År 2015 i korthet Koncernen Göteborg Energi

advertisement
I januari avyttrades aktieinnehavet i Lerums Energi AB
som nu blir helägt av Lerums Kommun.
År 2015 i korthet Koncernen Göteborg Energi
I december tecknades avtal med Air Liquide om avyttring
av aktieinnehavet i Lidköping Biogas.
Genomsnitts­
temperatur i
Göteborg
Omsättning och resultat
Kund
22
47
var vår prismässiga placering bland
landets elnätsföretag i Sveriges
290 kommuner enligt ­Nils
Holgersson-undersökningen.
7 300
var vår prismässiga placering bland landets fjärrvär­
meleverantörer av totalt 259 enligt Nils Holgersson-­
undersökningen. Inför 2016 har vi genomfört en
historisk prissänkning på fjärrvärme.
26
10
projekt delade tillsammans
på 850 000 kronor ut
Göteborg Energis Miljöfond.
56 %
procent av flerbostads­
husen i Göteborg är
fjärrvärme­­anslutna.
Vi har energief­
fektiviserat våra
kontorsfastigheter
med 23 procent
sedan 2011.
– 700
7,5°C
30 procent
ökning i biogas­­
produktion
under 2015.
Våra medarbetare
– 100
Vid årsskiftet 2015/2016 hade Göteborg Energi
1 050 anställda. 35 procent av dessa är kvinnor
och 65 procent är män.
2011
2012
2013
2014
2015
-645
350
290
2015
Budget
2015
2014
Vindkraft
Vi äger 17,5 vindkraftverk i fem olika vindkraftsparker.
Fossil energi
Vi har minskat elförlusterna i våra elnät och över­
träffat målet för 2015 med 5 procent (2,1 GWh
jämfört med målet 2 GWh)
400
Så långa är våra nät
300
0
2011
2012
2013
2014
2015
8%
Förnybar energi
20%
72%
200
100
var medeltemp
under okt–dec
2015, vilket var
3,5°C över norm
temp.
Härifrån kommer fjärrvärmen från Göteborg Energi
egna anläggningar för fjärrvärme ryms i
Göteborg Energis verksamhet.
Kväveoxid (ton)
2,3 °C
– 700
19
Koldioxid (kiloton)
var medeltemp under
jan–april 2015,
vilket var 3,3°C över
norm temp och
0,4°C under samma
period 2014.
500
Resultat efter finansiella poster
Totala utsläpp
500
EBITDA
– 400
30 %
Vi bidrar till en
giftfri miljö och har
fasat ut 56 pro­
cent av våra särskilt
farliga ämnen fram
till 2016 jämfört
med 2013.
Resultat efter finans
200
Miljö och utsläpp
23 %
1 400
800
1 300
minuter var medelavbrottstiden
per elnätskund för elnätsverksam­
heten (mål max 20 min).
Nettoomsättning
1 100
5 300
3 300
92
1 700
32 km
325 km
1 200 km
9 000 km
Fjärrkylanätet
Gasnätet
Fjärrvärmenätet
Elnätet
Återvunnen energi
Download