Den värdefulla måltiden
i vården, skolan och omsorgen
Ta vara på måltidens
möjligheter!
Bra måltider behöver inte
kosta mer än dåliga
I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner
måltider i vård, skola och omsorg. Till
måltiderna används livsmedel för cirka
8 miljarder kronor per år. De offentliga
måltiderna påverkar på så vis både efterfrågan och utbud av bra mat och måltider.
Med rätt engagemang, kompetens och
samverkan finns stora vinster att hämta
hem från de medel som investeras i
offentliga måltider. Måltidens mervärden
slösas bort om den inte tas tillvara i
kärnverksamheten, den dyraste måltiden
är den som inte äts upp!
Goda och bra måltider ger nöjda
matgäster, stolt personal och kan
bidra till att höja kvaliteten i hela
verksamheten. Måltiderna i förskola och
skola har betydelse för en jämlik hälsa,
social gemenskap, trivsel och elevernas
förutsättningar för lärande. Inom vård
och omsorg kan måltiden bidra till högre
livskvalitet, minskat vårdbehov och ett
snabbare tillfrisknande.
En bra måltid är mer än
maten på tallriken
En bra måltid får matgästen att må bra
och känna matglädje. Att måltiden är god
och trivsam är viktigt för att maten ska
hamna i magen. En bra måltid ska också
vara näringsriktig och säker att äta.
Dessutom ska måltiden vara miljömässigt
och socialt hållbar. Med integrerad menas
att måltiden tas tillvara som en resurs i
verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att nå god kvalitet på alla områden
krävs samverkan.
Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas
i planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten.
Fokusera på matgästen
Det finns ingen universallösning för
alla matgäster. Därför är det viktigt att
måltidsverksamheten genomsyras av
flexibilitet och hög servicekänsla. Den
som bor på ett äldreboende, får hjälp
via hemtjänst eller vårdas på sjukhus bör
kunna påverka vad, när och hur han eller
hon vill äta. Barn i förskola och skola bör
involveras och ges gott om tid att äta.
Sätt upp mål och fråga efter
resultaten
Politiskt fastställda mål kring måltiderna
är viktiga för att skapa en gemensam
målbild för alla inblandade kring såväl
upphandling, tillagning och servering.
Titta inte enbart i backspegeln utan
sikta framåt, höj ambitionerna och låt
er inspireras av goda exempel. Ta fram
konkreta handlingsplaner utifrån målen
och följ upp resultatet. Den som har ett
övergripande ansvar för måltiderna och
kärnverksamheten har rätt att ställa höga
krav och förvänta sig resultat.
Skapa en organisation med
samarbete över gränser
Bra måltider kräver en måltidsorganisation
med rätt förutsättningar och ett tydligt
mandat att driva utvecklingen framåt mot
fastställda mål. En viktig framgångsfaktor
är att det interna samarbetet fungerar bra
– mellan politiker, inköpare, måltidspersonal
samt personal ute i de olika verksamheterna.
Den som styr verksamheten bör skapa
förutsättningar för och ställa krav på dialog
och samarbete över gränser.
Satsa på kunskap och
kompetens
Se till att skapa en måltidsverksamhet
som lockar till sig kompetent och
engagerad personal – det kan göra stor
skillnad. Alla som arbetar med eller
nära måltiden behöver kunskap om
vad som kännetecknar en bra måltid,
vad den kan bidra till och vilken roll
just de har. Det gäller såväl rektorer
och äldreomsorgschefer som kockar,
pedagoger och vårdpersonal.
Nationellt kompetenscentrum för måltider
i vård, skola och omsorg
På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för
måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för
fortsatt utveckling av de offentliga måltiderna genom att stödja,
samordna och sprida den kraft och kunskap som finns ute i landet.
Målet är att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna
matglädje och må bra av maten.
Läs mer på:
www.livsmedelsverket.se/maltider
Följ oss på:
www.maltidsbloggen.blogspot.com
Twitter: @Maltiden
TA TILLVARA MÅLTIDEN!