Titelsida två rader

advertisement
H+Energisystem
Presentation av projektet
Energistrategi 2035
• Den energi som används i Helsingborg 2035 kommer från
uthålliga förnybara energikällor.
• Staden skall vara energineutral i den meningen att tillförseln
av förnybar energi från anläggningar inom staden motsvarar
den mängd energi som staden använder.
• Energianvändningen är effektiv och resurssnål
• Samverkan i energifrågorna inom kommunen är god
H+ Energisystem
• För H+området är ambitionsnivån ännu högre =>
Plusenergiområde
• Här har vi chans att etablera ett systemsynsätt som kan
tillämpas på hela stadens utveckling
Öresundskrafts naturliga roll
• Energi för en bättre värld. Kraft för regionen.
• Öresundskraft äger energiinfrastruktur i H+området
• Betydande andel av Öresundskrafts vinst ingår i projektets
finansiering
• Samverkar med H+ genom att agera projektledare för
energiperspektivet. Vi avser att göra det genom att samverka
med andra.
Kravspecifikation för systemlösningen
• Energiöverskott över året
• Förnybar energi
• Kostnadsneutralt
• Återvunna produkter från området räknas som förnybara
• I sammanräkningen av olika energibärare tillämpas
primärenergibegreppet
• Produktion utanför området skall kunna motiveras
Omfattning H+ Energisystem
VA
•Värmeåtervinning
•Biogas
•Förbränning
Energi
•El
•Värme
•Kyla
Transport
•Bränsletransport
•Transportenergi
Avfall
•Förbränning
•Biogas
Intresseområden Systemlösning
Distribuerad
mikroproduktion
Drivkrafter
Styrmedel
AffärsH+
modeller
TPA
Smart Cities
Efterfrågeflexibilitet
Värmepumpar
Aktörer
SmartGrids
Elbilar
Kundnytta
Energilagring
Primärenergi
Hemautomation
Energi- Integritet/
Smarta
Mätare
återvinning säkerhet
Balanshantering
Virtual
Powerplants
Leveranssäkerhet
Tekniklösningar
Energieffektiva
Informations- produkter Användarinfrastruktur
beteende
Lågenergihus
Regelverk
Kompetens
Finansiering
Standarder
Delprojekt Systemlösning - Förstudie
2012
2013
Förstudie
Design
•Kartläggning av ramvillkor
•Identifiering av best practice
•Scenarier för energibalans
•Affärsmodeller
•Planering av designfasen
Genomförande
Delprojekt Systemlösning - Design
2012
2013
Förstudie
Design
Genomförande
•Förankring/Intressentdialog
•Fördjupad energibalans
•Fördjupade konsekvensanalyser
•Teknikval/Dimensionering
Under första halvåret 2012 vill vi göra
följande leveranser
• Principiell bild av systemscenariot med huvudkomponenter
• Övergripande energibalans som visar överskott i systemlösningen
• Bidragsansökan (EU etc)
• Energikrav på byggnaderna i området
• Metod för effektivt energibeteende
• Affärskoncept för att åstadkomma systemlösningen
• Utvecklad kompetens inom hållbara energisystem och hållbar
stadsutveckling
• Slutrapport från förstudien
• Uppdaterad projektplan för fortsatt arbete i designfasen
Best practice
• Vi är inte ute efter att bedriva forskning.
• Vi vill använda den bästa befintliga kunskapen.
Nollscenario (Business as usual)
Några ramvillkor
Business as usual =>
• Storlek: 100 hektar
• Normalt värmebehov: -90 GWh/år
• Invånare: 11 000
• Normalt elbehov: -36 GWh/år
• Nya bostäder: 5 000 st
• Transportenergi: -47 GWh/år
• Bostadsyta 570 000 m2
• Energi i avfall: +16 GWh/år
• Verksamhetsyta: 365 000 m2
• Solelpotential: +12 GWh/år
Download