Resultatblad Värmekunders val och användning

advertisement
resultat
från fjärrvärmeforskningen
• Här presenteras och analyseras tidigare samhällsvetenskaplig forskning kring hur hushåll
väljer och använder bostadens värmesystem.
• Bekvämlighet, god värmekomfort och ekonomi är de viktigaste faktorerna när ett hushåll
väljer fjärrvärme. Information och kommunikation med energibolaget, media och grannar
anses också betydelsefullt.
• Att hushåll väljer bort fjärrvärme beror bland annat på att de har ett välfungerande upp­
värmningsalternativ som de är nöjda med, att de vill inte ansluta sig till ett system där de
är bundna av en leverantör, att de saknar förtroende för bolaget och deras kalkyler samt att
det verkar krångligt att konvertera om man har direktverkande el.
• Genom att ha kunskap om hur hushåll väljer värmesystem kan man på fjärrvärmeföretaget
påverka sina blivande kunder på ett mer effektivt sätt.
• I rapporten finns flera konkreta råd hur fjärrvärmeföretagen kan förbättra sitt arbete gente­
mot sina kunder och blivande kunder.
2009:7
Kundkunskap ger mer effektiv försäljning
Varje år byter ett stort antal hushåll uppvärm­
ningssystem. För att öka möjligheten att påver­
ka dessa konsumenter är det viktigt att förstå
hur de resonerar och hur de fattar beslut. I
denna rapport presenteras och analyseras tidi­
gare samhällsvetenskaplig forskning kring hur
hushåll väljer och använder sitt värmesystem.
De hushåll som väljer fjärrvärme gör det fram­
förallt för att fjärrvärme förväntas vara min­
dre arbetsamt än pellets, billigare än el och
säkrare i drift än bergvärme. Bekvämlighet,
god värmekomfort och ekonomi är de mest
betydelsefulla faktorerna. Information och
kommunikation med energibolaget, media
och grannar är också viktigt.
De som väljer bort fjärrvärme gör det fram­
förallt för att hushållet redan har installerat
ett välfungerande uppvärmningssystem som
de är nöjda med. Det kan också vara hushåll
som har direktverkande el och som upplever
att en konvertering är alltför besvärlig och
kostsam. Hushåll uppger också att de upple­
ver att de blir för starkt bundna till ett system
och en leverantör om de väljer fjärrvärme. En
del saknar förtroende för bolaget och deras
kalkyler och en del blir stressade av att de får
alltför kort tid på sig att bestämma sig för ett
erbjudande att konvertera eller inte.
I rapporten presenteras åtta lärdomar och ge­
nom att ta dessa till sig kan fjärrvärmeföreta­
gen förbättra sitt arbete gentemot sina kunder
och blivande kunder. Studierna visar bland
annat att fjärrvärmeföretagen måste arbeta
va l
un de Rs
ng
vä Rm ek
vä nd nI
oc h an
Rapport
I 2009:7
för resultaten ansvarar
Jenny Palm och Charlotta Isaksson vid
Linköpings universitet.
vill du läsa mer
fullständig rapport
Den fullständiga rapporten ”Värme­
kunders val och användning – Tidigare
forskning och framtida forskningsbehov”
kan laddas ner utan kostnad på
www.svenskfjarrvarme.se/fjarrsyn
”Värmekunders val och användning –
Tidigare forskning och framtida forsknings­
behov” sammanfattas tidigare forskning
hur hushåll väljer och använder sitt värme­
system. Genom att ha den kunskapen
fjärrvärmeföretag påverka sina blivande
privatkunder på ett mer effektivt sätt. Det
finns flera konkreta råd hur fjärrvärme­
företagen kan förbättra sitt arbete gente­
mot sina kunder och blivande kunder.
vill du veta mer
Kontakta Patrik Holmström, ansvarig för
affärsutveckling, 08-677 27 19,
[email protected]
Fjärrsyn – forskning som stärker konkurrens­kraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom
ökad kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle,
till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.
Programmet drivs av Svensk Fjärrvärme med stöd av Energimyndigheten.
mer med kommunikation och information till
sina kunder, eftersom kunskapen kring olika
värmesystem är låg. Fjärrvärme är så bekvämt
att många hushåll inte bryr sig om att alls
förstå och interagera med systemet, vilket
kan leda till suboptimal användning. Här kan
kundkommunikationen utvecklas ytterligare
genom exempelvis göra en lista på saker som
kunden bör kolla av med jämna mellanrum.
de blir beroende av ett monopolbolag som de
inte litar på, de litar inte på bolagets kalkyler, det
är hög anslutningskostnad och de känner sig
stressade av att de får alltför kort tid på sig att
bestämma sig för ett erbjudande att konvertera
eller inte. Här finns det flera konkreta saker som
företagen kan förbättra bland annat: att utforma
sina avtal och kontrakt så att kunden känner att
det är en kundrelation och inte ett beroendeför­
hållande, erbjuda flera olika prismodeller och inte
bara ett alternativ med hög anslutningskostad
samt förlänga betänketiden för ett erbjudande.
Skälen till att hushåll väljer att inte ansluta sig
till fjärrvärme är bland annat att de upplever att
Mer information finns på
www.svenskfjarrvarme.se/fjarrsyn
Telefon 08-677 25 50 • Fax 08-677 25 55
A
Download