Basfakta för investerare Placeringsfond Nordea Nordamerika Mål

advertisement
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Placeringsfond Nordea Nordamerika
ISIN-koder: tillväxt-/avkastningsandel FI0008805585 /FI0008805593
Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab som ingår i finanskoncernen Nordea.
Mål och placeringsinriktning
Fonden eftersträvar att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med fondens
stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt.
Fonden förvaltas av ett global diversified equities-team utgående från
en placeringsprocess,som inriktar sig på aktieselektering och avvägning av aktieplaceringar.
Fonden strävar efter att identifiera undervärderade kvalitetsbolag med
en stark balansräkning och lånsiktigt solida tillväxtutsikter i förmågan
att återförakapital till investerarna genom utdelning och/eller återköp.
De amerikanska företagen i synnerhet utför återköp av egna aktier.
Fonden placerar huvudsakligen i nordamerikanska företags aktier och
aktierelaterade värdepapper, till exempel aktiedepåbevis. Därtill kan
fonden placera högst 10 % av fondmedlen i aktier som är emitterade
av företag med hemort i Central- eller Sydamerika.
Minst 90 % av fondmedlen är placerade på aktiemarknaden.
Fonden kan utnyttja derivat i placeringsverksamheten för att generera
extra avkastning och effektivisera riskhanteringen. Fonden kan ingå
avtal med en utomstående instans om utlåning av värdepapper.
Fonden anlitar ett ombud i utlåningsverksamheten, dvs. en förmedlare
mellan fonden och de instanser som inlånar fondens värdepapper.
Fondens jämförelseindex är Standard & Poor’s 500-avkastningsindex
NTR (inkl. dividender efter skatt). Indexet beskriver den
genomsnittliga kursutvecklingen på den nordamerikanska
aktiemarknaden. Andelsvärdets utveckling kan avvika avsevärt från
jämförelseindexets utveckling på grund av den aktiva
portföljförvaltningen.
Fondens basvaluta är euro. Avkastningen från fondens
placeringsobjekt, till exempel dividender, återplaceras.
Placeraren kan teckna och inlösa fondandelar varje finländsk bankdag
med vissa undantag.
Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för
placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av 5 år.
Ytterligare information om fondens jämförelseindex,
placeringsprocesser, utlåning av värdepapper och principerna om
ansvarsfulla investeringar finns i det officiella fondprospektet på
www.nordea.fi/fond.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Beakta att utvecklingen av värdet på fondandelen är förknippad med
antingen låg, medelhög eller hög risk efter riskkategorin ovan:
1-2 > låg │ 3-4-5 > medelhög │ 6-7 > hög.
Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har
varierat under de 5 senaste åren. Om fonden har lanserats för mindre
än 5 år sedan, beräknas riskkategorin utgående från utvecklingen av
fondens jämförelseindex; i avsaknad av denna används andra
objektiva utvärderingsgrunder.
Fondens nuvarande kategori är 5. Den lägsta kategorin (1) innebär
ändå inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk-avkastningsprofil
och kategori kan förändras. Det är inte möjligt att förutspå den
kommande utvecklingen av fondens risk-avkastningsprofil och
kategori utgående från historiska uppgifter om fondens kategori.
Avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den
allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser,
såsom förändringar i politiken eller lagstiftningen. Fonden placerar
främst i ett enskilt land, och därför är risken för variationer i
avkastningen större än i en mer diversifierad fond. Fonden är
förknippad med valutarisk eftersom den placerar främst i värdepapper
i annan valuta än euro.
Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens
värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:
• Derivatrisk: om derivat utnyttjas för att generera extra avkastning
kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat
utnyttjas i säkringssyfte eller för riskhantering kan det leda till att
risken och den förväntade avkastningen minskar. Till exempel
motpartsriskerna och de operativa riskerna kan öka om derivat
utnyttjas.
• Motpartsrisk: Utlåning av värdepapper innebär motpartsrisk trots att
kvaliteten och beloppet av de säkerheter som ställts av låntagaren är
tillräckliga. Säkerheterna ska täcka kostnaderna för återköp i det fall
att låntagaren går i konkurs.
Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet på
www.nordea.fi/fond.
1 (2)
Placeringsfond Nordea Nordamerika
Basfakta för investerare
Avgifter/provisioner för fonden
Engångsavgifter vid teckning och inlösen av fondandelar
Teckningsprovision (%)
1,00
Inlösenprovision (%)
1,00
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar (innan de investeras) (innan
vinsten på din investering betalas ut).
Avgifter som debiteras fonden under året
1,00
Årliga avgifter (%)
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Provisionen är 20 % p.a. av fondandelens
extra avkastning som överstiger fondens
jämförelseindex S&P 500 NTR-avkastningsindex (inkl. dividender efter skatt).
Provisionen var 0,00 % för 2016.
Avkastningsbaserad
provision (%)
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera
fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning. Teckningsavgift och inlösenavgift är maximital. I vissa fall
kan investeraren betala mindre; placeringsrådgivaren kan reda ut
detta. Årliga avgifter baserar sig på förvaltningsprovision plus övriga kostnader och illustrerar totalkostnadernas förhållande till fondens värde.
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats år 2016.
Talet kan variera från år till år. Årliga avgifter inkluderar inte:
• Avkastningsbaserad provision • Transaktionskostnader betalda av
fonden.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det officiella
fondprospektet på www.nordea.fi/fond.
Tidigare utveckling
Fondandel
Startdatum 11.2.2002.
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar.
Jämförelseindex
60%
45%
30%
26,4 25,9
21,2 21,6 19,0 22,3
15%
30,6 28,7
13,4
5,2 4,9
10,3 12,2 10,0
6,8
14,6
0%
-15%
-6,2 -6,6
-30%
-34,7-34,2
-45%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
I diagrammet visas den procentuella värdeförändringen i fondandelen och i jämförelseindexet under de 10 senaste kalenderåren.
Vid beräkning av avkastningen har den årliga förvaltningsprovisionen beaktats; provisioner för teckning och inlösen samt skatter
beaktas däremot inte. Tidigare utvecklingen
för andelsvärdet har beräknats i EUR.
Basvaluta EUR.
2016
Praktisk information
Fondstadgarna, basfakta för investerare och annat informationsmaterial
fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.
Fondandelens värde finns tillgängligt på Nordeas kontor, i Nordeas
nätbank, i tjänsten Fonder Nytt på adressen www.nordea.fi/fond samt
hos Nordea Funds Ab.
Hemsida
www.nordea.fi/fond
Förvaringsinstitut
J.P. Morgan Europe Limited, filial i
Helsingfors
Revisor
PricewaterhouseCoopers Oy,
revisionssammanslutning
● Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även
att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar
vilka beskrivs noggrannare i det officiella fondprospektet.
● Skattelagstiftningen i fondens hemstat kan påverka investerarens
personliga skattesituation.
● Nordea Funds Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av det officiella fondprospektet.
● Information om ersättningspolicyn tillämpad av fondbolaget finns
tillgänglig på www.nordea.fi/fond. Investerare kan få en kopia av
fondprospektet på begäran kostnadsfritt.
● Fondandelarna i andelsserierna (A/B/I/P/S/Y) indelas i avkastningsoch tillväxtandelar utgående från utdelning av avkastning. På tillväxtandelarna betalas ingen avkastning, utan alla intäkter placeras i fonden
för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas avkastning årligen. Detta faktablad omfattar både tillväxtoch avkastningsandelar.
● Nordea Funds Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen i Finland på adressen PB 103, 00101 Helsingfors. ● Fondens
stadgar har fastställts 25.1.2017 i Finland, och de gäller fr.o.m. 9.3.2017. ● Dessa basfakta för investerare gäller per den 11.7.2017.
2 (2)
Download