Basfakta för investerare Placeringsfond Nordea Europeiska Aktier

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att
hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Placeringsfond Nordea Europeiska Aktier avkastning
ISIN-kod FI0008801592
Fonden förvaltas av Nordea Fondbolag Finland Ab som ingår i finanskoncernen Nordea.
Mål och placeringsinriktning
Fonden eftersträvar att generera värdeökning på det placerade
kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med lagen om
placeringsfonder och fondens stadgar samt att förvalta fondmedlen
aktivt.
Andelsvärdets utveckling kan avvika något från jämförelseindexets
utveckling på grund av den aktiva portföljförvaltningen.
Fonden förvaltas genom en internationell kapitalförvaltningsprocess
som går ut på att identifiera företag som gynnas mest av de globala
strukturella förändringarna i demografin, globaliseringen, och
teknologin.
Avkastningen från fondens placeringsobjekt, till exempel dividender,
återplaceras.
Fonden placerar medlen huvudsakligen i aktier och aktierelaterade
värdepapper såsom depåbevis emitterade av västeuropeiska företag.
Fonden placerar främst på den europeiska huvudmarknaden.
Minst 85 % av fondmedlen är allokerade på aktiemarknaden.
Fonden kan utnyttja derivat i placeringsverksamheten för att generera
extra avkastning och effektivisera riskhanteringen.
Fondens jämförelseindex är MSCI Europe NTR -avkastningsindex.
Fondens basvaluta är euro.
Placeraren kan teckna och inlösa fondandelar varje finländsk bankdag
med vissa undantag.
Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för
placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av 5 år.
Ytterligare information om bl.a. fondens jämförelseindex,
placeringsprocesser och principerna om ansvarsfulla investeringar
finns i det officiella fondprospektet samt på Nordeas webbplats
www.nordea.fi/fond.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Beakta att utvecklingen av värdet på fondandelen är förknippad med
antingen låg, medelhög eller hög risk efter riskkategorin ovan:
1-2 > låg │ 3-4-5 > medelhög │ 6-7 > hög.
Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har
varierat under de 5 senaste åren. Om fonden har lanserats för mindre
än 5 år sedan, beräknas riskkategorin utgående från utvecklingen av
fondens jämförelseindex; i avsaknad av denna används andra
objektiva utvärderingsgrunder. Fondens nuvarande kategori är 6.Den
lägsta kategorin (1) innebär ändå inte att placeringen är helt riskfri.
Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det är inte
möjligt att förutspå den kommande utvecklingen av fondens riskavkastningsprofil och kategori utgående från historiska uppgifter om
fondens kategori.
Avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den
allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser,
såsom förändringar i politiken eller lagstiftningen. Fondens
placeringar är koncentrerade geografiskt, och därför är risken för
variationer i avkastningen större än i en mer diversifierad fond.
Fonden kan också placera i värdepapper i annan valuta än euro och
placeringarna är då förknippade med valutarisk.
Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens
värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:
• Likviditetsrisk: risken för att placeringarna i fonden inte kan
omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris.
• Derivatrisk: om derivat utnyttjas för att generera extra avkastning
kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat
utnyttjas i säkringssyfte eller för riskhantering kan det leda till att
risken och den förväntade avkastningen minskar. Till exempel
motpartsriskerna och de operativa riskerna kan öka om derivat
utnyttjas.
Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet och på
Nordeas webbplats www.nordea.fi/fond.
1 (2)
Placeringsfond Nordea Europeiska Aktier avkastning
Basfakta för investerare
Avgifter/provisioner för fonden
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera
fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning. Teckningsavgift och inlösenavgift är maximital. I vissa fall
kan investeraren betala mindre; placeringsrådgivaren kan reda ut
detta. Årliga avgifter: totalkostnadernas förhållande till fondens
värde, dvs. Total Expense Ratio, TER.
Engångsavgifter vid teckning och inlösen av fondandelar
Teckningsprovision (%)
1,00
Inlösenprovision (%)
1,00
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar (innan de investeras)
(innan vinsten på din investering betalas ut).
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter (%)
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats under år
2012:
Talet kan variera från år till år. Årliga avgifter inkluderar inte:
• Avkastningsbaserad provision
• Transaktionskostnader betalda av fonden
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det officiella
fondprospektet (Avgifter), under adressen www.nordea.fi/fond.
1,60
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsbaserad
provision (%)
Ingen avkastningsbaserad provision.
Tidigare utveckling
Fondandel
Startdatum 21.10.1998.
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar.
Jämförelseindex
45%
30,5 31,6
30%
22,4 22,4
17,2 16,4
19,0
12,8
10,1 10,1
15%
17,2 17,3
9,7
7,7
5,3
11,1
0%
-15%
-8,1
-16,0
-30%
-45%
-46,3-46,1
I diagrammet visas den procentuella värdeförändringen i fondandelen och i jämförelseindexet under de 10 senaste kalenderåren.
Vid beräkning av avkastningen har den årliga förvaltningsprovisionen beaktats; provisioner för teckning och inlösen samt skatter
beaktas däremot inte. Tidigare utvecklingen
för andelsvärdet har beräknats i EUR.
Basvaluta EUR.
-60%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Praktisk information
Fondstadgarna, basfakta för investerare och annat informationsmaterial
fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.
Fondandelens värde finns tillgängligt på Nordeas kontor, i
Marknadsinformationstjänsten i Nordeas nätbank, i tjänsten Fonder
Nytt på Internetadressen www.nordea.fi samt hos Nordea Fondbolag
Finland Ab.
Hemsida
www.nordea.fi/fond
Förvaringsinstitut
J.P. Morgan Europe Limited, filial i
Helsingfors
Revisor
KPMG Oy Ab, CGR-Samfund
Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även
att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar
vilka beskrivs noggrannare i det officiella fondprospektet.
Skattelagstiftningen i fondens hemstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.
Nordea Fondbolag Finland Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av det officiella fondprospektet.
Fondandelarna i en viss andelsserie (A/B/I/S) indelas i avkastningsoch tillväxtandelar utgående från utdelning av avkastning. Andelsserierna i en viss fond kan omfatta både avkastnings- och tillväxtandelar. På tillväxtandelarna betalas ingen avkastning, utan alla intäkter placeras i fonden för att öka värdet på tillväxtandelarna. På
avkastningsandelarna betalas avkastning årligen.
● Fondens gällande stadgar har fastställts 1.10.2012 i Finland, och de gäller fr.o.m. 5.12.2012.
● Nordea Fondbolag Finland Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
● Dessa basfakta för investerare gäller per den 19.2.2013.
2 (2)