Basfakta - FundConnect

advertisement
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Placeringsfond Nordea Corporate Bond A tillväxt
ISIN-kod FI0008812458
Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab som ingår i finanskoncernen Nordea.
Mål och placeringsinriktning
Fonden eftersträvar att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med fondens
stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt.
Fonden placerar huvudsakligen i masskuldebrevslån som emitteras av
europeiska och amerikanska företag. Placeringarna görs i euro.
Fonden placerar främst i företagslån med högt kreditbetyg, dvs. investment grade. Bland derivatkontrakt utgör kreditriskswappar i
synnerhet en integrerad del av fondens placeringspolicy. Om ränteinstrumentet inte har ett kreditbetyg följer man upp emittentens
kreditrating.
Fondens investeringsbeslut görs inte uteslutande på basis av externa kreditvärderingar. Fondens medel kan också investeras i
finansiella instrument som enligt fondbolagets interna värdering
inte har ovannämnda kreditbetyg.
Förändringar i den allmänna räntenivån påverkar priserna på fondens ränteplaceringar i motsatt riktning. Om den allmänna räntenivån sjunker plötsligt 1 procentenhet, stiger priserna på placeringarna med 4–5 %, och omvänt (modifierad duration 4–5).
Fonden kan utnyttja derivat i placeringsverksamheten för att generera extra avkastning och effektivisera riskhanteringen.
Fondens jämförelseindex är Merrill Lynch EMU Corporate. Indexet
beskriver den genomsnittliga trenden på den eurodenominerade
företagslånemarknaden. Andelsvärdets utveckling kan avvika
något från jämförelseindexets utveckling på grund av den aktiva
portföljförvaltningen.
Fondens basvaluta är euro. Avkastningen från fondens placeringsobjekt, till exempel räntor, återplaceras.
Placeraren kan teckna och inlösa fondandelar varje finländsk bankdag med vissa undantag.
Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för
placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av 5 år.
Ytterligare information om fondens jämförelseindex, placeringsprocesser, placeringarnas kreditratingar och principerna om ansvarsfulla
investeringar finns i det officiella fondprospektet på
www.nordea.fi/fond.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Beakta att utvecklingen av värdet på fondandelen är förknippad med
antingen låg, medelhög eller hög risk efter riskkategorin ovan:
1-2 > låg │ 3-4-5 > medelhög │ 6-7 > hög.
Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de 5 senaste åren. Om fonden har lanserats för mindre än
5 år sedan, beräknas riskkategorin utgående från utvecklingen av
fondens jämförelseindex; i avsaknad av denna används andra objektiva utvärderingsgrunder. Fondens nuvarande kategori är 3. Den
lägsta kategorin (1) innebär ändå inte att placeringen är helt riskfri.
Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det är inte
möjligt att förutspå den kommande utvecklingen av fondens riskavkastningsprofil och kategori utgående från historiska uppgifter om
fondens kategori.
Avkastningen på räntemarknaden påverkas av förändringarna i räntenivån. Denna ränterisk mäts med modifierad duration. Avkastningen
på räntemarknaden påverkas dessutom av kreditrisken, dvs. osäker-
heten om återbetalningsförmågan hos emittenterna av masslån. Kreditrisken återspeglas som förändringar i priset på ränteplaceringen
då emittentens kreditbetyg eller de allmänna kreditriskpremierna
ändras. I denna fond utgörs risken i första hand av variationer i
räntenivån och kreditriskpremier.
Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens
värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:
• Derivatrisk: om derivat utnyttjas för att generera extra avkastning
kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat utnyttjas i säkringssyfte eller för riskhantering kan marknadsrisken
och den förväntade avkastningen minska. Till exempel motpartsriskerna och de operativa riskerna kan öka om derivat utnyttjas.
• Motpartsrisk: risken för att motparten i värdepappershandel eller
emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med
de avtalade villkoren.
• Likviditetsrisk: risken för att placeringarna i fonden inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris.
• Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i
penningvärdet eller politiska händelser.
• Den flexibla prissättningsmetoden kan öka fluktuationen i fondandelsvärdet.
Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet på
www.nordea.fi/fond.
1 (2)
Placeringsfond Nordea Corporate Bond A tillväxt
Basfakta för investerare
Avgifter/provisioner för fonden
Engångsavgifter vid teckning och inlösen av fondandelar
Teckningsprovision (%)
0,50
Inlösenprovision (%)
0,50
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar (innan de investeras) (innan
vinsten på din investering betalas ut).
Avgifter som debiteras fonden under året
0,60
Årliga avgifter (%)
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats år 2016.
Talet kan variera från år till år. Årliga avgifter inkluderar inte:
• Avkastningsbaserad provision • Transaktionskostnader betalda av
fonden.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsbaserad
provision (%)
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera
fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning. Teckningsavgift och inlösenavgift är maximital. I vissa fall
kan investeraren betala mindre; placeringsrådgivaren kan reda ut
detta. Årliga avgifter baserar sig på förvaltningsprovision plus övriga kostnader och illustrerar totalkostnadernas förhållande till fondens värde.
Ingen avkastningsbaserad provision.
På fonden tillämpas partiellt flexibel prissättningsmetod de värdeberäkningsdagar då fondens nettoteckningar överstiger en på förhand fastställd implementeringsnivå.Såsom teckningsprovisionen
minskar användning av metoden placerarens teckningssumma. Metodens inverkan på fondandelens dagliga värde är högst 1,75 %.
Med denna metod ersätts fonden för handelskostnader och kursdifferenser,och dessutom främjas jämlikheten mellan fondandelsägarna.
Metoden presenteras på adressen www.nordea.fi/fond.
Tidigare utveckling
Fondandel
Fondens startdatum 1.3.2000.
Andelsseriens startdatum 1.10.2007.
Jämförelseindex
16%
13,8
15,0
14,9
13,0
12%
8,5 8,3
8%
4,5 4,8
4,2 4,7
2,7 2,4
2,0 2,0
4%
0%
-0,4 -0,4
-4%
-4,9
-8%
-3,3
-12%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar.
I diagrammet visas den procentuella värdeförändringen i fondandelen och i jämförelseindexet under de 10 senaste kalenderåren.
Vid beräkning av avkastningen har den årliga förvaltningsprovisionen beaktats; provisioner för teckning och inlösen samt skatter
beaktas däremot inte. Tidigare utvecklingen
för andelsvärdet har beräknats i EUR.
Basvaluta EUR.
Praktisk information
Fondstadgarna, basfakta för investerare och annat informationsmaterial
fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.
Fondandelens värde finns tillgängligt på Nordeas kontor, i Nordeas
nätbank, i tjänsten Fonder Nytt på adressen www.nordea.fi/fond samt
hos Nordea Funds Ab.
Hemsida
www.nordea.fi/fond
Förvaringsinstitut
J.P. Morgan Europe Limited, filial i
Helsingfors
Revisor
PricewaterhouseCoopers Oy,
revisionssammanslutning
● Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även
att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar
vilka beskrivs noggrannare i det officiella fondprospektet.
● Skattelagstiftningen i fondens hemstat kan påverka investerarens
personliga skattesituation.
● Nordea Funds Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av det officiella fondprospektet.
● Information om ersättningspolicyn tillämpad av fondbolaget finns
tillgänglig på www.nordea.fi/fond. Investerare kan få en kopia av
fondprospektet på begäran kostnadsfritt.
● Fondandelarna i andelsserierna (A/B/I/P/S/Y) indelas i avkastningsoch tillväxtandelar utgående från utdelning av avkastning. På tillväxtandelarna betalas ingen avkastning, utan alla intäkter placeras i fonden
för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas avkastning årligen. Detta faktablad omfattar både tillväxtoch avkastningsandelar.
● Nordea Funds Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen i Finland på adressen PB 103, 00101 Helsingfors. ● Fondens
stadgar har fastställts 25.1.2017 i Finland, och de gäller fr.o.m. 9.3.2017. ● Dessa basfakta för investerare gäller per den 11.7.2017.
2 (2)
Download