Sociala risker

advertisement
Sociala risker
MSB 24 september 2014
Kajsa Sjösvärd
Sociala risker – inledande frågor
•
•
•
•
•
Vad är en social risk?
Varför ska vi arbeta med sociala risker?
Hur kan vi arbeta med sociala risker?
Hur mycket kostar sociala risker samhället?
Hur kan vi arbeta förebyggande?
Sociala risker
≠ Social
oro
Definition
sociala
risker:
”En social risk är sannolikheten för oönskade händelser,
beteenden eller tillstånd med ursprung i sociala
förhållanden och som har negativa konsekvenser på det
som bedöms vara skyddsvärt. ”
Källa: VG-modellen 2012
Social oro:
Yttringar av sociala risker. Så som
anlagda bränder, stenkastning, upplopp
Varför ska vi arbeta med sociala risker?
Hur kan vi arbeta med sociala risker?
•
•
•
•
RSA – risk och sårbarhetsanalys
Metodhandbok
Dialogbesök
Socioekonomiska beräkningar
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Varför sociala risker i RSA?
•
•
•
Breddar riskhanteringsperspektivet. Tidigare
tekniskt perspektiv kompletteras med ett socialt
baserat
Möjliggör för nya aktörer att delta i arbetet med
risk-och sårbarhetsanalys
Analys bygger på statistik, kommunspecifikt
framtagen
Metodhandbok
Dialogbesök
•
•
•
•
•
Alla länets 15 kommuner
Dialogen utgår från statistik för respektive kommun
Kommunledning, ansvariga politiker och berörda tjänstemän
Skapar en bas för analys i flera verksamhetsområden
Analys i RSA från och med 2014
Dalarnas län
Dalarnas län
Hur mycket kan sociala risker
kosta samhället?
Trygghetens
värde
Ingvar Nilsson
Anders Wadeskog
Hur kan vi arbeta förebyggande?
•
•
•
•
•
Agera tidigt
Agera gemensamt
Agera systematiskt
Öka kunskapen om risk- och skyddsfaktorer
Sociala investeringar
Robust samhälle – Risker av social karaktär, Växjö 101201 – [email protected]
Sociala risker i Dalarnas län
•
•
•
•
•
•
Dalarnas Samhällsråd är styrgrupp
Arbetet påbörjades regionalt 2010
Regionalt pilotprojekt, VG-modellen
Samhällsekonomiska beräkningar
Dialogbesök
Från 2014 återfinns sociala risker i de kommunala RSA
Från social risk till social investering
Riskidentifiering
Sociala
risker- idag
inom RSA
Dialog-analys
Rapportering/
åtgärdsförslag
Socioekonomi/
kostnad
Sociala
investeringar
Sociala risker –inledande frågor
•
•
•
•
•
Vad är en social risk?
Varför ska vi arbeta med sociala risker?
Hur kan vi arbeta med sociala risker?
Hur mycket kan sociala risker kosta samhället?
Hur kan vi arbeta förebyggande?
Tack för mig!
Kajsa Sjösvärd
010-225 04 61
Download