KOSTPOLICY
VUXENNÄMNDEN I ESKILSTUNA
KOMMUN
INNEHÅLL
01
UTGÅNGSPUNKTER
02
VISION
03
MÅLGRUPP
04
MÅLTIDSINNEHÅLL
05
MÖJLIGHETER TILL INDIVIDUELL ANPASSNING
06
KOMPETENS OCH KOMMUNIKATION
07
KVALITET RIKTLINJER RUTINER OCH UPPDRAG
08
UPPFÖLJNING
09
MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
UTGÅNGSPUNKTER
• Grundläggande för verksamheten inom vuxennämndens ansvarsområden är en
helhetssyn på människan och dennes livssituation.
• Vägledande är även principen om alla människors lika värde och rättigheter oavsett
ålder och funktionshinder. Personer som är beroende av stöd och hjälp ska även ges
möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag. I så stor utsträckning som
möjligt ska detta stöd vara anpassat efter individens enskilda behov och önskemål
• Den här kostpolicyn anger den politiska viljan med verksamheten inom
vuxennämndens ansvarsområden. Dokumentet utgör ett ramverk för att säkerställa
resultat och kvalitet i verksamheten samt definiera ramarna för den individuella
anpassningen av måltider. Som utgångspunkt gäller nylagad mat från lokala
tillagningskök och att en hög grad av egen tillverkning ska eftersträvas
• För att policyn ska bli verksam och bli det verktyg som den syftar till att vara lämnas
utrymme för varje enhet och verksamhet att arbeta med konsekvenser och praktisk
tillämpning.
VISION
”MED TANKE OCH KÄNSLA VÄLKOMNAR VI
OLIKHETER OCH MÖTER FRAMTIDENS
FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÅLLBARHET,
UPPLEVELSER OCH VÄLBEFINNANDE”
MÅLGRUPP
Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande syfte och målgruppen
utgörs främst av personer med måltider i sitt biståndsbeslut, vilket
innebär
• Personer i särskilt boende och
• Personer i ordinärt boende som är beviljade insatser i form av
t.ex. matlag, matleveranser och daglig verksamhet
• Utöver detta ska det finnas mötesplatser och restauranger med
god tillgänglighet
MÅLTIDSINNEHÅLL
Alla måltider som produceras inom ramen för vuxennämndens verksamhet, oavsett
utförare, ska vara av god kvalitet, näringsriktiga och väl sammansatta i enlighet med
de nationella riktlinjerna (Svenska Näringsrekommendationerna, SNR)
• Måltiderna ses som en del av individens livssituation, en positiv upplevelse och främjar en god
hälsa och välbefinnande
• Respekt för individens integritet präglar verksamheten
• Pedagogiska måltider sker enligt rutin
• Nutritionsrutinerna är kända och förankrade inom verksamheten
MÖJLIGHETER TILL INDIVIDUELL ANPASSNING
Alla personer ska i största möjliga mån kunna påverka sina måltider och sin
måltidsmiljö. Anpassningen får inte äventyra individens hälsa eller säkerhet och
innebär bland annat att:
• Individuella behov, etiska, kulturella eller religiösa skäl, tillgodoses så långt det är möjligt
• Högtider och traditioner bör uppmärksammas.
• Rutinerna för specialkost och konsistensanpassad kost är kända och förankrade inom
verksamheten
KOMPETENS OCH KOMMUNIKATION
Samtlig personal ska ha uppdaterad kompetens för att kunna åstadkomma det
hälsofrämjande arbete som måltiderna ska bidra till. Kompetensutveckling sker
utifrån regelbundna kompetenskartläggningar. Kommunikationskanalerna är tydliga
och rutiner för kommunikation och informationsspridning finns.
• Varje enhet ska ha minst ett kostombud med en tydlig roll i verksamheten
• Utförarna ska ansvara för att kompetensutveckling sker utifrån regelbundna
kompetensenkartläggningar
KVALITET, RIKTLINJER, RUTINER OCH
UPPDRAG
Måltiderna och måltidsverksamheten skall vara av god kvalitet. Uppdragsbeskrivning
ligger till grund för verksamheterna. Verksamheterna har gemensamma rutiner som
uppdateras vid behov och är samordnade med andra riktlinjer inom verksamheten.
• Måltidsplaneringen för de lokala tillagningsköken utförs i enlighet med gällande nationella nutritionsriktlinjer
• Individens näringsintag följs upp enligt nutritionsrutinen som följer den länsgemensamma
rekommendationen
• Rutinen för egenkontroll av livsmedelshygien är känd och samtliga utförare har en tydlig ansvarsfördelning
kopplad till denna
UPPFÖLJNING
De olika områdena i kostpolicyn ska följas upp med regelbundenhet och resultatet ger
information om huruvida organisationen eller verksamheten behöver justeras. Även
kostpolicyn ska uppdateras regelbundet för att vara relevant och fungera som
ramverk för verksamheten.
• Uppföljning sker regelbundet utifrån uppdragsbeskrivningen mellan uppdragsgivare och
utförare
• Kvalitetsuppföljning inom utförarverksamheterna sker utifrån uppdragsbeskrivning och vid
behov
• Uppföljning sker i enlighet med åtaganden i kostpolicyn
• Resultatet av dessa uppföljningar analyseras och ger effekt på organisationen
MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Måltidsverksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunens riktlinjer om hållbar
utveckling.
• Livsmedelsval görs utifrån parametrarna ekologiskt och närodlat i så stor uträckning som möjligt,
dock inte på bekostnad av individens valfrihet och förutsatt att råvarornas kvalitet är likvärdig.
• Verksamheten fokuserar på att uppfylla kommunens uppställda mål om ekologiska livsmedel och
sträva efter lokalt producerade livsmedel.
• I möjligaste mån samordnas transporter för att optimera minskade koldioxidutsläpp.