av Semi kvantitativ art kvantiteras för information

advertisement
av
._----
,--------
_
-
-
Cefadroxil
-
CDB
._. __ ._....
.. _._..
---_._-------------Resultatet giltigt för alla kinoloner (undantaget P. aeruginosa där ciprofloxacin har större effekt än övriga).
I(inoloner bör ej användas viclnedre okomplicerad UVI.
--------_._-_._-Cefadroxil innebi\rSförcefotaxim, ceftriaxon och för Gramnegativa stavbakterier ocl<så för ceftazidim och ceftibuten.
I är normal SIR-I<lassifikation för E.coli utan resistenslllol<anismer OCll l<8n betral<tas som behancllingsbar enclast vid ol<omplicerad UVI.
-
Ciprofloxacin
_
CIP
Resultatet giltigt även rör amoxicillin och amoxillin-klavulansyra.
E.coli utali-reslstens betraktas-SOIIl behandlingsbar medalnpiCijjin och am"oxicillin endast vid nedre okomplicerad UVI.
.
Ampicillin
~
AIVIP
_-~--
.__._.._---_.__..
R skall anses gälla även för övriga cefalosporiner 0111 annat ej anges.
_.
CFZ
Ceftazicljm
Ceftazidi!l1....~s.ärskilt aktilJl..rllot Pseudomonas och andra Gramnegativa stavbakterier. Resultat lämnas inte rör Grampositiva bakterier.
CTS -Ceftibuten
Resultatet giltigt endast rör ceftibuten.
- - - - _..
CTX Cefotaxim
Om ej annat anges är resultatet giltigt för cefotaxim och ceftriaxon.
DAP
Besultatet ~Jiltigt endast för claptolll~in.
Daptomygi~~".
--_._-_._-DOX J.l<l~ycyklin
Resultatet giltig~löLall~l!El~:Clcyl<liner (doxy-, tetracyklin)
--_._.__.
Erytromycin
Resultatet gäller erytro-, roxitro-, klaritro-_och azitromycin och om ej annat anges telitromycin.
__
~
FUS
Fusidinsyra
Resultat lämnas enbart för stafylokocker.
GEN
Gentamicin
Partiell kors resistens med övriga aminoglykosider - separat resistensbestämning för övriga medel om aktuellt.
~ Imipenem
Resultatet är endast giltigt för imipenem.
ISO
1(loxa-, dikloxa- & Om S " Stafylokocker: resultatet~Jiltigt för kloxacillin, dildoxacillin, flukloxacillin, cefadroxil, cefuroxim, cefotaxim, imipenem och meropenem.
flukloxacillin
Om R" Stafylokocker: resultatet giltigt för betalaktamantibiotika: penicillin G & V, ampicillin, piperacillin, kloxa-, dildoxa-,
_.!!uJ<~02'acillin, cefadroxil, cefuroxim, cefotaxim, imipenem, meropenem m fl. (s k MRSA).
~I-·_·--KlA
Klaritromycin
Normalt lämnas resultat endast för H.pylori. För övriga bakterier - se resultatet för ERY ovan.
~I Klindamycin
Resultat lämnas endast för grampositiva bakterier och anaerober.
LIN
Resultatet giltigt endast för linezolid. Används endast efter samråd med infektionsläkare.
Linezolid
lOR
Lorakarbef
Endast vid övre luftvägsinfektioner.
IVIEC Mecillinam
Endast för urinvägsinfektioner. Resultatet giltigt för pivmecillin8m.
l\iiER Meropenem
Resultatet är endast giltigt för meropenem.
IVIOX Moxifloxacin
Moxifloxacin har högst aktivitet mot grampositiva bakterier.
IVIZl
Metronidazole
Resultatet gäller både metronidazol ocll tinidazol.
NIT
Nitrofurantoin
I Endast för nedre okomplicerad urinvägsinfektion.
PCG
Penicillin G
Resultatet gäller endast PCG.
PCV
Penicillin V
Resultatet gäller både PCV och PCG.
PTZ
Pip/tazobactam I Piperacillin med belaktamashämmare.
RlF
Rifampicin
Används endast efter samråd med infektionsläkare.
TEl
Används endast efter samråd med infektionsläkare.
Teil<oplanin
TOB
Tobramycin
Partiell korsresistens med övriga aminoglykosider - separat resistensbestämning för övriga medel om aktuellt.
TRI
Trimetoprim
Resultatet gäller trimetoprim och trimetoprimsulfa.
TSU
TrimSulfa
Resultatet gäller endast trimetoprimsulfa.
VAN
Vankomycin
Används endast efter samråd med infektionsläkare.
.. _-_._---
I
I
"""_O
"".
."_.~-----------
I
I
I
S ::: Känslig: Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid dosering rekommenderad för denna typ av infektion.
I :: Indelerminant: Behandlingseffekten med detta medel är osäker. Bakterien Ilar förvärvat låggradig resistens mot medlet eller Iwnaturligt lägre känslighet för medlet.
R ::: Resistent: Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet.
Andra antibiotikaförkortningar: AMF (amfotericin B), AMI (amikacin), AZI (azitromycin), AZT (aztreonam), CEX (cefalexin), CFM (cefepim), CFP (cefpirom),
CFR (ceftriaxon), CIX (cefixim), COL (colistin), CPO (cefpodoxim), DOR (dorip8n8m), ERT (ertapenem), FLC (flucytosin), FLZ (fluconazol), ITR (itraconazol), KLO (kloramfenil<ol),
LEV (Ievofloxacin), MOX (moxifloxacin), MUP (mupirocin), NOR (norfloxacin), OFL (ofloxacin), ROX (roxitromycin), SPE (spektinomycin), TEL (telitromycin), TIG (tigecyklin).
Resistens med särskild
W " " , Y}J"''''~'' betydelse
IVIRSA, IVIRSE
VRE
ESBL
Semi kvantitativ
Sparsam växt
Måttlig växt
Riklig växt
Meticillin- (och ofta multi-) resistenta S.aureus respel<tive S.epidermidis. Stafylokocker med denna resistensmekanism (mecA-gen) är
automatiskt resistenta mot samtliga betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer).
Vankomycinresistenta Enterokocker (E.faecalis / E.faecium).
Resistensmekanism hos gramnegativa tarmbakterier som oftast innebär resistens mot flertalet betalaktamantibiotil<a och på grund
av multi resistens även mot många andra antibiotika.
art kvantiteras för
<10 7 bakterier/L «10 4 bakterier/mL)
107 - 108 bakterier/I_ (10 4 - .10 5 bakterier/mL)
>.10 8 bakterier/L (> 105 bakterier/mL)
Primärpatogena bakterier i urinvägsinfektioner (E.coli och S.saprophyticus)
anses signifikanta redan vid sparsam växt.
information
Provtagningsanvisningar med kompletterande upplysningar om tolkning av analyssvar, antibiotikaresistens i Kronobergs län, normalmaterial för antikroppsnivåer, sammanställningar av fynd samt ackrediteringens omfattning finns publicerade på internetadress: www.ltkronoberg.se/mikrobiologen
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards