Läs yttrandet - Konkurrensverket

advertisement
Yttrande
vid Konkurrensrådets möte 2003-05-19
Konkurrensrådet
(N1997:08)
Angående avyttring av avtal m.m. inom Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (dnr 11/03)
Anmälan
Till Konkurrensrådet har inkommit en skrivelse från SVEBRA (Svenska
Brandskyddsföretag), med en begäran att Konkurrensrådet skall yttra
sig över det sätt som Södra Dalarnas räddningstjänstförbund avvecklar
sin försäljning och service av brandskyddsutrustning.
I ärendet framgår att Södra Dalarnas räddningstjänstförbund kommer
upphöra med service, årlig kontroll och försäljning av brandsläckare
och brandposter hos olika privata kunder. Förbundet har härvidlag
inbjudit privata företag att inkomma med anbud gällande övertagande
av nämnda förbunds kunder. Närmare rör det sig om att överta
muntliga serviceavtal samt placeringsregister på brandsläckare och
brandposter på de privata kunderna.
SVEBRA ser positivt på att förbundet upphör med nämnda
affärsverksamhet, men ställer sig frågande till det sätt som
affärsverksamheten avvecklas, bl.a. från legal utgångspunkt.
Konkurrensrådets bedömning
Konkurrensrådet har tidigare tagit ställning till förhållandet att
kommunala räddningstjänster som sidoverksamhet säljer
brandskyddsutrustning (yttrande dnr 12/99). Rådet konstaterade bl.a.
att när räddningstjänsten också säljer brandskyddsutrustning samt
underhåll och service av nämnda utrustning får räddningstjänsten i sin
myndighetsutövning en möjlighet att ge sig själv fördelar på
marknaden genom att vid brandsyn informera fastighetsägaren om att
erforderliga köp kan ske hos räddningstjänsten. Rådets slutsats var att
sammanblandning av dessa dubbla rollerna principiellt bör undvikas
och att räddningstjänster bör upphöra med sådan sidoförsäljning. Mot
denna bakgrund är det beslut som tagits inom Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund positivt.
Vad gäller de närmare formerna för den aktuella avvecklingen kan
sägas att förbundet sannolikt valt en ovanlig metod. Huruvida det
ligger något värde i att överta muntliga avtal och kundregister av
aktuella slag är oklart, men det eventuella värdet torde speglas av
anbudsnivåerna i upphandlingen. Ett enkelt alternativ hade i och för
sig varit att informera kunderna om dels beslutet om att upphöra med
2
affärsverksamheten, dels vilka privata leverantörer som kunderna
fortsättningsvis kan vända sig till.
Enligt Konkurrensrådets uppfattning är det dock svårt att se något
legalt hinder mot det nu valda förfarandet, som dessutom kan sägas
stå i samklang med kommunallagens krav på god hushållning med
offentliga medel. Förfarandet sker därtill öppet och till synes helt
konkurrensneutralt. Mot denna bakgrund finner inte Konkurrensrådet
något skäl att invända mot det aktuella förfarandet.
Download