrivning
Sectio
VTE hos
APLA med VTE*
förstagradssläkting
<60 år
Ålder >40 år
Preeklampsi
Hyperhomocysteinemi
Homocystein >8
under graviditet
Ablatio
Inflammatorisk
tarmsjukdom
Annan
större riskfaktor
Riskpoäng
*Tillägg av Lågdos ASA
Handläggning baserad på riskpoäng
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Annette Gunnarsson
Björn Karlsson
Björn Karlsson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2013-11-26
2921-1
2 (4)
Trombosprofylax under graviditet
1 Riskpoäng
2 Riskpoäng
Ingen åtgärd
Kortidsprofylax postpartum (minst 7dagar), samt kortidsprofylax i samband
tillfällig riskfaktor
3 Riskpoäng
6 veckors profylax postpartum
4 Riskpoäng
Profylax påbörjas i tidig graviditet och fortsätter hela graviditeten och minst 6 veckor
postpartum
Högdosprofylax påbörjas i tidig graviditet och fortsätter under hela graviditeten
och minst 12 veckor postpartum
Mycket hög
risk
Specialtillstånd
Hereditär antitrombinbrist- Högdosprofylax insatt före eller vid positiv graviditetstest i
samråd med koagulationsexpert plus antitrombinkoncentrat vid komplikationer/partus
Antifosfolipidsyndrom (APLA) - Högdosprofylax + ASA 75 mg x1
Mekaniska hjärtklaffproteser- sköts i samråd med kardiolog och koagulationsspecialist
Kvinnor med upprepade tromboser, kronisk warfarinbehandling, APLA med VTE och AT
brist bedöms som mycket hög risk och ska ha högdosprofylax
Ovariellt överstimuleringssyndrom (OHSS) ska ha normaldosprofylax 6 veckor efter
hemgång
Tillvägagångssätt
Provtagning vid trombosprofylax
APTT, PK-INR, TPK tages före start. Samt vb komplettering av trombofiliutredning
TPK kontrolleras 2 v. efter start av profylax för att utesluta heparininducerad
trombocytopeni
Anti-FXa kontrolleras 3 h efter given injektion då profylax givits i 2 v.
hos kvinnor med ingångsvikt >90 kg.
Anti FXa 0.20-0.45 E/ml eftersträvas. Vid behov av justering ändras dosen med 2500 E. Ny
kontroll av Anti-FXa efter dosändring utförs efter 2v.
Korttidsprofylax kräver inte provtagning
Kom ihåg stödstrumpor.
Dosering av trombosprofylax
Baseras på inskrivningsvikt på mvc
Riskpoäng 2 till<4. Normaldosprofylax
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Annette Gunnarsson
Björn Karlsson
Björn Karlsson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2013-11-26
2921-1
3 (4)
Trombosprofylax under graviditet
<90 kg Fragmin 5000 E x 1
>90 kg Fragmin 7500 E x 1
Mycket hög risk. Högdosprofylax:
<50 kg Fragmin 2500 E x 2
50-80 kg Fragmin 5000 E x 2
> 80 kg Fragmin 7500 E x 2
Vid högdosprofylax är rekommendationerna initialdoser. Man följer upp FXa aktiviteten
och denna skall vara mätbar hela dygnet dvs _> 0,1 E / ml före nästa dos
Trombosprofylax vid Partus
Vid normaldosprofylax
Vid ankomsten till förlossningen kontrolleras APTT, PK-INR, TPK. Tidpunkt för senaste
Fragmin injektion noteras.
-Vid spontant värkarbete eller induktion görs uppehåll under
aktivt värkarbete och Fragmin ges 4 timmar efter partus.
-Vid sectio startas Fragmin injektion 4 timmar efter okomplicerad operation.
Dextranbehandling skall inte ges. Första veckan ges injektion i låret för att undvika
hematom i såret.
Vid epidural-/spinalanestesi (EDA/SPA). Normaldosprofylax: Om normala APTT, PK-INR
och TPK kan EDA/SPA anläggas 10h efter senaste normaldosinjektionen eller 6 h efter
reducerad dos. Påföljande profylaxdos ges tidigast 2 h efter anläggandet av EDA/SPA. Vid
högdosprofylax individuell handläggning.
Kateter borttages 10 respektive 6 h efter given injektion. Påföljande profylaxdos ges
tidigast 2 h därefter.
Postpartum
Fragmin påbörjas efter 4 timmar och fortsätter 1-6 v beroende på riskpoäng.
Vid nedsatt njurfunktion kan Innohep användas
Vid högdosprofylax
Vid ankomsten till förlossningen kontrolleras APTT, PK-INR, TPK och antitrombin. Tidpunkt
för senaste Fragmin injektion noteras.
Vid spontant värkarbete reduceras dosen till halv normaldosprofylax 2-3 ggr/dygn
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Annette Gunnarsson
Björn Karlsson
Björn Karlsson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2013-11-26
2921-1
4 (4)
Trombosprofylax under graviditet
Vid induktion och sectio reduceras dosen till halv normaldosprofylax 2-3 ggr/dygn och
den sista dosen ges 24 timmar före operation.
EDA/Spinal är kontraindicerat
Postpartum
Fragmindosen höjs till prepartal nivå förutom vid hereditär antitrombinbrist.
Kvinnor som före graviditeten Waranbehandlades kan fortsätta med högdos Fragmin för
att ställas över polikliniskt efter 2-4 veckor på Waran. Vid högdosprofylax finns risk för
blödningskomplikationer eftersom effekten av LMWH vanligen postpartum och FXa
aktiviteten kontrolleras före injektion inom 1 vecka.
NSAID preparat skall inte ges som smärtlindring.
Hereditär antitrombinbrist- Skall alltid skötas i samråd med koagulationsspecialist och en
plan för behandling under graviditet, förlossning och postpartum skall utarbetas.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Annette Gunnarsson
Björn Karlsson
Björn Karlsson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet