Psykosocialt basprogram samt handläggning av psykisk sjukdom
under graviditet och puerperium
Psykosociala riskfaktorer
• Ålder < 18 år
• Ensamstående kvinna utan socialt stöd
• Permanent sjukpensionerad kvinna
• Arbetslöshet/socialbidragsberoende >1år
• Tidigare omhändertagna barn
• Missbruk, pågående eller nyligen avslutat
• Psykisk ohälsa/sjukdom
• Mentalt handikapp/förståndshandikapp
• Nyanländ invandrare/flyktingskap
• Svåra relationsproblem
• Sorg/trauma som ej har bearbetats
• Missbruk eller psykisk sjukdom/handikapp hos barnafadern
Psykosocial riskgraviditet
• Om kvinnan uppfyller ett eller flera av ovanstående kriterier följer hon inte basprogrammet
för MHV.
• Ta noggrann anamnes. Diskutera med patienten och eventuell partner. Barnmorska
journalför kort sammanfattning i MHV3.
• Samråd barnmorska och MHV-läkare vid planeringsrond. Ev. läkarbesök.
• Eventuell planeringskonferens med den gravida kvinnan, blivande barnafadern och berörda
samarbetspartners. Kurator är behjälplig vid koordinering av planeringskonferensen.
Vårdplan skrivs. Barnmorska eller läkare ansvarar för att detta blir gjort. Vårdplanen ska
godkännas av den gravida. Distribuera därefter till berörda parter.
Möjliga interna samarbetspartners
• NIKE - förlossningsrädsla, krisreaktion, fobi, ångest, tvång, övergrepp, PTSD.
• Specialbarnmorska - stödsamtal vid inledning av antidepressiv behandling insatt på KH,
nydebuterad depression under graviditet, postpartumdepression. Doktorer knutna till
specialbarnmorska: Susanna Holmgren och Åsa Goldring, KK.
• Kurator – psykosocial problematik, relationsproblem, sorg- och krisreaktion, orientering
vid ekonomisk problematik, stöd och rådgivning till enskilda barnmorskor.
Postadress
Besöksadress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
Telefon, sekr
013-22 31 23
E-post
[email protected]
Möjliga externa samarbetspartners
• Råd och Stöd
20 69 88
• Famnen, Linköpings Stadsmission 26 38 66
• Föräldraspädbarnsenheten, Hagadal (22) 47 45
• Sociala förvaltningen
20 61 88
(kvällar/helger 112)
• Familjerätten
26 30 00 vxl.
• Beroendekliniken US (missbruk)
US vxl
• Psykiatriker/distriktsläkare
(tidigare eller aktuell psykisk sjukdom)
• Akutenheten Psyk. kliniken
22 47 45
• BVC
se särskild tel.lista
Rökning under graviditet
• Ansvarig barnmorska Maria Rahm. Internutbildning av samtlig personal två tillfällen/år.
• Rökning under graviditet innebär en ökad risk för komplikationer under graviditet och
postpartum.
• Metod; motiverande samtalsmetodik och patientcentrerat förhållningssätt.
• Insatser under graviditeten avseende rökavvänjning ska dokumenteras i individuell
vårdplan för samtliga gravida rökare.
• Målet är tobaksfria föräldrar under graviditet och amningstid.
• Nikotinläkemedel är alltid att föredra framför rökning om fortsatt tobaksbruk är enda
alternativet.
Oklara symptom under graviditeten utan bakomliggande psykosociala risker
eller känd psykisk sjukdom
• Vid misstänkt nedstämdhet/ångest eller oro utan identifierbara orsaker enl. ovan rådgörs
med MHV-läkare och därefter ställningstagande till handläggning.
• EPDS kan användas som en hjälp även under graviditeten.
• NIKE, specialbarnmorska eller annan samarbetspartner utifrån MHV-läkares bedömning.
Postadress
Besöksadress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
Telefon, sekr
013-22 31 23
E-post
[email protected]
NIKE
• Medicinskt ansvarig läkare Susanna Holmgren, barnmorskor Birgit Ljungberg och Inger
Andersson, leg. Psykoterapeut Gunilla Sydsjö.
• Remiss skickas alt. telefonkontakt med någon av ovanstående vid brådskande ärenden.
•
•
•
Förlossningsrädsla (primär och sekundär)
Samtalsterapi
Ställningstagande till förlossningssätt
•
•
•
Ångestsjukdomar (PTSD, generaliserad ångest, tvång)
Fobier
Kognitiv beteendeterapi; individuell behandling eller i grupp
•
•
Krisreaktion eller Övergrepp
Bedömningssamtal och därefter ställningstagande till behandling.
Screening för depression postpartum
• Screening med EPDS i samband med efterkontrollen 6-10 veckor postpartum
• Om >13 poäng remitteras den gravida kvinnan till specialbarnmorska Lena Fransson.
Handläggning sker sedan i samråd med MHV-läkare, i första hand Susanna Holmgren och
Åsa Goldring, och under handledning av leg. psykoterapeut Gunilla Sydsjö.
• I de fall kvinnan har en tidigare etablerad kontakt remitteras hon dit.
Postadress
Besöksadress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
Telefon, sekr
013-22 31 23
E-post
[email protected]
Handläggning av kvinnor med misstänkt depression postpartum
10-13
poäng på
EPDS
>13 poäng på EPDS eller
>0 poäng på fråga 10
Önskar ej
kontakt
samtal med
barnmorska
ny
kontakt
efter 2v.
till specialbarnmorska för
bedömning, behandling och
ev. vidare remittering
Samtal, kognitiv beteendeterapi,
ev. psykofarmaka
Om forsatta
symptom;
erbjuds
samtalskontakt
Postadress
Besöksadress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
Telefon, sekr
013-22 31 23
E-post
[email protected]
Psykisk sjukdom under graviditet och postpartum. Omhändertagande av
kvinnan och barnet
Psykisk sjukdom under graviditet kan leda till besvärliga situationer, psykosociala problem och
anpassningsstörningar. Postpartum ses förutom den relativt vanliga och snabbt övergående
”maternity blues” en ökad förekomst av nyinsjuknande i depression, ca.10% av alla förlösta
och psykos, 0,1% av alla förlösta.
Under graviditeten
• Alla kvinnor som behandlas med någon typ av psykofarmaka ska kontakta sin psykiater
eller behandlande läkare för att diskutera behandlingen under graviditet och amning.
Läkaren tar ställning till om fortsatt behandling ska ges eller om den kan sättas ut under
graviditeten. De kvinnor som själva satt ut sin behandling i samband med
graviditetsbesked ska också kontakta sin läkare för diskussion.
•
Om kvinnan redan sköts av psykiater bör, efter kvinnans samtycke, remiss skickas för att
informera vederbörande att kvinnan är gravid i den händelse det ej är gjort.
•
MHV-läkare är ansvarig för att dokumentera den planering som görs för kvinnan avseende
graviditet, förlossning och postpartum.
•
SSRI preparat och tricykliska antidepressiva under tidig graviditet leder inte till någon ökad
risk för missbildningar. Bland SSRI-preparaten bör dock paroxetin (Seroxat) om möjligt
undvikas i tidig graviditet eftersom ett eventuellt samband mellan paroxetinanvändning och
en ökad risk för hjärtfel antytts om än ej bevisats.
SSRI-preparat, samt tricykliska antidepressiva såsom klomipramin och nortriptylin kan
användas under graviditet och amning. Dosen bör hållas så låg som möjligt under senare
delen av graviditeten med tanke på eventuell risk för adaptationsstörning hos barnet efter
partus. Sannolikt ger dock tricykliska antidepressiva mer adaptationsstörningar i
neonatalperioden än SSRI.
•
Litium ökar risken för hjärtanomalier. Riskökningen är dock så liten att den ej är indikation
för abort. Litium bör helst sättas ut eller doseras lägre under första trimestern. Remittera
enligt ovan så tidigt som möjligt i graviditeten. Ta ev. telefonkontakt med patientansvarig
psykiater. Litiumbehandling under graviditet och framförallt postpartum är svårstyrd pga.
ändrad njurclearance. Ultraljud med missbildningsdiagnostik rekommenderas i grav.v. 18 20. Litium passerar över i bröstmjölk och nyfödda riskerar att ackumulera litium och
utveckla toxicitet. Amning avrådes.
•
Benzodiazepiner bör undvikas som kontinuerlig medicinering.
•
Vid sömnsvårigheter ges i 1:a hand T. Propavan 25-50 mg t.n.
•
Vid oro/ångest ges i första hand T. Lergigan enl. FASS.
•
Neuroleptikabehandling kräver individuell bedömning av psykiater.
Postadress
Besöksadress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
Telefon, sekr
013-22 31 23
E-post
[email protected]
Postpartum
• Den nyförlösta kvinnan ska vårdas på BB, avd. 20. Ökad observation!
•
Om kvinnan skötts av psykiater under graviditeten ska remiss faxas till behandlande läkare,
Psykiatriska kliniken, med information att kvinnan är förlöst.
•
Vid eventuell nedläggande av amning bör Pravidel/Dostinex ej ges till kvinnor med
anamnes på svår psykiatrisk sjukdom då detta kan utlösa en psykos. Pröva att linda brösten.
•
Samtliga SSRI och tricykliska antidepressiva är OK under amning.
Omhändertagande av barnet
• Om modern behandlas med psykofarmaka ska barnet undersökas av barnläkare inom 8
timmar postpartum. Barnläkare tar ställning till fortsatt uppföljning!
•
Om nyförlöst kvinna överförs akut till psykiatrisk avdelning från avd.20 ska barnet
kvarstanna på BB. I ett senare skede görs en bedömning om barnet kan vistas på psykiatrisk
avdelning tillsammans med modern.
•
Om nybliven mamma som är utskriven från BB läggs in på Psykiatriska kliniken bör barnet
i första hand omhändertas av barnafadern, i andra hand läggas in tillsammans med modern
på Psykiatriska kliniken och i tredje hand på Barnkliniken i väntan på placering i
jourfosterhem.
OBS!
För ytterligare information se www.janusinfo.org.
Välj underrubrik; Läkemedel & Fosterskador alternativt Läkemedel & Amning
Postadress
Besöksadress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Universitetssjukhuset
i Linköping
Telefon, sekr
013-22 31 23
E-post
[email protected]