Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska

advertisement
Utbildningsprogram > Arbetsplatser
Vägen till yrkeskunskap
inom det humanistiska och
pedagogiska området
Yrkesinriktade grundexamina
Grundexamen i teckenspråkshandledning
Grundexamen i barn- och familjearbete
Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion
Det humanistiska och pedagogiska området
Arbetet inom det humanistiska och pedagogiska området går ut på mångsidig handledning och fostran av människor i olika åldrar.
De som avlagt grundexamen kan arbeta i en
kommun eller församling, på anstalter, i olika
organisationer och samfund eller i skolor och
läroanstalter. Arbetet består av handledning,
vars mål är att främja tillväxten hos människor
i olika åldrar och hjälpa dem att identifiera
sina resurser, stärka sin identitet och utveckla
sin livskompetens.
Yrkesexamina i branschen är planerade utgående från arbetslivets behov. De är treåriga,
omfattar 120 studieveckor (sv) och ger allmän
behörighet för fortsatta studier. I studierna
ingår minst 20 studieveckor i form av inlärning
i arbetet på arbetsplatser. Examina bygger på
grundskolans lärokurs. De lämpar sig även för
personer som genomgått gymnasiets lärokurs
2
Humanistiska och pedagogiska området
eller avlagt studentexamen (studietiden förkortas då med 30 sv). Det är också möjligt att
parallellt avlägga både yrkesinriktad grundexamen och studentexamen.
Sysselsättningsläget inom branschen är gott.
I och med att de stora åldersklasserna snart
går i pension, uppstår det inom vissa sektorer
rentav brist på arbetskraft. Dessutom ökar
behovet av arbetskraft inom den tredje sektorn.
Specialungdomsarbetet, nya samarbetsformer
mellan skolor och enheter inom ungdomsarbetet samt arbetet med förhindrande av utslagning, väntas också öka arbetskraftsbehovet.
Det finns tre grundexamina inom det humanistiska och pedagogiska området och
ett utbildningsprogram per examen.
Det är också möjligt att avlägga yrkesoch specialyrkesexamina inom området.
Grundexamen i
teckenspråkshandledning
En teckenspråkshandledare behärskar teckenspråk och fungerar som handledare och
assistent för teckenspråkiga personer och
personer som använder teckenspråk i sin
kommunikation. En teckenspråkshandledare bör ha speciellt goda kommunikationsfärdigheter. Även färdigheter i att handleda
och assistera multihandikappade behövs.
Teckenspråkshandledaren får under studietiden baskunskaper i teckenspråk.
Teckenspråkshandledare (=examensbenämning) blir den som genomgått
utbildningsprogrammet för teckenspråkshandledning
eller i skolor och läroanstalter med uppgifter som berör elevernas skolgång och
studier. Andra arbetsuppgifter finns inom
anstalts- och åldringsvård samt på olika
kurser, läger och i klubbar som handledare eller personlig assistent. Handledarna
kan också arbeta med hörande personer,
som använder sig av teckenspråkstjänster.
Man kan även erbjuda sina tjänster (t.ex.
assistans, stödpersonsservice) via ett eget
företag.
Teckenspråkets ställning i samhället har
förstärkts och teckenspråkiga tjänster
utvecklas hela tiden. I takt med att befolkningen åldras ökar också behovet av assistansservice. Teckenspråkskommunikation
har under de senaste åren använts i allt
större utsträckning även inom språklig
rehabilitering av hörande personer, t.ex.
dysfatiska och utvecklingsstörda barn.
Som en följd av det torde behovet av
handlednings- och assistansuppgifter öka.
Arbetsplatser
Teckenspråkshandledare kan arbeta inom
småbarnsfostran (barndagvård, morgonoch eftermiddagsverksamhet, familjearbete)
Humanistiska och pedagogiska området
3
Grundexamen i
barn- och familjearbete
Grundexamen ger färdigheter att arbeta
med barn och deras familjer inom olika
samhällssektorer och i samarbete med
andra som också innehar fostrande uppgifter. Den som arbetar i branschen bör
vara intresserad av människors tillväxt
och utveckling, ha interaktions- och andra
4
Humanistiska och pedagogiska området
sociala färdigheter, vara metodisk men
också empatisk och kunna motivera andra.
Viktigast är att kunna fungera såväl med
enskilda individer som med grupper eller
nätverk av människor. Även handledningsfärdigheter krävs inom branschen.
Barnledare blir den som genomgått
utbildningsprogrammet för barn- och
familjearbete
Arbetsplatser
Den som avlagt grundexamen kan arbeta
med barn och deras familjer inom olika
samhällssektorer och samarbetar också
med andra som innehar fostrande uppgifter. Arbetet består av handledning av barn
och barngrupper samt familjearbete i olika
former. En barnledare arbetar som fostrare
på daghem, inom klubb- och lägerverksamhet, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och inom lek- och
handledningsverksamhet. Arbetsgivare kan
vara en kommun eller församling, privata
företag eller organisationer.
Det finns ett växande behov av öppen
och flexibel gruppverksamhet. Verksam-
heten kan flexibelt placeras i olika verksamhetsmiljöer. Behovet av yrkesskicklig
arbetskraft inom barn- och ungdomsarbete
ökar. Till exempel inom småbarnsfostran,
familjearbete, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, handledning
av fritidsverksamhet för barn och unga
och specialungdomsarbete väntas behovet av arbetskraft öka i framtiden. Även
nya samarbetsformer mellan skolor och
enheter inom ungdomsarbetet samt arbetet
med förhindrande av utslagning påverkar
arbetskraftsbehovet. Antalet barn med
speciella behov av stöd och handledning
har ökat och behoven inom detta område
kommer att växa.
Humanistiska och pedagogiska området
5
Grundexamen i
ungdoms- och fritidsinstruktion
En ungdoms- och fritidsinstruktör planerar,
skapar förutsättningar för och handleder
frivillig fostrande verksamhet och fritidsverksamhet för barn, unga och vuxna utgående från deras behov. Arbetet utförs ofta
inom samarbetsnätverk i mångprofessionell
miljö. I arbetet med unga är det speciellt
viktigt att kunna handleda på ett metodiskt
sätt (kultur, idrott och äventyrsupplevelser,
läger-, exkursions- och upplevelseverksamhet) samt att främja de ungas levnadsför-
6
Humanistiska och pedagogiska området
hållanden och livsmiljö. Tyngdpunkten i
arbetet ligger vid social bekräftelse, mångkulturellt ungdomsarbete samt medborgaraktivitet.
Den som arbetar i branschen bör vara
intresserad av människors tillväxt och
utveckling, ha interaktions- och andra
sociala färdigheter, vara metodisk men
även empatisk och kunna motivera andra.
Viktigast är att kunna fungera såväl med
enskilda individer som med grupper eller
nätverk av människor. Även handledningsfärdigheter krävs inom branschen.
Ungdoms- och fritidsinstruktör blir den
som genomgått utbildningsprogrammet
för ungdoms- och fritidsinstruktion
Arbetsplatser
En ungdoms- och fritidsinstruktör kan
arbeta i en kommun, organisation eller
företag, på olika anstalter, inom utvecklingsprojekt och andra projekt eller som
självständig yrkesutövare. Ungdoms- och
fritidsinstruktören har specialkunskaper i
att identifiera olika kulturer och uppväxtmiljöer samt att främja de ungas levnadsförhållanden och livsmiljö.
Det finns ett växande behov av öppen
och flexibel gruppverksamhet. Verksamheten kan flexibelt placeras i olika verksamhetsmiljöer. Behovet av yrkesskicklig
arbetskraft inom barn- och ungdomsarbete
ökar. Till exempel inom småbarnsfostran,
familjearbete, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, handledning
av fritidsverksamhet för barn och unga
och specialungdomsarbete väntas behovet av arbetskraft öka i framtiden. Även
nya samarbetsformer mellan skolor och
enheter inom ungdomsarbetet samt arbetet
med förhindrande av utslagning påverkar
arbetskraftsbehovet. Antalet barn med speciella behov av stöd och handledning har
ökat och behovet inom detta område kommer att växa.
Humanistiska och pedagogiska området
7
> Fortsatta studier
En grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller
universitet. Inom området finns två yrkeshögskoleexamina:
Man kan avlägga utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete inom det humanistiska och pedagogiska området och erhåller examen som
samhällspedagog (YH) eller som teckenspråkstolk (YH) inom
utbildningsprogrammet för teckenspråkstolk.
Man kan fördjupa sina kunskaper genom att avlägga yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom. Också barnträdgårdslärar– eller
klasslärarutbildning är naturliga fortbildningsalternativ.
Mera information
www.utbildningsstyrelsen.fi (utbildningssystemet>Finlands utbildningssystem>
utbildningen på andra stadiet>yrkesutbildningen) och
www.edu.fi/svenska (yrkesutbildning>grundläggande yrkesutbildning) och
www.ammattiosaaja.fi/sve och www.ammatillinenkoulutus.com
10/2005
Utbildningsstyrelsen/försäljning. Pb 380 (Hagnäsgatan 2) 00531 Helsingfors
tfn: (09) 7747 7450; fax (09) 7747 7475. E-post: [email protected],
Internet: www.oph.fi/svenska/bokhandel
Download